Tender Details
Tender Title "Supply of working clothes, special working clothes and footwear in separate positions / without fire protective clothing / for the needs of TPP Ropotamo as follows ���Lot 1 Delivery of work clothes...
Purchaser Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Ропотамо към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Tender No. 02716-2018-0157
Description Description:-"Supply of working clothes, special working clothes and footwear in separate positions / without fire protective clothing / for the needs of TPP Ropotamo as follows ���Lot 1 Delivery of work clothes and footwear for employees of ROPOTO, whose positions are not included in the NRAEDBA № 3 of 15 February 2012 laying down VIDA, badges, and arrangements for receiving, limits for export to the uniformed representative and uniform field clothes by employees of the Executive Forest Agency, its structure, specialized territorial units & DDOMESTIC ENTERPRISES UNDER ART. 163 OF THE FOREST LAW; ���Lot 2 Delivery of shoes for employees who have the right to wear representative clothing according to Article 4, paragraph 2, item 1, letter "e" and Article 4, paragraph 2, item 2, letter "e" of ORDINANCE № 3 FROM 15 FEBRUARY 2012 FOR DETERMINING THE SPECIES, EXCLUSIVE SIGNSAND, TERMS AND RULES FOR RECEIPT, TIME-LIMITS FOR EXPORT OF THE UNIFORM REPRESENTATIVE
Closing Date:-2018-11-29
Procedure:-Open procedure
Deadline 2018-11-29
Address ж.к. Изгрев, адм.сграда № 170 Град: Бургас код NUTS: BG341 Пощенски код: 8008 Държава: България Лице за контакт: Мария Томова-юрисконсулт Телефон: +359 56521006 Електронна поща: dlsropotamo@uidp-sliven.com Факс: +359 56521006
Country BG


[Disclaimer: The above text is machine translated.]

Агенция по обществени поръчки - Информация за преписка
 

Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Ропотамо към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0157
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2470
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции/без защитно облекло за пожари/ за нуждите на ТП ДЛС Ропотамо, както следва: Обособена позиция 1: Доставка на работни дрехи и обувни изделия за служители на ДЛС Ропотамо, чиито длъжности не са включени в НАРЕДБА № 3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ; Обособена позиция 2: Доставка на обувки за служители, имащи право на представително служебно облекло съгласно чл.4, ал.2, т.1, буква“д“ и чл.4, ал.2, т.2, буква“д“ от НАРЕДБА № 3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/11/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   872798   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.10.2018 15.10.2018
2   872801   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.10.2018 15.10.2018