Tender Details
Notice Title The Contracting Authority invites all interested bidders to tender in the procedure for awarding a public contract for the delivery of protective clothing for firefighters.
Tender Number JN003280/2018-B01
Organization Name GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Location Mailing address::-Vojkova cesta 19
City:-Ljubljana
Postal Code:-1000
Country:-Slovenija
Contact Person:-Primož Grom
Telephone:-+386 12342000
Fax:-+386 12342040
Closing Date 22.06.2018


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]
[Disclaimer : For this notice no specific deadline information was supplied.]

  Pomoč
    JN003280/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 096-218369
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Primož Grom
gbl@gb.ljubljana.si
+386 12342000
+386 12342040

Internetni naslovi
http://www.gasilskabrigadaljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ZAŠČITNIH OBLEK ZA GASILCE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe v postopku oddaje javnega naročila za dobavo zaščitnih oblek za gasilce.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Pogodba se sklepa za obdobje 36 mesecev.

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v poglavju »Tehnična specifikacija« OBR-Ponudba (OBR-1) in vzorcu pogodbe (OBR št. 5-Vzorec pogodbe), ki sta sestavna dela razpisne dokumentacije.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2018   12:10
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe pripraviti in oddati v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/.
Ponudnik se mora pred začetkom priprave ponudbe registrirati v informacijskem sistemu »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/, v kolikor je že registriran, pa se prijavi.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«. Rok odpiranja ponudb je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement«.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2018   13:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement« dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do roka določenega v informacijskem sistemu »S-Procurement«.

Naročnik bo na prejete zahteve za pojasnila odgovoril v okviru funkcionalnosti »Pojasnila« informacijskega sistema »S-Procurement«. Podana pojasnila bodo na voljo vsem ponudnikom, ki bo potrdili interes za oddajo predmetnega javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.05.2018