Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Периодична дос. на меди. газове — райска газ, газооб. кислo. и течен кислo., чрез мон. от изпълнителя 1 бр. съд за съхранение, разположен на територията на „МБАЛ — Самоков“ ЕООД, за срок от 2 (две) г. от сключване на договора.
Document Number 246549-2021
Purchaser Name „Многопрофилна болница за активно лечение — Самоков“ ЕООД
Purchaser Address Address : ул. „Македония“ № 49
Town : Samokov
NUTS-Code : BG412 - София / Sofia
Postal Code : 2000
Contact Point : Валентина Георгиева Зафирова
Phone : +359 72289288
Fax : +359 72266068
Purchaser Email mbal_samokov@abv.bg
Purchaser URL http://www.mbal-samokov.com
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 24111500
More Details Document Type : Contract notice
Title : Периодична дос. на меди. газове — райска газ, газооб. кислo. и течен кислo., чрез мон. от изпълнителя 1 бр. съд за съхранение, разположен на територията на „МБАЛ — Самоков“ ЕООД, за срок от 2 (две) г. от сключване на договора.
Reference Number : 2021/S 094-246549
Contract Type : Supplies
Estimated Value : 102372 - BGN
Description : Предмет на настоящата обществена поръчка е периодична доставка на медицински газове — райска газ, газообразен кислород и течен кислород, чрез монтиран от изпълнителя 1 бр. съд за съхранение, разположен на територията на „МБАЛ — Самоков“ ЕООД, за срок от 2 (две) години от сключване на договора, подробно описана по редове, обозначени със собствен пореден номер, наименование, мярка и съответното количество в техническата спецификация.
Всеки продукт (медицински газове — райска газ, газообразен кислород и течен кислород) трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник от обществената поръчка.
Техническата спецификация включва:
— райска газ — 235 кг,
— газообразен кислород — 4 700 куб. м,
— течен кислород — 198 250 кг.

24111500 - Medical gases
Authority Type : Body governed by public law
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Medical gases
Dispatch Date : 2021-05-12
Publish Date : 2021-05-17
Submission Date : 2021-06-14
Closing Date 2021-06-14
Document For more infomation click here: