Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Доставка на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна
Document Number 247128-2021
Purchaser Name Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ — Варна
Purchaser Address Address : ул. „Марин Дринов“ № 55
Town : Varna
NUTS-Code : BG331 - Варна / Varna
Postal Code : 9002
Contact Point : Светлана Любчева Стойчева
Phone : +359 52677091
Fax : +359 52643116
Purchaser Email svetlana.stoycheva@mu-varna.bg
Purchaser URL www.mu-varna.bg
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 33140000, 38412000, 33131200, 33141119, 33735000, 33171210, 33141220, 33741300, 33141420, 33141310, 33141128, 24455000, 33000000, 33141126, 33141200, 33141120, 33141123, 33141320, 33171000, 33631600, 33141100
More Details Document Type : Additional information
Text to be corrected in the original notice : Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Instead of: 2021-05-31
Read: 2021-06-14

Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Instead of: 2021-09-28
Read: 2021-10-12

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Условия за отваряне на офертите
Instead of: 2021-06-01
Read: 2021-06-15

Section number: VI.3)
Place of text to be modified: Допълнителна информация
Instead of: В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, и всяко друго образувание, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и в обявените от възложителя изисквания, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. В случай, че участник оферира по-висока обща стойност в лева без ДДС за продукти, включени в ТС и/или по-висок процент надценка от обявените от Възложителя максимално допустими стойности в настоящата процедура, той ще бъде предложен за отстраняване, на основание чл. 107 ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и разменени между участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от участника могат да бъдат съставени на друг език, но задължително трябва да са придружени с точен превод на български език по отношение на относимите към офертата части.
Ако в офертата има информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката, която е извън ценовото предложение, участникът се отстранява от участие. Възложителят ще използва собствени приходи за извършване на дължимите плащания и при необходимост, за нуждите на научните изследвания или за изпълнение на проекти, свързани с предмета на поръчката — средства от субсидия и външно финансиране. Плащането ще се извърши по банков път. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи по чл. 58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствие с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, и третите лица, ако има такива.
Read: В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения и всяко друго образувание, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и в обявените от възложителя изисквания, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. В случай че участник оферира по-висока обща стойност в лева без ДДС за продукти, включени в ТС и/или по-висок процент надценка от обявените от възложителя максимално допустими стойности в настоящата процедура, той ще бъде предложен за отстраняване на основание чл. 107 ot ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и разменени между участника и възложителя, трябва да са на български език. Приложените документи, представени от участника, могат да бъдат съставени на друг език, но задължително трябва да са придружени с точен превод на български език по отношение на относимите към офертата части.
Ако в офертата има информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката, която е извън ценовото предложение, участникът се отстранява от участие. Възложителят ще използва собствени приходи за извършване на дължимите плащания и при необходимост за нуждите на научните изследвания или за изпълнение на проекти, свързани с предмета на поръчката — средства от субсидия и външно финансиране. Плащането ще се извърши по банков път. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи по чл. 58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствие с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят е направил промени в техническата спецификация и в документацията, като прилага към обществената поръчката нов образец на техническата спецификация (приложение № 1) и образец на договор (образец № 4), поради което се удължават сроковете за подаване и отваряне на оферти.

Title : Доставка на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна
Reference Number : 2021-022
Contract Type : Supplies
Description : Предмет на общ. поръчка е избор на изпълнител за извършване на периодични доставки на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна съгласно техн. спецификация (приложение № 1) с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност във Факултета по дентална медицина и в Университетски медико-дентален център.
Посочените в техн. спец-я (ТС) кол-ва са прогнозни, за 24 месеца, и ще послужат за оценяване на офертите. Заявяването на вида и кол-вата стоки се определя от възл-ля в зависимост от конкретните му потребности и финансова обезпеченост. Възл-лят не е обвързан със задължението да изчерпи посочената максимално допустима ст-ст и обем на д-ра и си запазва правото да поръчва повече и/или по-малко от прогнозните кол-ва, вкл. и да заявява продукти, които не са включени в ТС.

33140000 - Medical consumables
38412000 - Thermometers
33131200 - Dental suture needle
33141119 - Compresses
33735000 - Goggles
33171210 - Resuscitation mask
33141220 - Cannulae
33741300 - Hand sanitizer
33141420 - Surgical gloves
33141310 - Syringes
33141128 - Needles for sutures
24455000 - Disinfectants
33000000 - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33141126 - Ligatures
33141200 - Catheters
33141120 - Clip, suture, ligature supplies
33141123 - Sharps containers
33141320 - Medical needles
33171000 - Instruments for anaesthesia and resuscitation
33631600 - Antiseptics and disinfectants
33141100 - Dressings; clip, suture, ligature supplies
Authority Type : Body governed by public law
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Dispatch Date : 2021-05-12
Publish Date : 2021-05-17
Submission Date : 2021-06-14
Closing Date 2021-06-14
Document For more infomation click here: