Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Доставка и гаранционно обслужване на 1 (един) фабрично нов линеен ускорител с дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и други, за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД — Благоевград
Document Number 291883-2021
Purchaser Name „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети мина“ ЕООД
Purchaser Address Address : „Васил Левски“ № 62
Town : Blagoevgrad
NUTS-Code : BG - България  / Bulgaria
Postal Code : 2700
Contact Point : Антоанета Асенова Миленкова
Phone : +359 879554253
Fax : +359 73832100
Purchaser Email toniasenova@abv.bg
Purchaser URL http://www.sbalo-svetimina.com
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 33100000, 51410000
More Details Document Type : Contract notice
Title : Доставка и гаранционно обслужване на 1 (един) фабрично нов линеен ускорител с дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и други, за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД — Благоевград
Reference Number : 2021/S 112-291883
Contract Type : Supplies
Estimated Value : 3250000 - BGN
Description : Предметът на настоящата поръчка е: „Доставка и гаранционно обслужване на 1 (един) фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа — дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и други, за нуждите на „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД — Благоевград“.
Предметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура — медицински линеен ускорител, обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска апаратура, гаранционно обслужване и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок. Минималните задължителни технически изисквания към предлаганата медицинска апаратура са посочени в техническата спецификация.

33100000 - Medical equipments
51410000 - Installation services of medical equipment
Authority Type : Body governed by public law
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Medical equipments
Dispatch Date : 2021-06-08
Publish Date : 2021-06-11
Submission Date : 2021-07-12
Closing Date 2021-07-12
Document For more infomation click here: