Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника в случай на необходимост, за нуждите на ТП „ДГС Гурково“
Document Number 293421-2021
Purchaser Name Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гурково“
Purchaser Address Address : ул. „Прохода“ № 1
Town : Gurkovo
NUTS-Code : BG - България  / Bulgaria
Postal Code : 6199
Contact Point : Керка Иванова Денчева
Phone : +359 887220057
Purchaser Email keri1010@abv.bg
Purchaser URL https://dgsgurkovo.uidp-sliven.com
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 50320000
More Details Document Type : Contract notice
Title : Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника в случай на необходимост, за нуждите на ТП „ДГС Гурково“
Reference Number : 2021/S 112-293421
Contract Type : Services
Estimated Value : 16800 - BGN
Description : Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката в случай на необходимост, за нуждите на ТП „ДГС Гурково“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП за срок от 24 месеца, считано от подписване на договора с предмет и обем съгласно техническата спецификация на поръчката.
Място на изпълнение на поръчката: административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Гурково“ — гр. Гурково 6199, ул. „Прохода“ № 1.
В случай че техниката, която подлежи на поддръжка, не може да бъде отремонтирана на мястото на изпълнение на адреса на възложителя, същата ще се ремонтира в сервизна база на изпълнителя, като разходите за вземането и доставянето ще са за сметка на изпълнителя

50320000 - Repair and maintenance services of personal computers
Authority Type : Body governed by public law
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Repair and maintenance services of personal computers
Dispatch Date : 2021-06-07
Publish Date : 2021-06-11
Submission Date : 2021-07-12
Closing Date 2021-07-12
Document For more infomation click here: