Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Техническо обслужване на МПС — основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, за срок от 24 месеца
Document Number 293633-2021
Purchaser Name Териториално поделение „Държавно ловно стопанство — Граматиково“
Purchaser Address Address : общ. Малко Търново
Town : Gramatikovo
NUTS-Code : BG34 - Югоизточен / Yugoiztochen
Postal Code : 8166
Contact Point : Велина Данаилова Абаджиева
Phone : +359 884177005
Purchaser Email advokatab@abv.bg
Purchaser URL www.uidp-sliven.com
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 50100000
More Details Document Type : Contract notice
Title : Техническо обслужване на МПС — основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, за срок от 24 месеца
Reference Number : 2021/S 112-293633
Contract Type : Services
Estimated Value : 40000 - BGN
Description : Предметът на обществената поръчка включва: техническо обслужване на МПС — основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, за срок от 24 месеца.
Услугата включва: дейностите, посочени в техническата спецификация — приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за обществената поръчка, както и други дейности по основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, автотенекеджийски и автобояджийски дейности, които не са изброени в техническата спецификация.
Горните дейности ще бъдат извършвани при възникнала необходимост в сервизната база на изпълнителя, находяща се на територията на община Царево, община Приморско и/или община Бургас.
Обект на дейностите, включени в поръчката, са моторните превозни средства, описани в техническата спецификация — приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за обществената поръчка.

50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
Authority Type : Body governed by public law
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
Dispatch Date : 2021-06-08
Publish Date : 2021-06-11
Submission Date : 2021-07-11
Closing Date 2021-07-11
Document For more infomation click here: