Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проекти — 2 обособени позиции
Document Number 293662-2021
Purchaser Name Община Пазарджик
Purchaser Address Address : бул. „България“ № 2
Town : Pazardzhik
NUTS-Code : BG423 - Пазарджик / Pazardzhik
Postal Code : 4400
Contact Point : Димитричка Стоянова Ладжова
Phone : +359 34402218
Fax : +359 34442495
Purchaser Email dladzhova@pazardjik.bg
Purchaser URL https://www.pazardzhik.bg
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 79341000
More Details Document Type : Contract notice
Title : Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проекти — 2 обособени позиции
Reference Number : 2021/S 112-293662
Contract Type : Services
Estimated Value : 3660 - BGN
Description : Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с изпълнението на дейности за информация и комуникация по 2 (два) проекта, по които Община Пазарджик е бенефициент по договори за безвъзмездна финансова помощ: „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и приют за лица в град Пазарджик“ — процедура BG16RFOP001-1.013 — обособена позиция № 1 и „Център за социално включване и развитие — Пазарджик“ — процедура ВG05М9ОР001-2.004 — обособена позиция № 2.
Предвижда се изпълнение на следните дейности:
— Изработване и поставяне на информационни материали-постоянни обяснителни табели с размери 50/70 см,
— Изработване и доставка на промоционални и рекламни материали — чадъри.
Пълният обхват на дейностите за обособените позиции е подробно описан в съответните технически спецификации, неразделна част от настоящата документация за участие.

79341000 - Advertising services
Authority Type : Regional or local authority
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Advertising services
Dispatch Date : 2021-06-08
Publish Date : 2021-06-11
Submission Date : 2021-07-09
Closing Date 2021-07-09
Document For more infomation click here: