Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства...продължава в раздел II.1.4)
Document Number 295021-2021
Purchaser Name „Общински транспорт Русе“ ЕАД
Purchaser Address Address : бул. „3-ти март“ № 74
Town : Ruse
NUTS-Code : BG323 - Русе / Ruse
Postal Code : 7000
Contact Point : Искрен Илиев
Phone : +359 885361702
Purchaser Email i.iliev@ruse-bg.eu
Purchaser URL https://transport-ruse.com/
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 34622300
More Details Document Type : Contract notice
Title : Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства...продължава в раздел II.1.4)
Reference Number : 2021/S 112-295021
Contract Type : Supplies
Estimated Value : 14250000 - BGN
Description : Продължава от раздел II.1.1) — „- 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“, в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт — електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република БЪЛГАРИЯ“.
Общ. поръчка е „зелена“ по своята правна същност, като с нея се цели получаването на продукти с намалено въздействие върху ОС през целия им жизнен цикъл и намаляване на негат. въздействие от общественото потребление върху ОС и стимулиране на употребата, предлагането и развитието на по-екологични стоки с по-висока обществена стойност, повишаване на ефективността и развитие пазара на стоки и услуги по екологосъобразен и социално отговорен начин, като се насърчават и иновациите. Екологосъобразните критерии са заложени в техническата спецификация.

34622300 - Trolleybuses
Authority Type : Utilities entity
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Trolleybuses
Dispatch Date : 2021-06-07
Publish Date : 2021-06-11
Submission Date : 2021-07-06
Closing Date 2021-07-06
Document For more infomation click here: