Tender Details
Document Type Corrigendum/Additional information
[Notices to add or update the values for some of the items in a notice that is submitted earlier./Notice to add additional information to the notices published]
Tender Title Доставка на резервни части за телемеханични системи и комуникационна апаратура, производство на АББ
Document Number 295140-2021
Purchaser Name „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Purchaser Address Address : бул. „Цар Борис III“ № 201
Town : Sofia
NUTS-Code : BG - България  / Bulgaria
Postal Code : 1618
Contact Point : Нели Славчова Костова
Phone : +359 29696841
Fax : +359 29626189
Purchaser Email n.kostova@eso.bg
Purchaser URL www.eso.bg
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 31681000
More Details Document Type : Additional information
Text to be corrected in the original notice : Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Instead of: 2021-06-02
Read: 2021-06-22

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Условия за отваряне на офертите
Instead of: 2021-06-04
Read: 2021-06-24

Section number: VI.3)
Place of text to be modified: Допълнителна информация
Instead of: За целите на определяне на гаранцията за изпълнение прогнозната стойност на обществената поръчка се приема за стойност на договора.
Read: За целите на определяне на гаранцията за изпълнение прогнозната стойност на обществената поръчка се приема за стойност на договора.
На основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП се удължава срокът за подаване на оферти.
Мотиви:
В първоначално определения срок за представяне на оферти не е подадена нито една оферта.

Title : Доставка на резервни части за телемеханични системи и комуникационна апаратура, производство на АББ
Reference Number : ЦУ/2021/026
Contract Type : Supplies
Description : ЕСО ЕАД експлоатира цифрови релейни защити, локални контролери, телемеханична и комуникационна апаратура, произведени от фирма АББ.
Експлоатационното обслужване и техническата поддръжка на устройствата се извършва от персонал на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). То включва замяна на повредени устройства, промяна на конфигурация и настройки на устройства и на връзките между тях, при която се запазват работоспособността и функционалните характеристики на вече изградените в обектите системи за автоматизирано управление на подстанции (САУП).
За срока на договора — 3 години, в зависимост от своите нужди възложителят ще доставя чрез отделни поръчки за доставка нови модули и устройства за поддържане и разширение на телекомуникационна апаратура и на телемеханични и управляващи системи, включително на системи с разпределени такива устройства, производство на АББ, и на софтуер за конфигурирането им.

31681000 - Electrical accessories
Authority Type : Utilities entity
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Electrical accessories
Dispatch Date : 2021-06-07
Publish Date : 2021-06-11
Submission Date : 2021-06-22
Closing Date 2021-06-22
Document For more infomation click here: