Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Доставка на нетна електрическа енергия — ниско напрежение, произведена от възобновяеми източници и избор на координатор на балансираща група за обекти на уличното осветление на община Габрово
Document Number 301772-2021
Purchaser Name Община Габрово
Purchaser Address Address : пл. „Възраждане“ № 3
Town : Gabrovo
NUTS-Code : BG322 - Габрово / Gabrovo
Postal Code : 5300
Contact Point : Янка Здравкова
Phone : +359 66818382
Fax : +359 66809371
Purchaser Email poruchki@gabrovo.bg
Purchaser URL https://gabrovo.bg/bg
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 09310000
More Details Document Type : Contract notice
Title : Доставка на нетна електрическа енергия — ниско напрежение, произведена от възобновяеми източници и избор на координатор на балансираща група за обекти на уличното осветление на община Габрово
Reference Number : 2021/S 115-301772
Contract Type : Supplies
Estimated Value : 530000 - BGN
Description : Процедурата е за избор на доставчик на НЕЕ — ниско напр., произведена от възобновяеми източници и координатор на станд. баланс. група, пълно админ. на информ. поток с ЕСО ЕАД, и поемане на разходи за небаланси за 435 общ. обекта от ул. осветление на община Габрово, в т.ч. 272 бр. в гр. Габрово и 163 на територията на селата на община Габрово.
Следва да се доставя ел. е-я, произв. от възобновяеми източници, с качество и по ред съгл. ЗЕ и ост. норм. актове, уреждащи доставката на ел.е-я (в т.ч. наредбите към ЗЕ, ПТЕЕ ПИКЕЕ.
Като „координатор на балансираща група“ изпълнителят поема отговорността за балансиране; включва възл. в пазара на баланс. е-я като участник в станд. баланс. гр., без заплащане такса; прогнозира потребл. на възлож., вкл. админ. на часовите графици за потребл.
Прогнозното количество за доставка на НЕЕ за срока на договора е 2 700 мВт/ч. Прогн. цена за 1 MWh НЕЕ — ниско напрежение, произведена от възобн. изт., е 125 BGN без ДДС.
Пълният обхват е съгл. техн. спец.

09310000 - Electricity
Authority Type : Regional or local authority
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Electricity
Dispatch Date : 2021-06-11
Publish Date : 2021-06-16
Submission Date : 2021-07-12
Closing Date 2021-07-12
Document For more infomation click here: