Tender Details
Document Type Contract notice
[Thought to be the most important type of document, the Invitation to Tender gives details of who is making a purchase and the address where the documents can be obtained.]
Tender Title Сключване на рамкови споразумения за избор на изпълнител за застраховане на имущество на Министерството на здравеопазването и персонала на ЦСМП
Document Number 302678-2021
Purchaser Name Министерство на здравеопазването
Purchaser Address Address : пл. „Света Неделя“ № 5
Town : Sofia
NUTS-Code : BG - България  / Bulgaria
Postal Code : 1000
Contact Point : Константинос Янис Яглис
Purchaser Email kyaglis@mh.government.bg
Purchaser URL http://www.mh.government.bg/bg/
Purchaser Country Bulgaria
CPV Code 66510000, 66515100, 66515200, 66516000, 66514110, 66512100
More Details Document Type : Contract notice
Title : Сключване на рамкови споразумения за избор на изпълнител за застраховане на имущество на Министерството на здравеопазването и персонала на ЦСМП
Reference Number : 2021/S 115-302678
Contract Type : Services
Estimated Value : 8860000 - BGN
Description : Целта на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни услуги, свързани със сключване на застраховки, чрез предоставяне на застрахователна закрила върху имуществени и неимуществени интереси на възложителя чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития съгласно условията на документацията.

66510000 - Insurance services
66515100 - Fire insurance services
66515200 - Property insurance services
66516000 - Liability insurance services
66514110 - Motor vehicle insurance services
66512100 - Accident insurance services
Authority Type : Ministry or any other national or federal authority
Type of Procedure : Open procedure
Regulation : European Union
Bid Type : Submission for all lots
Doc Title : Insurance services
Dispatch Date : 2021-06-11
Publish Date : 2021-06-16
Submission Date : 2021-07-12
Closing Date 2021-07-12
Document For more infomation click here: