SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1076691] - Executare lucrari de irigatii pentru proiectul "Modernizarea si reabilitarea plotului de irigatii CB, apartinand O.U.A.I. Agrorom Stefan Voda, din sistemul hidroameliorativ Galatui-Calarasi"

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 10.10.2020 07:57
  • Data publicare: 10.10.2020 07:57
  • Autoritate contractanta: Organiazatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii ”AGROROM STEFAN VODA”

Documentatie de atribuire:

DF1097043 / 09.10.2020 14:04

I.1) Denumire si adrese

Organiazatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii ”AGROROM STEFAN VODA”
Adresa:Strada: Cod Postal 917240, nr. 1 Cod fiscal:RO 20831950 Cod postal:917240 Cod NUTS:RO312 Calarasi Localitate:stefan Voda Tara:Romania E-mail:noli.patentasu@gmail.com Telefon:+40 722718036 Fax:- Adresa Internet (URL):www.e-licitatie.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

OUAI

I.5) Activitate principala

Organizatie a Utilizatorilor de Apa pentru Irigati

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Executare lucrari de irigatii pentru proiectul "Modernizarea si reabilitarea plotului de irigatii CB, apartinand O.U.A.I. Agrorom Stefan Voda, din sistemul hidroameliorativ Galatui-Calarasi" Numar de referinta:C0430I000041781200102

II.1.2) Cod CPV principal:

45232120-9 Lucrari de irigatie (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Lucrari / Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

II.1.4) Descriere succinta:

Executie lucrari de irigatii aferente proiectului "Modernizarea si reabilitarea plotului de irigatii CB apartinand O.U.A.I. Agrorom Stefan Voda, din sistemul hidroameliorativ Galatui-Calarasi". Contractul de executie lucrari se va derula pe o perioada de 6 luni de la semnare. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Executia lucrarilor de constructie-montaj aferente obiectivului de investitie vor consta in principal din: 1. Modernizarea sistemului de pompare prin inlocuirea agregatelor de pompare mobile termice (AMT) cu o staţie de pompare centralizata, echipată cu 4 agregate de pompare electrice (instalaţii hidraulice şi hidromecanice aferente electropompelor, instalaţii hidromecanice auxiliare, hidrofor, instalaţii de contorizare a apei de irigat, instalaţii electrice şi echipamente electrice de automatizare, instalaţii de protecţie şi monitorizare, cat şi executia lucrarilor : bazin de aspiraţie, platforme tehnologice pentru amplasare electropompe si container anexa electrica, imprejmuire, etc; 2. Remodelarea schemei hidrotehnice de distribuţie prin realizarea unui sistem de conducte îngropate care să deserveasca întreaga suprafaţă a plotului de irigaţii CB, pentru udarea prin aspersiune, compatibil cu instalaţiile de udare de tip tambur, liniar, pivot. Se va realiza o reţea având L=5.095 ml, Dn 400 mm ÷ Dn 280 mm (CP1, CP2, A1, A3) 3. Proiectare si executie racord electric conform ATR nr. nr. 05975508 din 07.07.2020, atât pe tarif de racordare, cât și în afara tarifului de racordare. Plotul de irigaţii CB are suprafaţa netă amenajată pentru irigat de 877 ha. Toate avizele si autorizatiile necesare executiei de lucrari aferente prezentei investitii sunt precizate in Certificatul de urbanism, publicat impreuna cu documentatia de atribuire.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:4257473.31 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO312 Călăraşi
Locul de executare:Teritoriul OUAI Agrorom Stefan Voda, judetul Calarasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Lucrari de irigatii aferente proiectului "Modernizarea si reabilitarea plotului de irigatii CB, apartinand O.U.A.I. Agrorom Stefan Voda, din sistemul hidroameliorativ Galatui-Calarasi", conform caietului de sarcini si proiectului tehnic atasate prezentei documentatii de atribuire. Valoarea totală estimată a lucrărilor de execuție este de 4.257.473,31 lei, fără TVA In cadrul proiectului nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60. Modalitatea de indeplinire: - Se va completa formularul nr. 7 - declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016; - Se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: + PATENTASU EMANOIL - Presedinte OUAI Agrorom Stefan Voda, + CHIREA NICULAE - Presedinte comisie evaluare, + CHIREA CATALIN LIVIU - Membru Comisie Evaluare, + CONSTANTIN GABIELA ANTONETA - Membru Comisie Evaluare, + BREOTA LUMINITA - Membru Rezerva Comisie Evaluare Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: caziere judiciare, certificate de atestare fiscale etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Cerința nr.1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Obiectul de activitate al ofertantilor trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN corespunzatoare activitatilor ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, iar activitatea să fie autorizată in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Cerinta nr. 2 1. Executarea lucrărilor de irigații trebuie să se realizeze cu respectarea Ordinului nr. 182/2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care au capacitatea de a desfăşura activităţi de îmbunătățiri funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 223/07.IV.2009. Având în vedere obiectul contractului și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 182/2009, pentru executarea lucrărilor de irigații se stabilesc următoarele: - nivelul de competență – conform art. 4 lit c) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 182/2009 - executarea lucrărilor de construcții-montaj și instalații-monta; - categoria de competență – punctul 2 din Anexa nr. 2 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 182/2009. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Ofertanții au obligația de a prezenta documente în acest sens sau de a preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, se vor prezenta documente echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română. În cazul în care în țara de rezidență nu există reglementări similare, îndeplinirea cerințelor se realizează prin prezentarea documentelor aferente experienței similare. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Ordinul nr. 182/2009, se va prezenta de către subcontractanți pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, în valoare cumulată de cel puțin 4.000.000 lei (aprox. 90% din valoarea estimată a lucrărilor contractului) la nivelul a maxim 3 contracte. Prin lucrări similare, se înțelege: – lucrări în domeniul infrastructurii de irigații sau a unei infrastructuri similare din punct de vedere al complexității și/sau utilității; - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, respectiv, serviciile de proiectare prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor/ serviciile de proiectare. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: Pentru lucrări - procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrarilor. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională, invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Cerințe specifice: DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Formularul nr.2) împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. 2.) Proportia de subcontractare Se vor preciza părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. - Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul/ candidatul se bazeaza pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz în care acordul de subcontractare reprezinta, în acelasi timp, si angajamentul ferm. Autoritatea contractanta va lua în considerare aceasta sustinere, ca proba a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentatiei de atribuire daca sunt îndeplinite în mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul/candidatul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:27.10.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:27.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:27.10.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Comisia de evaluare

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. Declaratia DUAE completata cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic/prin mijloace electronice. Formularul DUAE poate fi accesat si completat direct in cadrul anuntului de participare. Autoritatea contractanta va încheia contractul de achizitie cu ofertantul desemnat câstigator, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 5 zile pentru formularea eventualelor contestatii administrative. Ofertantul desemnat câstigator are obligatia de a se prezenta în termen de 15 zile de la primirea invitatiei pentru semnarea contractului, transmisa de autoritatea contractanta. Daca termenului de 15 zile a expirat iar ofertantul desemnat câ?tigator nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situatia va fi asimilata refuzului de a semna contractul, iar autoritatea contractanta va retine în favoarea sa garantia de participare. În cazul în care ofertantul caruia i s-a atribuit contractul este un consortiu, acesta are obligatia de a prezenta la semnarea contractului urmatoarele documente: - documente prin care se autorizeaza persoana care urmeaza sa semneze contractul; - acordul de asociere din care sa rezulte cota de participare a fiecarui membru al asocierii , reprezentantul legal al asocierii, liderul desemnat (informatii care nu trebuie sa fie diferite fata de cele precizate în documentele care au însotit oferta); - garantia de participare. În cazul în care ofertantul caruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanti, acesta are obligatia de a prezenta la semnarea contractului contractul/contractele încheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. In cazul în care autoritatea contractanta nu poate încheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind câstigatoare, din cauza faptului ca ofertantul se afla într-o situatie de forta majora sau în imposibilitatea fortuita de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul sa declare câstigatoare oferta clasata pe locul doi, în conditiile în care aceasta exista si este admisibila. În caz contrar, procedura de atribuire se anuleaza.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei : 5 zile, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

10.10.2020 07:57

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents