SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1076768] - Aplicație informatică pentru avizarea și aprobarea documentelor electronice, inclusiv licență de utilizare, servicii de instalare și configurare inițială, precum și servicii de mentenanță corectivă și evolutivă

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.10.2020 16:27
  • Data publicare: 12.10.2020 16:27
  • Autoritate contractanta: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Documentatie de atribuire:

DF1097265 / 12.10.2020 16:14

I.1) Denumire si adrese

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Adresa:Strada: Splaiul Independenţei, nr. 15, sector 5 Cod fiscal:31588130 Cod postal:050092 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:margareta.savancea@asfromania.ro,geta.tudor@asfromania.ro, Telefon:+40 216596151 Fax:+40 216596051 Adresa Internet (URL):http://www.asfromania.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate autonoma

I.5) Activitate principala

Regl si supra. piata capital, asg, pensii private

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Aplicație informatică pentru avizarea și aprobarea documentelor electronice, inclusiv licență de utilizare, servicii de instalare și configurare inițială, precum și servicii de mentenanță corectivă și evolutivă Numar de referinta:Poz 27- PAAP 2020-rev.5 -Proceduri competitive

II.1.2) Cod CPV principal:

48311000-1 Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Achiziționarea unei aplicații informatice pentru avizarea și aprobarea documentelor electronice, disponibilă în regim COTS, inclusiv a licenței de utilizare de tip perpetuu, însoțită de servicii de instalare și configurare inițială și de servicii de mentenanță corectivă și evolutivă, precum și asigurarea garanției pe o perioada de 24 de luni. Termen limită pentru depunere clarificări –în a 5-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor clarificărilor/informațiilor suplimentare în a 3-a zi înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:135000 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO321 Bucureşti
Locul de executare:sediul ASF

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

-Licența aplicație Paperless pentru 525 de utilizatori inițiatori de flux - Servicii de instalare și configurare; -Servicii de garanție (furnizarea de actualizări /rezolvarea incidentelor) pentru o perioadă de 24 de luni

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Alte fonduri

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător. Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, după caz) are obligația completării si prezentări inițiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrării in situațiile de excludere si a îndeplinirii cerințelor de capacitate (conform formularul DUAE din documentația de atribuire) si care au corespondent la nivelul fisei de date a achiziției. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. NOTE: A. În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. B. DUAE conține și informații cu privire la autoritatea publică sau partea terță responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, precum și o declarație oficială care să ateste că operatorul economic are obligația să furnizeze, la cerere și fără întârziere, documentele justificative respective. C. În cazul în care autoritatea contractantă poate obține documentele justificative în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informațiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare și, dacă este cazul, declarația necesară de acordare a consimțământului. D. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui terț, DUAE include informațiile cu privire la terțul susținător A. Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. B. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul a cărui ofertă a fost declarată admisibilă în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor conform art.196 alin. (2) din Legea nr.98/2016. C. Aceste documente pot fi: 1. certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat etc., din care să rezulte lipsa datoriilor restante la data prezentării acestora; 2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 4. declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, cu privire la persoanele cu funcții de decizie menționate în fișa de date a achiziției. 5. cazierul fiscal al operatorului economic. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoțite de traducere în limba română. NOTĂ: - Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus, se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât și de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susținute de terţ/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, Declarația privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr.98/2016 Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: 1. Nicu Marcu- Președinte 2. Elena Doina Dascălu -Prim -Vicepreședinte 3. Daniel Stefan Armeanu+Vicepreşedinte 4. Claudiu Emanuil Stănescu-Director Direcția Financiar-Administrativă 5. Elena Panaite-Director-Direcția Operațiuni și IT 6. Răducu Marian Petrescu - Director Direcția Juridică 7. Marilena Musat-Sef Serviciu Avizare-Directia Juridica 8. Cătălin Roșu-Șef Serviciu Administrare IT- Direcția Operațiuni și IT 9. Radu Stoian-Șef serviciu Soluții IT -Direcția Operațiuni și IT 10. Dan Teodor Costache-Responsabil Administrarea Baze de Date- Direcția Operațiuni și IT 11. Cătălin Ducan – Responsabil infrastructură IT-Direcția Operațiuni și IT 12. Ionela Magdalena Dițescu - Șef Serviciu Financiar-Contabilitate- Direcția Financiar-Administrativă 13. Carmen Florentina Olteanu- Șef Serviciu Achiziții, Gestiuni și Arhiva- Direcția Financiar-Administrativă 14. Irina Andreea Chipăilă – Responsabil financiar-Serviciul Financiar Contabilitate- Direcția Financiar-Administrativă 15. Anca Nicoleta Gheorghe – Consilier Juridic – Direcția Juridică 16. Anda Iulia Lupoi - Consilier Juridic – Direcția Juridică 17. Margareta Savancea - Expert conformitate - Serviciul Achiziții, Gestiuni și Arhiva -Direcția Financiar-Administrativă 18. Geta Tudor-Expert Achiziții Publice-Serviciul Achiziții, Gestiuni și Arhiva Direcția Financiar-Administrativă 19. Octavian Ruști- Expert Achiziții Publice - Serviciul Achiziții,Gestiuni si Arhiva- Direcția Financiar-Administrativă Tertii sustinatori A. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016 de către unul sau mai mulți terți susținători. B. În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională, bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terțul/terții susținător (i) va include toate informațiile menționate la art.193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum și informațiile de la alin (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță pentru susținerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. NOTE: 1. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele invocate in sprijinul ofertantului în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). 2. Conform prevederilor art.184 din Legea nr. 98/2016, în cazul in care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economica și financiară invocând susținerea unui terț/terți autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic și terțul/terții susținător/susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru. Răspunderea solidară a terțului/terților susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 3. În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție de către terțul/terții care acordă susținere, în condițiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractantă poate solicita terțului/terților susținător(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente și informații suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce privește corectitudinea informațiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prin respectivul angajament. 4. Documente justificative care probează cele asumate în angajamentul de susținere vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător la solicitarea autorității contractante transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. 5. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal prevăzut la art.2 alin(2) lit. b) din Legea nr.98/2016. Cerințe: Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Informațiile cuprinse în documentele solicitate mai sus trebuie să fie reale /actuale la data prezentării.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Proportia de subcontractare A. În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare si datele de identificare ale subcontractanților propuși daca aceștia din urmă sunt cunoscuți la data depunerii ofertei . B. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze la rândul lor DUAE separat, incluzând informațiile menționate la art.193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016. C. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la art.193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum și cele de alin (1) lit b) și c) care prezinta relevanta din perspectiva capacității subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul in cadrul procedurii de atribuire respective. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare această susținere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentației de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții. a) terțul/terții susținător(i) pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant." - 1. Nedepunerea acordului de subcontractare constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. 2. Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii, prevăzute în documentația de atribuire. 3. În cazul în care din informațiile și documentele prezentate la alin (1) din Legea nr. 98/2016 nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus și solicita ofertantului/candidatului o singură data înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv , contractantul rămânând singurul responsabil de îndeplinirea la timp si la calitatea promisa a contractului.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.10.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.10.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Comisia de evaluare

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Ofertantul care se afla pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire, va avea obligația, conform prevederilor art. 132 alin. 2) din HG nr. 395/2016, de a prezenta documentele doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor de calificare. În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicită ofertanților respectivi o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui noua propunere financiara are prețul cel mai scăzut.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:011954 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:art.8 alin 1 lit b) din Legea nr.101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Autoritatea de Supraveghere Financiara -Directia Financiar-Administrativa-Serviciul Achizitii, Gestiuni și Arhiva
Adresa:Splaiul Independentei nr.15, sector 5 Cod fiscal:- Cod postal:011954 Cod NUTS:RO321 Bucureşti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:carmen.olteanu@asfromania.ro,geta.tudor@asfromania.ro,margareta.savancea@asfromania.ro Telefon:+40 216596151 Fax:+40 216596051 Adresa Internet (URL):http://www.asfromania.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.10.2020 16:27
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier fiscal pentru companie Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Fisa Informatii Generale
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents