SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1076760] - GROUND POWER UNIT (GPU) INDEPENDENT

  • Sectoriale: Da
  • Legea nr. 99/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.10.2020 15:09
  • Data publicare: 12.10.2020 15:09
  • Autoritate contractanta: REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES

Documentatie de atribuire:

DF1094897 / 16.09.2020 15:25

I.1) Denumire si adrese

REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES
Adresa:Strada: soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures, nr. 14,5 Cod fiscal:RO 4276000 Cod postal:547612 Cod NUTS:RO125 Mures Localitate:Vidrasau Tara:Romania E-mail:investitii@transylvaniaairport.ro Telefon:+40 758222539 Fax:+40 265328257 Adresa Internet (URL):www.transylvaniaairport.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.6) Activitate principala

Activitati aeroportuare

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

GROUND POWER UNIT (GPU) INDEPENDENT Numar de referinta:PAAP 7/2020

II.1.2) Cod CPV principal:

34960000-4 Echipament aeroportuar (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Achiziţionarea unui echipament tractabil pentru electroalimentarea aeronavelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:226890.76 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO125 Mureş
Locul de executare:RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Achiziţionarea unui echipament tractabil pentru electroalimentarea aeronavelor cu o putere nominală de minim 120 kVA, corespunzător din punct de vedere al funcţionalităţii, a funcţiunilor şi capacităţii pentru îndeplinirea scopului propus, precum şi pentru a face posibilă contractarea acestuia în aşa fel încât prezentul caiet de sarcini să devină clauză pentru achiziţia echipamentului, atât prin urmărirea şi respectarea normelor calitative cât şi prin respectarea legislaţiei privind derularea, gestionarea şi respectarea normelor de Protecţia Muncii, P.S.I. şi Mediu. Autoritatea contractanta va raspunde clar si la obiect la solicitarile provenite din partea operatorilor economici in cea de-a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

ista si descriere succinta a conditiilor: Ofertantii au obligatia prezentarii la data limita de depunere a ofertelor DUAE (Document unic de achizitie european), care consta intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publicesau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii: Cerinta nr. 1 1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.177, 178, 180 din Legea nr.99/2016 Conditie de calificare: Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art.178 si art. 180, din legea nr. 99/2016 Modalitate de indeplinire (cerinte obligatorii): se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratie privindneincadrarea in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea nr.99/2016 -se va completa Formularul 5 din fisierul „Sectiunea - FORMULARE"; Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofe tantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art.205 alin.(1) din Legea nr.99/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei procedure de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens. Se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: Documentele care atesta neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 sunt: I Pentru persoanele juridice romane: a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (Buget local, buget de stat, etc) restante la momentul prezentarii; b. Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; c. Certificat de cazier fiscal eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; d. Dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179, lin(2), art. 180, alin (2), art. 184 din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale; e. Alte documente edificatoare dupa caz. Modalitatea de indeplinire (cerinte obligatorii): - se va completa DUAE de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art.205 alin.(1) din Legea nr.99/2016, entitatea contractanta poate solicita andidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz,ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens. Se vor prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: II.Pentru persoanele juridice straine: - Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. In cazul documentelor prevazute la cap. I pct. a si b se vor prezenta documente similare, emise de catre o entitate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana. Cerinta nr. 2: - Evitarea conflictului de interese - Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.73 din legea nr.99/2016. Declaratia va fi completata de catre toti participantii la procedura de atribuire, respectiv ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator - În sesnsul prevederilor art.73 din Legea nr.99/2016 persoanele din cadrul entitatii contractante ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: F. Persoanele care deţin funcţii de decizie din cadrul Aeroportului Transilvania Targu Muresîn ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt: 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Peti Andrei, 2. Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Aeroportului Popa Marius Daniel, 3. Mmebru CA Cazan Nicolae Claudiu 4. Director operational interimar Baceanu Toni, 5. Director Tehnic interimar Pop Ioan Petru, 6. Sef Serviciu Securitate Aeroportuara: Moldovan Alexandru Ovidiu 7. Sef Serviciu IEMTA interimar: Festeu Emil 8. Sef Serviciu Tehnic: Potcoava Cristian 9. Sef Serviciu Economic, Comercial si Tarife Hang Marioara, 10. Economist viza CFP : Nistor Rodica Liliana 11. Consilier Juridic: Dumbravean Ioan Dumitru, Puiu Paula Codruta 12. Membrii in comisia de întocmire a caietului de sarcini: Hadarean Florin, Dumbravean Ioan Dumitru, Dogaru Bogdan Vasile. 13. Comisia de evaluare: Puiu Paula Codruta, Hadarean Florin, Dogaru Bogdan Vasile. Persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică sunt: Preşedintele Consiliului Judeţean Mures Peter Ferenc, Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Mures Dancu Ovidiu, Cimpeanu Alexandru, Secretar Consiliului Judeţean Mures Cosma Aurelian Paul, Consilierii judeţeni: Aszalós Gavril, Baciu Marius Tiberiu, Bardosi Dragos Tiberiu, Bartha Mihaly, Bandea Eugen, Biro Josef Attila, Bolos Vasile Grigore, Brassai Zsombor, Cerghizan Marius Vasile, Fulop Josef, Gliga loan Florin, György Alexandru, llies Ovidiu Tudor, Kedei Pal Elod, Kolcsar Anquetil - Karol, Kovács Mihaly Levente, Kupas Janos, Moldovan Angela, Molnár Ervin, Pokorny Vasile Stefan, Pop Cosmin, Rata Nadia Dinuca, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Somesan Stefan, Szabó Albert, Szabó Árpad, Szigarto Zsombor István, Tatar Bela, Belea Bianca Minodora, Gergely Simion,Lupa Alexandru. cerinta obligatorie: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4) Note : 1: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative saujudiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 2: Persoanele fizice sau juridice straine si române care desfasoara activitati în strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat în conformitate cu cerintele solicitate de entitatea contractanta. Se vor accepta: - certificate - echivalent - cazier juridic - echivalent - declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale 3: Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat - eliberat de Administratia Finatelor Publice si Certificat eliberat de Autoritatile Publice Locale, din care trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „ comform cu originalul". 4: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, entitatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. 5: Declaratiile de la punctul III.2.1.a) trebuie sa fie completate atat de tertii care asigura sustinerea, cat si de catre subcontractantii ofertantului. De asemenea, în cazul unei "Asocieri" decl 6: Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana; 7: In cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti/terti sustinatori/ asociati, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. 8: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/ terț susținător/ sucontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 9: Entitatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 177, art.178, art.180. Daca tertul/tertii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 177, art.178, art.180, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic s Cerința 1 Documente edificatoare care dovedesc forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire (cerinte obligatorii): se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art.205 alin.(1) din Legea nr.99/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens. Se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: - pentru persoane juridice/fizice romane Certificat constatator de la ONRC de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. - pentru persoane juridice/fizice straine Documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) - se va anexa traducerea autorizata in limba romana. Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cerinta 2: a) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la depunerea ofertei, specificaţiile tehnice ale echipamentului ofertat, avizate de AACR, conform OMT nr. 66/2008 privind „Utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene in desfăşurarea activităţilor aeronautice civile”. b) In conformitate cu Ordinul nr. 1448/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile romane privind autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA , ofertantul/ofertanţii care participa la procedura trebuie sa fie autorizaţi de AutoritateaAeronautica Civila Romana (sau de autorităţile aeronautice civile ale altor state) ca agenţi aeronautici autorizaţi. In acest sens vor depune un Certificat de autorizare pentru furnizarea produselor prezentei proceduri, emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (sau autorizaţii emise de autorităţile aeronautice civile ale altor state, autorizaţii acceptate (recunoscute) de Autoritatea Aeronautica Civila Romana) valabil la data depunerii ofertelor. Ofertantul trebuie sa deţină sistem de management al calităţii certificat conform EN ISO 9001 (sau echivalent) cel puţin pentru următoarele domenii de activitate: distribuire, reparaţii si intreţinere echipamente pentru activităţi aeroportuare la sol. c) Avizul pe specificaţia tehnica a echipamentului ofertat, emis de AACR d) Autorizaţia deţinută de ofertant avand domeniul de autorizare: pentru reparaţii, intreţinere si revizie Nota 1: Toate certificatele/atestatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea "CONFORM CU ORIGINALUL" si semnate de catre o persoana autorizata; Nota 2: Declaratiile de la punctul III.2.1.b) trebuie sa fie completate atat de tertii care asigura sustinerea, cat si de catre subcontractantii ofertantului. De asemenea, in cazul "Asocierii" mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1. b) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza. Nota 3: Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator, trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora. Justificare: Sunt solicitate documentele prevăzute mai sus pentru a demonstra capacitatea de a îndeplini contractul din punct de vedere al capacității de exercitare a activității profesionale.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii CERTIFIZAT DE AUTORIZARE EMIS DE AACR Certificat de conformitate tip CE Certificat de calitate Certificat de garanţie Autorizare ISCIR (dacă este cazul) - Se vor publica in SICAP, semnat cu semnatura electronica valida, Conform cu Originalul si valabil la data depunerii.

III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:

-

III.1.6) Depozite si garantii solicitate:

Cuantumul garanției de participare - 1% din valoarea estimata a contractului.Garantia de participare, irevocabila, va fi constituita conform art. 42 din HG 394/2016, cont bancar: RO90BTRLRONCRT0011888103 deschis la Banca Transilvania Targu Mures. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valababilitate a ofertelor, respectiv 4 luni de la data limita de primire a ofertelor cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractane Daca scrisoarea de garantie de participare este emisa de catre o societate de asigurari,ofertantul va prezenta si polita de asigurare conform modelului stabilit fara nicio alta conditie suplimentara, , in conformitate cu Formular nr.3. In caz contrar ofertantul se va exclude din procedura. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Restituirea garantiei se face pe baza solicitarii trasmise de operatorul economic. În cazul depunerii de oferte în asociere,garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa în alta lb.decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducere autorizata în limba româna. Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere ofertelor va fi depusa in SICAP.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata, insotita de traducerea in limba romana. Pentru garantia de participare constituita in euro/alta valuta, data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este data publicarii in SICAP anuntului de participare, la cursul de schimb al BNR. Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere ofertelor va fi depusa in SICAP. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului se constituie in cont bancar:RO90 BTRL RONC RT001188 8103 si conform art. 45 si art. 46 din HG.394/2016. Modul de constituire:- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 46 din HG.394/2016 . Garantia de buna executie constituita printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari devine anexa la contract. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie de buna executie, aceasta se va prezenta in original, in cuantumul si in perioada convenita a contractului si in conf cu Formularul nr.11. Daca scrisoarea de garantie bancara de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari, atunci ofertantul va prezenta si polita de asigurare. Scrisoarea de garantie de buna execuţie in alta limba decat romana va fi prezentata in original insotita de traducerea autorizata in limba romana.Garantia de buna executie a contractului subsecvent va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial,în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract.Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.10.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.10.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin 1) din Legea nr. 101/ 2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.10.2020 15:09

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents