SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1076735] - Aparate de stomatologie si mobilier

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.10.2020 10:21
  • Data publicare: 12.10.2020 10:21
  • Autoritate contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Documentatie de atribuire:

DF1096936 / 08.10.2020 15:37

I.1) Denumire si adrese

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Adresa:Strada: Decebal, nr. 22 Cod fiscal:16762887 Cod postal:900665 Cod NUTS:RO223 Constanta Localitate:Constanta Tara:Romania E-mail:office@dgaspc-ct.ro Telefon:+40 241480851 Fax:+40 241694137 Adresa Internet (URL):http://www.dgaspc-ct.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Protectie sociala

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Aparate de stomatologie si mobilier Numar de referinta:16762887_2020_PAAPD1151343

II.1.2) Cod CPV principal:

33126000-9 Aparate de stomatologie (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Obiectivul prezentei achiziții este reprezentat de achiziționarea de aparate de stomatologie, produse necesare în vederea dotării cabinetului stomatologic amplasat la C.R.R.N. Techirghiol, str. M. Sadoveanu nr. 9, Techirghiol, centru aflat în cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța. Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire este de 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari în a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. NOTA: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secţiunea „Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Detalii procedura - Clarificari, decizii la documentatia de atribuire” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:176343.5 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 2
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
33126000-9 - Aparate de stomatologie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
169.201,00  RON
Cod CPV:
39156000-0 - Mobilier pentru sali de primire si de receptie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
7.142,50  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerinţa 1. Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţi susţinători/subcontractanţii) care depun ofertă, nu trebuie să se afle în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire inclusiv eventualii asociaţi, terţi susţinători si subcontractanţi, prin care confirm că acesta/aceştia nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 conform prevederilor art. 183, 170 alin. (3) şi 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentele justificative, actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, în urma aplicării criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării; • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; • după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată; • alte documente edificatoare, dacă este cazul. Informaţii pentru persoanele juridice străine: Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea situaţiei personale. Pentru ofertanţii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată. Se vor depune documente eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident, copii lizibile semnate și ștampilate "conform cu originalul" de către reprezentantul legal al ofertantului și, după caz, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Note: 1. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinţei se demonstrează de fiecare operator economic în parte. 2. Se va solicita, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte dacă este cazul si angajamentul ferm al terţului susţinător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terţ sustinător, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, după caz. Cerința 2. Evitarea conflictului de interese. Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţ susţinători/subcontractanţii), nu trebuie să se afle într-o situaţie de conflict de interese şi/sau concurenţa neloială respectiv situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, actualizată, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuirea contractului. Se va prezenta odată cu DUAE, o declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic (ofertantul/ofertantul asociat/terţul susţinător/subcontractantul) privind evitarea conflictului de interes, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Director General - Dinică Petre; Director General Adjunct - Roman Ana-Maria; Director General Adjunct Protecție Socială - Marcoșanu Silviu Mihai; Director Executiv Asistență Socială – Anca Ghițulescu; Director Executiv Protecția Copilului - Mihaela Ristea; Biroul Achiziții Urmărire Contracte: Constantin Dana Antonela, Enache Dafina, Șerban Laura Alexandra, Popa Alexandru Iulian, Sotir Anișoara; Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic: Țuțuianu Cătălin, Tudoran Corina, Stamate Ionela, Ciuceanu Mariana, Andrei Liviu, Mititelu Radu, Meroșneac Cătălin; Biroul Juridic Contencios: Albu Cristina, Enache Mihai Gabriel, Petre Lavinia Marina, Guță Titiana; Serviciul Contabilitate, Buget: Stamule Zoica, Chilă Carmen, Marcu Sorina, Cosma Felicia Iuliana, Serbinuc Iuliana, Eremia Marius. Cerința 1. Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţ susţinători/subcontractanţii) care depun ofertă, trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din ţara de rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertantul/ofertant asociat/terţul susţinător/ subcontractantul) participanti la procedura de atribuire cu informațiile aferente situatiei lor - informații referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. Documentele justificative, actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire, care să cuprindă informaţii reale/actuale la momentul prezentării, respectiv:  Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, din care să rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. Pentru persoanele juridice străine: Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informaţiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Documentele se vor depune în copii lizibile semnate și ștampilate "conform cu originalul" de către reprezentantul legal al ofertantului și, după caz, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Note: 1. În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanţă cu partea din contract pe care o va realiza. 2. În situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza părți din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati în DUAE.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerința 1. Informații privind experiența similară din ultimii 3 ani. Conform art.179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat la nivelul unuia sau mai multor contracte, produse similare în valoare cumulată de cel puțin: 100.000,00 lei fără TVA pentru lotul 1 și 7.000.00 lei pentru lotul 2. Astfel, ofertantul va depune declarația cu lista principalelor furnizări de produse în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. *) ultimii 3 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucţiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13). - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante și cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privati, însoțită de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ofertantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: a) numărul și data contractului invocat drept experiență similară, b) obiectul contractului astfel încât sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, c) beneficiarul contractului invocat, indiferent dacă acestia sunt autorităti contractante sau clienti privati, d) valoarea în lei fără TVA, e) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul f) data şi numărul documentului/documentelor de receptie (procese verbale)/recomandări/ale documentelor constatatoare/alte documente echivalente, fără a se limita la acestea. g) în cazul în care contractul a fost executat intr-o forma de asociere, ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. 2.) Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Cerința 2. Informaţii privind subcontractarea (dacă este cazul). Orice ofertant are dreptul de a subcontracta o parte din contract, acesta având obligaţia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractanţii ale căror capacităţi operatorul economic nu se bazează, şi partea IV „Criterii de selecţie” – secţiunea C ”Capacitatea tehnică şi profesională”, cu indicarea explicită a procentului de subcontractare aferent fiecărui subcontractant declarat şi datele de identificare ale subcontractantilor propuşi. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentanții operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". În cazul în care autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 în legătură cu subcontractanţii propuşi conform art. 170 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. - În cazul în care este identificată o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozitiilor art. 170 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situatie. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractanții nominalizat/ nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să poată fi cuprinse în contractul de achizitie publica. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie să contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitățile ce urmeaza a fi subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 174, alin (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Răspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si/sau profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, în conformitate cu art. 174, alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Nedepunerea acordului de subcontractare odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertențe de formă ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. 3.) Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate Cerința 3. Prezentarea de eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate. Conform art.179 lit. l) din Legea nr. 98/2016, ofertanții vor prezenta descrieri și schițe ale produselor care urmează a fi livrate, iar unde este cazul, fotografii clare ale produselor care urmează a fi livrate. - Ofertantul va prezenta eșantioane, descrieri și fotografii pentru fiecare produs ce urmează a fi livrat.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:28.10.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:28.04.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:28.10.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:comisia de evaluare a ofertelor

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

1. Propunerea tehnică va conţine referiri/specificatii tehnice cu privire la produsele solicitate și va fi completata in cadrul formularului "propunere tehnica - formular". 2. Propunerea tehnică va conține eşantioane, descrieri și fotografii ale produselor care urmează a fi livrate; 3. Conform art.193 din Legea nr. 98/2016 prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor este obligatorie si nu reprezinta o optiune a operatorilor economici. Departajarea ofertelor cu același preț situate pe primul loc: in situația în care doi sau mai multi ofertanți situați pe primul loc au acelasi preț, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 4. Orice operator are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia. In masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul la solicitarile de clarificari va fi publicat pe adresa www.e-licitatie.ro, atasat Anuntului de participare. 5. Demararea contractului de furnizare se va face cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare în domeniu, respectiv D.G.A.S.P.C. Constanta având obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetul care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. D.G.A.S.P.C. Constanta precizează că va încheia contractul numai în măsura în care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate. 6. Clauză suspensivă: “Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă”.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:În termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal - Conform dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016 - privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificarile ulterioare

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.10.2020 10:21
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier fiscal pentru companie Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents