SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1076720] - AMENAJARE BAZA SPORTIVA, COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.10.2020 08:59
  • Data publicare: 12.10.2020 08:59
  • Autoritate contractanta: COMUNA VALEA MARULUI (PRIMARIA VALEA MARULUI)

Documentatie de atribuire:

DF1097120 / 09.10.2020 14:04

I.1) Denumire si adrese

COMUNA VALEA MARULUI (PRIMARIA VALEA MARULUI)
Adresa:Strada: Preot Gheorghe Gafton, nr. 2 Cod fiscal:3655900 Cod postal:807320 Cod NUTS:RO224 Galati Localitate:Valea Marului Tara:Romania E-mail:valea_marului@gl.e-adm.ro Telefon:+40 0236863400 Fax:+40 0236863400 Adresa Internet (URL):www.primariavaleamarului.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

AMENAJARE BAZA SPORTIVA, COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI Numar de referinta:FN

II.1.2) Cod CPV principal:

45212221-1 Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Lucrari / Executarea

II.1.4) Descriere succinta:

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Descrirea investititiei: Terenul de sport care urmeaza a fi amenajat va avea dimensiunile o suprafata neta de:62,00 x 100,00 m in interiorul liniilor de joc , inconjurat de un spatiu verde cu dimensiuni variabile de la 2,00 – 6,00 m pe latura nordica si sudica ; 2,00 m pe latura estica, respectiv 11,00 m pe latura vestica.Se va nivela terenul in vederea aplicariii stratului vegetal, peste acesta realizandu-se insamantari cu gazon calitate superioara.Marcajele se vor executa cu vopsea alba solubila in apa . Realizare spatii de parcare din beton asfaltic cu agregat mare, iar pentru rezolvarea in conditii corecte a circulatiilor auto si pietonale se vor separa fluxurile prin amenajarea de alei din mixturi de asfaltice.Pe baza unor estimari s-a determinat necesitatea amenajarii a 40 de locuri de parcare pentru vizitatori si sportivi. Pe conturul din partea de est a terenului pe o lungime de 133,50 m se propune realizarea unei imprejmuiri sustinute de stalpisori din beton armat cu inchideri din panouri metalice.La zona de intrare – acces pe teren se propune realizarea a doua porti pentru acces auto de 4,00 m si porti control acces pietoni. Gradenele existente din beton vor fi demolate si inlocuite cu gradene metalice a cate 48 locuri fiecare pe partea estica a terenului, 2 module pe partea stanga a anexei existente si 3 module pe partea dreapta. Pe latura sudica se va construi vestiar cu grupuri sanitare pentru femei si barbati, un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, vestiare pentru 2 echipe dotare cu dusuri, lavoare, vase closet si centrala termica.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:719899.84 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO224 Galaţi
Locul de executare:comuna Valea Marului, judetul Galati

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Descrirea investititiei: Terenul de sport care urmeaza a fi amenajat va avea dimensiunile o suprafata neta de:62,00 x 100,00 m in interiorul liniilor de joc , inconjurat de un spatiu verde cu dimensiuni variabile de la 2,00 – 6,00 m pe latura nordica si sudica ; 2,00 m pe latura estica, respectiv 11,00 m pe latura vestica.Se va nivela terenul in vederea aplicariii stratului vegetal, peste acesta realizandu-se insamantari cu gazon calitate superioara.Marcajele se vor executa cu vopsea alba solubila in apa . Realizare spatii de parcare din beton asfaltic cu agregat mare, iar pentru rezolvarea in conditii corecte a circulatiilor auto si pietonale se vor separa fluxurile prin amenajarea de alei din mixturi de asfaltice.Pe baza unor estimari s-a determinat necesitatea amenajarii a 40 de locuri de parcare pentru vizitatori si sportivi. Pe conturul din partea de est a terenului pe o lungime de 133,50 m se propune realizarea unei imprejmuiri sustinute de stalpisori din beton armat cu inchideri din panouri metalice.La zona de intrare – acces pe teren se propune realizarea a doua porti pentru acces auto de 4,00 m si porti control acces pietoni. Gradenele existente din beton vor fi demolate si inlocuite cu gradene metalice a cate 48 locuri fiecare pe partea estica a terenului, 2 module pe partea stanga a anexei existente si 3 module pe partea dreapta. Pe latura sudica se va construi vestiar cu grupuri sanitare pentru femei si barbati, un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, vestiare pentru 2 echipe dotare cu dusuri, lavoare, vase closet si centrala termica.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situatiile prevazute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, dacă în țara respectivă nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. 2. Persoanele ce detin functii de decizie la nivelul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă sunt: 1 Doca Virgil- Primar 2 Ghines Maricel -Viceprimar 3 Macovei Vasile -Contabil 4 Dumitrascu Maranda -Responsabil achizitii publice 5 Sandu Panaite -Consilier 6 Batros Emil -Consilier 7 Butunoi Ion -Consilier 8 Cuza Ionut Catalin -Consilier 9 Doca Florentin -Consilier 10 Dumitrache Gica -Consilier 11 Grigore Dimitrie -Consilier 12 Marin Gigel -Consilier 13 Munteanu Stefan -Consilier 14 Munteanu Viorel -inspector 15 Buhoci Ionut -inspector 16 Virlan Iulian -Consilier 17 Chireac Gabriel -inspector 18 Dumitrache Costica -inspector 19 Virlan Stefanache -Consilier 20 Virlanuta Mihai -Consilier 21 Hulea Danut -Expert achizitii cooptat Informatii si formalităti necesare pentru evaluarea respectării cerintelor mentionate: Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. După caz, dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu capacitatea de a executa lucrările ce fac obiectul principal al contractului; astfel, autoritatea contractantă poate stabili cerințe în legătură cu deținerea de autorizații/atestate profesionale emise în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile, cum ar fi cele emise în temeiul Legii nr. 138/2004, Ordinului nr. 182/2009 al MAPDR, valabile la momentul prezentării.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Lista principalelor lucrari executate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP/IP publicat. Prin lista principalelor lucrari executate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu lucrari similare in valoare CUMULATA de minimum 719.899 lei fara TVA, la nivelul unui contract, maximum 3 contracte. Prin lucrari similare se intelege executie de lucrari în domeniul constructiilor civile sau infrastructura similara din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, se va mentiona faptul ca pentru calcului echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. - Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptive la terminarea lucrarilor / proces verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Odata cu depunerea DUAE ofertantul va prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de catre AC doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. 2.) Proportia de subcontractare Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.3). - Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separate pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare , documentele justificative care probeaza cele asumate in acord urmand vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:29.10.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:01.03.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:29.10.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urilefurnizorilor de semnatură electronică). Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”). În vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa următorul link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus autoritatea contractantă va comunica fiecărui ofertant care a fost respins, motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalți faptul că se trece la faza următoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Secțiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări – Formularul nr. 6. În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel: • departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici • în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

COMUNA VALEA MARULUI
Adresa:SAT VALEA MARULUI, COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI Cod fiscal:- Cod postal:807320 Cod NUTS:RO224 Galaţi Localitate:Valea Marului Tara:Romania E-mail:valea_marului@gl.e-adm.ro Telefon:+40 236-863400 Fax:+40 236-863400 Adresa Internet (URL):www.primariavaleamarului.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.10.2020 08:59

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents