SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1076717] - FURNIZARE ECHIPAMENTE IT LOCUINTE PROTEJATE IN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE NR.2 BUZAU AFERENTE PROIECTULUI “VENUS- IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURANTA! ”

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.10.2020 08:49
  • Data publicare: 12.10.2020 08:49
  • Autoritate contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau

Documentatie de atribuire:

DF1097157 / 09.10.2020 14:04

I.1) Denumire si adrese

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau
Adresa:SEAP Cod fiscal:17091470 Cod postal:120212 Cod NUTS:RO222 Buzau Localitate:Buzau Tara:Romania E-mail:achizitiidgaspcbz@yahoo.com Telefon:+40 0238724662 Fax:+40 0238721143 Adresa Internet (URL):www.dgaspc-buzau.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Protectie sociala

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

FURNIZARE ECHIPAMENTE IT LOCUINTE PROTEJATE IN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE NR.2 BUZAU AFERENTE PROIECTULUI “VENUS- IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURANTA! ” Numar de referinta:13

II.1.2) Cod CPV principal:

30213100-6 Computere portabile (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Achizitia de Echipamente IT Locuinte Protejate in cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr.2 Buzau, aferente PROIECTULUI “VENUS- IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURANTA! ” . Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 3 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 2-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:11344.54 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

30232110-8 Imprimante laser (Rev.2)
48218000-9 Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO222 Buzău
Locul de executare:Locuinte Protejate in cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr.2 Buzau, Str. Simila, Nr.57, Buzau, Jud. Buzau

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Achizitia de Echipamente IT Locuinte Protejate in cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr.2 Buzau, aferente PROIECTULUI “VENUS- IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURANTA! ” , conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul Operational Capital Uman - POCU
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60,164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Pana la termenul limita de depunere a ofertelor, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va depune in format electronic, odata cu oferta, atât DUAE, completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Totodata, odata cu oferta si DUAE se vor depune urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016. Documentele justificative sunt: - certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste lipsa datoriilor restante, catre bugetul general consolidat, la momentul depunerii acestora. - certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste lipsa datoriilor restante, catre bugetul local, la momentul depunerii acestora. - documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si orice alte documente edificatoare (dupa caz). - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Declaratia va fi transmisa in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura sau pentru procedura de atribuire sunt: Loredana-Elena Dorobantu – Director Executiv, Cojocea Mihaela - Dir. Executiv Adj.Ec., Ionita Maria-Mirela - Dir, Executiv Adj. Asist. Soc. , Adam Costina Corina - Sef Serv. Achizitii Publice, Albulescu Amelia Petrinela – Sef Serv. Buget, Basilievici Rodica Carmen - Sef Serv. Contabilitate, Buligescu Maria - Consilier la Serv. Buget, Constantin Gina - Consilier la Serv. Achizitii Publice, Latcan Lucica - Consilier la Serv. Achizitii Publice, Podasca Ana - Consilier la Serv. Achizitii Publice, Dumitrescu Dan Nicolae - Cons. jr. la Serv. Achizitii Publice, Rotaru Lenuta– Sef Serv. Juridic si Contencios, Visan Carmen -Elena – Cons. Jr. la Serv Juridic si Contencios, Cristina Niculescu- Sef S.I.D.A.S.E.C. , Balica Denisa-Viridiana - Sef Serviciu Module Rezidentiale Buzau . Pentru persoanele juridice straine: se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea "conform cu originalul". Documentele emise in alta limba decat in romana, vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include obiectul achizitiei. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia prezentarii documentelor solicitate, cerinta minima de calificare fiind indeplinita daca fiecare asociat are autorizate activitatile pentru partea din contract pe care o va derula. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintelor vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat In conformitate cu art 179 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea : Listei principalelor livrari de produse similare, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. In vederea indeplinirii cerintei de calificare se va depune lista principalelor livrari de produse similare, insotita de certificate de buna executie si/sau documente emise sau consemnate de catre o autoritate sau de catre beneficiari. Nota: Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea cerintei. Documentele justificative pot fi: - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandari; - procese-verbale de receptie; - certificari de buna executie; - certificate constatatoare. Enumerarea nu este limitativa sau cumulativa, ci are rol doar de exemplu. - Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta si acordul de asociere, daca este cazul.Capacitatea tehnica si/sau profesionalaa a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. In DUAE completat de ofertant se vor include informatiile cu privire la sustinerea unei terte persoane, inclusiv masurile avute in vedere cu acesta pentru a aaccesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator. 2.) Proportia de subcontractare In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa le subcontracteze. Subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60,164,165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. - Completare DUAE de ofertant si fiecare subcontractant. Completarea de catre fiecare subcontractant a declaratiei privind conflictul de interese. Avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016 se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.10.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.10.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

In cadrul documentelor atasate invitatiei de participare, la sectiunea “Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Solicitarile de clarificari (daca este cazul) vor fi transmise avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la art. 160-161 din Legea 98/2016 in corelare cu termenul de adresare a solicitarilor precizat la cap I.1) a prezentului document. Raspunsurile la intrebari vor fi publicate în SICAP la sectiunea ”Documentatie clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”. În cazul în care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, atunci se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SICAP , caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante. Operatorii economici vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul ofertei! In cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SICAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareTermenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

D.G.A.S.P.C. Buzau, Serviciul Achizitii Publice
Adresa:Mun. Buzau, Str. Bistritei, Nr. 41 Cod fiscal:- Cod postal:120212 Cod NUTS:RO222 Buzău Localitate:Buzau Tara:Romania E-mail:achizitiidgaspcbz@yahoo.com Telefon:+40 238724662 Fax:+40 238721143 Adresa Internet (URL):http://www.dgaspc-buzau.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.10.2020 08:49
Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents