SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1076842] - Furnizare - Autoturisme de teren cu tractiune integrala (4x4) Cantitate : 2 (două) bucăți

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 13.10.2020 12:25
  • Data publicare: 13.10.2020 12:25
  • Autoritate contractanta: Directia de Sanatate Publica Bihor

Documentatie de atribuire:

DF1097320 / 12.10.2020 16:14

I.1) Denumire si adrese

Directia de Sanatate Publica Bihor
Adresa:Strada: Libertăţii, nr. 34 Cod fiscal:4230398 Cod postal:410042 Cod NUTS:RO111 Bihor Localitate:Oradea Tara:Romania E-mail:informatica@dspbihor.gov.ro Telefon:+40 259436793 Fax:- Adresa Internet (URL):www.dspbihor.gov.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Furnizare - Autoturisme de teren cu tractiune integrala (4x4) Cantitate : 2 (două) bucăți Numar de referinta:202004

II.1.2) Cod CPV principal:

34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

CONDITII TEHNICE MINIME MINIME Mod de prezentare / caracteristici minimale: Motorizare : Diesel Putere motor (CP) : Minim 100 cp Cilindree (cm3) : 1400- 1600 cm3 Cuplu motor 220-300Nm Norma de poluare : Euro 6 Cutie de viteze : Manuala cu 6 + 1 trepte Caroserie SUV Computer bord Da ABS si asistența la frânare de urgentă Da ASR-ESP Da Oglinzi retrovizoare electrice și încălzite Da Închidere centralizată cu telecomandă Da Număr de locuri / portiere : 5 / 5 Scaune încălzite electric : Da Huse scaune Da Tracțiune Integrală : 4x4 Airbag șofer și pasager față , frontale/laterale : Da Aer conditionat Da Bare de pavilion longitudinale Da Geamuri electrice față / spate Da Proiectoare ceață : Da Radio CD cu MP3 Da Pachet legislativ obligatoriu compus din 2 triunghiuri reflectorizante, extinctor + trusă medicală autorizate RAR și covorașe din cauciuc : Da Roată de rezervă specifică, cric, cheie roți : Da Jante aliaj 16”/ 17” cu pneuri iarnă : Da Culoare metalizată Albastru metal sau Negru metal CERINȚE MINIME: • Se vor achizitiona 2 bucăți autoturism de teren 4x4. • Nu se accepta oferte pentru autoturisme second-hand (autoturismul trebuie sa fie nou, nerulat, sa nu fi avut alti propietari) • Furnizorul trebuie sa livreze cartea de identitate, certificatul de garantie, certificatul de conformitate si manualul de utilizare. • Sa existe unitati de service in toate orasele de resedinta de judet din tara pentru tipul de autoturism ofertat cu prezentarea listelor care sa contina nominalizarea acestora, adresa, numar de telefon. • In perioada de garantie a autoturismului, în urma primirii unei notificari referitoare la o anume defectiune aparuta la autoturism, daca defectiunea face obiectul garantiei, lucrarile de inlocuire a pieselor defecte este gratuita, ofertantul avnd obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui autovehiculul (daca nu exista solutie tehnica de reparatie) in perioada convenita de Autoritatea Contractanta cu unitatea de service autorizata de Ofertant, fară costuri suplimentare pentru Achizitor. • In perioada de garantie a autoturismului pentru defecțiunile ce fac obiectul garanției autoturismului, costurile legate de tractarea sau transportarea pe platformă a autoturismului pana la prima unitate service autorizată de furnizor sunt în sarcina acestuia. • Termenul de garanție al autoturismului sa fie de minim 36 luni sau 100 000 km rulați de la data intocmiri procesului-verbal de receptie. • Autoturismul se va livra cu numere de circulatie provizorii, autorizatie de circulatie provizorie și asigurare R.C.A., valabile pentru o perioada minim de 30 zile. Cheltuielile vor fi incluse în ofertă.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:148739 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO111 Bihor
Locul de executare:Oradea , Str.Libertății nr. 34

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Autoturisme de teren cu tracțiune integrală ( 4x4 ) , 2 (două) bucăți , conform caietului de sarcini .

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regasească în situațiile prevăzute la art. 164,165,167 din Legea 98/23.05.2016 .Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii - se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedură , cu informațiile aferente situației lor . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), urmează a fi prezentate , la solicitarea autorității contractante , doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor și înaintea încheierii raportului procedurii de atribuire. Se solicită - Certificat constatator emis (ȋn baza legii nr. 26/1990) de Oficiul Registrului Comerțului, - informațiile cuprinse în certificatul constatator să fie reale/actuale la data prezentării și din care să reiasă ca obiectul contractului are corespondent în codul CAEN . Certificatul constatator va fi prezentat în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. Pentru persoanele juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 (pentru impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna efectuata de catre un traducător autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest certificat pentru partea din contract pe care o va realiza. Ofertantul/ Operatorul economic va ȋncărca ȋn SEAP copie lizibilă după documentele primite de la producător ( parte din propunerea tehnică). Obligatoriu materialele de prezentare ale producatorului , pliante, prospecte, certificate CE din care să reiasă conformitatea produselor cu directivele europene ȋn domeniu , fisa tehnica a produsului, etc. Toate documentele vor fi traduse ȋn limba romȃnă cu mențiunea conform cu originalul, copie lizibilă semnată și ștampilată de reprezentantul legal .

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.10.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.12.2020

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.10.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

13.10.2020 12:25

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents