SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1076835] - Contract de achizitie publica : Furnizare - “Masini de numarat bancnote”

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 13.10.2020 10:45
  • Data publicare: 13.10.2020 10:45
  • Autoritate contractanta: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA

Documentatie de atribuire:

DF1097276 / 12.10.2020 16:14

I.1) Denumire si adrese

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA
Adresa:Strada: Mitropolitul Firmilian, nr. 2 Cod fiscal:4416952 Cod postal:200761 Cod NUTS:RO411 Dolj Localitate:Craiova Tara:Romania E-mail:daniela.iovan.dj@anaf.ro Telefon:+40 251410890 Fax:+40 251410890 Adresa Internet (URL):www.anaf.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou national sau federal

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Contract de achizitie publica : Furnizare - “Masini de numarat bancnote” Numar de referinta:4416952_2020_PAAPD 1149821

II.1.2) Cod CPV principal:

30132200-5 Masini de numarat bancnote (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Contract de achizitie publica : Furnizare - “Masini de numarat bancnote” pentru Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Directie Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova;

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:102521.01 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO411 Dolj
Locul de executare:Municipiul Craiova, strada Mitropolitul Firmilian, nr.2, judetul Dolj;

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Contract de achizitie publica : Furnizare - “Masini de numarat bancnote” pentru Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Directie Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova;

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

a) Motive de excludere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin.1 din Legea 98/2016. Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se completeaza in SICAP in conformitate cu art. 60 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele atasate vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SICAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati. Precizari:Entitatea Contractanta exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire, in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, de regula a urmatoarelor informatii si documente: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local), scadente la data prezentarii. Se va avea in vedere prezentarea acestor certificate si pentru punctele de lucru si/sau sedii secundare înscrise în certificatul O.N.R.C.; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 1) și (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz (cazier fiscal, orice al document considerat relevant); In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea criteriilor de calificare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna documentele justificative. Pentru ofertantii straini: În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Se vor prezenta, la data depunerii ofertei, urmatoarele documente: - angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare și / sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma și nu de fond ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator. b) Evitarea conflictului de interese: Ofertantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantii vor depune Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu oferta. Pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art.60 din Lege, autoritatea contractanta precizeaza ca persoanele ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire în sensul art. 167 alin. (1), lit. e), sunt urmatoarele: - Director General - Pirvuletu Silviu Mircea, Director Executiv Servicii Interne – Corcoveanu Cornel, Sef Serviciu Administrativ, Investitii si Achizitii – Ioana Otilia Elena, Sef Birou de Achizitii Publice - Daniela Iovan, Consilier de Achizitii Publice – Lupu Mihaela Sorina; Sef Serviciu Financiar, Buget si Salarizare - Cioaca Laura; Consilier Superior - Nicola Mirela Adriana Elena; Sef Serviciu juridic - Guranoiu Constantina; Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta 1:Lista cu principalele furnizari similare celor care fac obiectul contractului În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare simplificat publicat initial. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum si ponderea si/sau activitãtile pentru care a fost responsabil, împreunã cu valoarea acestora, fãrã TVA. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, fãrã a se limita, enumerarea nefiind cumulativã: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul prestării; - recomandări;- alte documente echivalente;- copii ale unor pãrti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;- certificãri de bunã executie;- certificate constatatoare; Autoritatea contractanta nu îngrãdeste dreptul operatorilor economici de a demonstra livrarea de produse/prestarea serviciilor prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat, precum si dreptul de a demonstra executia de lucrãri/prestarea de servicii prin orice tip de certificat sau document de bunã executie/prestare.Autoritatea contractantã face precizarea ca își rezerva dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrãrilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similarã, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.În situatia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinta referitoare la experienta similarã, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susþinerea unor terti, caz în care experienta similarã se demonstreazã prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Candidatul in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va prezenta odată cu oferta și DUAE, contractul de asociere legalizat, pana la data depunerii ofertei în SICAP. In cazul in care operatorul economic va participa in procedura cu tert sustinator atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al tertului sustinator, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic resurselor invocate. 2.) Proportia de subcontractare nformații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. - Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Subcontractantul/subcontractantii trebuie sa prezinte declaratie privind lipsa situaţiilor potenţial generatoare de conflict de interese si orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, in sensul art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică/ sectorială. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere. Operatorul/Operatorii economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere.Persoana care asigură susţinerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa un DUAE distinct.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:27.10.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:27.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:27.10.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Comisia de evaluare;

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidenta motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare si selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității/entității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente. Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică si/sau din propunerea financiara pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. Oferta si toate documentele ce o insotesc, vor fi transmise in SICAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001R, privind semnatura electronica. In situatia in care certificatul de semnatura electronica nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, se va prezenta o imputernicire in acest sens. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Sectiunea ”Solicitari de Clarificare/Intrebari/Comunicari'', din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la aceeasi sectiune din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SICAP la Sectiunea ”Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari''. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea”Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari''), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:200761 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:daniela.iovan.dj@anaf.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareLegea 101/2016;

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova - S.A.I.A.
Adresa:Strada Mitropolitul Firmilian, nr.2 Cod fiscal:- Cod postal:200761 Cod NUTS:RO411 Dolj Localitate:Craiova Tara:Romania E-mail:daniela.iovan.dj@anaf.ro Telefon:+40 251410890 Fax:+40 251410890 Adresa Internet (URL):WWW.anaf.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

13.10.2020 10:45
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier fiscal pentru companie Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents