SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1076780] - Frigidere sau congelatoare tip dulap pentru morga

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 13.10.2020 00:37
  • Data publicare: 13.10.2020 00:37
  • Autoritate contractanta: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

Documentatie de atribuire:

DF1097280 / 12.10.2020 16:14

I.1) Denumire si adrese

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT
Adresa:Strada: Traian, nr. 1 Cod fiscal:2613362 Cod postal:610136 Cod NUTS:RO214 Neamt Localitate:Piatra-Neamt Tara:Romania E-mail:achizitii.sjuneamt@gmail.com Telefon:+40 0233237339 Fax:+40 0233232050 Adresa Internet (URL):www.sjuneamt.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Sanatate

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Frigidere sau congelatoare tip dulap pentru morga Numar de referinta:33579

II.1.2) Cod CPV principal:

33944000-9 Frigidere sau congelatoare tip dulap pentru morga (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

ACHIZITIE FRIGIDERE SAU CONGELATOARE TIP DULAP PENTRU MORGA CONFORM CAIET DE SARCINI

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:424000 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 2
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
33944000-9 - Frigidere sau congelatoare tip dulap pentru morga (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
84.000,00  RON
Cod CPV:
33944000-9 - Frigidere sau congelatoare tip dulap pentru morga (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
340.000,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016; 2. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016; 3. Declaratia privind neâncadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016; NOTA: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Manager – Dr.Verzea Dan Silviu , Director Medical- Dr.Ungureanu Ana-Maria, Director Financiar Contabil –Ec.Dragan Maricica, Director Ingrijiri - As.pr. Antohe Eugenia, Sef serviciu Achizitii, Aprovizionare-Transport -Ec.Birgaoanu Mihail Laurentiu, Comisia de evaluare: Bioing. Goian Adrian, Dr. Ciuchilan Elena , Ec. Scurtu Sebastian Constantin, membru supleant Ec. Mihaila Elena. 4. Declaratia privind neâncadrarea la prev. art. 58-60 din Legea nr. 98/2016; NOTA: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.58-60 din Legea nr.98/2016 5.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii. 6.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv 7.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 8.Alte documente edificatoare, dupa caz Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016. Autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa www.e-licitatie.ro. Înainte de atribuirea contractului de achizitie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre subcontractanti sau terti sustinatori. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa prezinte ptr. conformitate documentul in orginal/ copie legalizata in situatia in care a fost prezentat in forma copie conform cu originalul sau in format electronic. Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (art.173 din Legea 98/2016). Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa www.e-licitatie.ro. Înainte de atribuirea contractului de achizitie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista a principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. b)In cazul in care, ofertantul invoca sustinerea unor terti se va solicita ofertantului, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primul loc in clasamentul intermediar la solicitarea autoritatii contractante. - Completare DUAE 2.) Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Certificari ale implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN 13485 sau 9001 sau ISO 14001, Certificat de marcaj declarat (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu directiva 93/42/EEC. - Completare DUAE.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.10.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.10.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 5 zile, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt Oficiul Juridic
Adresa:B-DUL TRAIAN NR.1 Cod fiscal:- Cod postal:610136 Cod NUTS:RO214 Neamţ Localitate:Piatra-Neamt Tara:Romania E-mail:achizitii.sjuneamt@gmail.com Telefon:+40 233223353 Fax:+40 233223353 Adresa Internet (URL):www.sjuneamt.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

13.10.2020 00:37
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier fiscal pentru companie Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Fisa Informatii Generale Certificate ISO
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents