SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1077044] - Linie tehnologică pentru microvinificare în alb și roșu

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 15.10.2020 15:54
  • Data publicare: 15.10.2020 15:54
  • Autoritate contractanta: STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS

Documentatie de atribuire:

DF1097652 / 15.10.2020 15:36

I.1) Denumire si adrese

STATIUNEA DE CRECETARE-DEZVOLTARE PENTU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS
Adresa:Strada: -, nr. 1 Cod fiscal:RO 3026722 Cod postal:317135 Cod NUTS:RO421 Arad Localitate:Ghioroc Tara:Romania E-mail:scminis@hotmail.com Telefon:+40 257461426 Fax:+40 257461427 Adresa Internet (URL):www.scdvv.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Statiune de Cercetare

I.5) Activitate principala

Cercetare Dezvoltare

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Linie tehnologică pentru microvinificare în alb și roșu Numar de referinta:3026722_2020_PAAPD1152149

II.1.2) Cod CPV principal:

43310000-9 Utilaje pentru lucrari publice (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

In baza contractului de FURNIZARE PRODUSE ce se doreste a fi atribuit se vor asigura, cu respectarea conditiilor si cerintelor cuprinse in documentatia tehnica, anexa la prezenta documentatie de atribuire a contractului de produse ”Linie tehnologică pentru microvinificare în alb și roșu” cu o valoare totala: este de 503.980 lei + TVA reprezentand cheltuieli, identificate in: 1. Desciorchinător-zdrobitor – 1 bucată: 21.300 lei 2. Pompă pentru mustuială – 1 bucată: 38.880 lei 3. Presa pneumatică închisă – 1 bucată: 178.700 lei 4. Pompă pentru evacuare must presă – 2 bucăți: 7.000 lei/buc.x2 buc.= 14.000 lei 5. Fermentator pentru vin alb V = 10 mc – 2 bucăți: 29.500 lei/buc.x2 buc.=59.000 lei 6. Fermentator pentru vin alb V = 5 mc – 2 bucăți: 24.300 lei/buc.x2 buc.= 48.600 lei 7. Fermentator pentru vin alb V= 3 mc – 2 bucăți: 21.250 lei/buc.x2 buc.= 42.500 lei 8. Fermentator pentru vin roșu V = 10 mc cu sistem de recirculare (cu pompă) – 2 bucăți: 50.500 lei/buc.x2 buc.= 101.000 lei. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 3 zile. Autoritatea contractantă va raspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 2 zile de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:503980 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO421 Arad
Locul de executare:STATIUNEA DE CRECETARE-DEZVOLTARE PENTU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

In baza contractului de FURNIZARE PRODUSE ce se doreste a fi atribuit se vor asigura, cu respectarea conditiilor si cerintelor cuprinse in documentatia tehnica, anexa la prezenta documentatie de atribuire a contractului de produse ”Linie tehnologică pentru microvinificare în alb și roșu” cu o valoare totala: este de 503.980 lei + TVA reprezentand cheltuieli, identificate in: 1. Desciorchinător-zdrobitor – 1 bucată: 21.300 lei 2. Pompă pentru mustuială – 1 bucată: 38.880 lei 3. Presa pneumatică închisă – 1 bucată: 178.700 lei 4. Pompă pentru evacuare must presă – 2 bucăți: 7.000 lei/buc.x2 buc.= 14.000 lei 5. Fermentator pentru vin alb V = 10 mc – 2 bucăți: 29.500 lei/buc.x2 buc.=59.000 lei 6. Fermentator pentru vin alb V = 5 mc – 2 bucăți: 24.300 lei/buc.x2 buc.= 48.600 lei 7. Fermentator pentru vin alb V= 3 mc – 2 bucăți: 21.250 lei/buc.x2 buc.= 42.500 lei 8. Fermentator pentru vin roșu V = 10 mc cu sistem de recirculare (cu pompă) – 2 bucăți: 50.500 lei/buc.x2 buc.= 101.000 lei. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 3 zile. Autoritatea contractantă va raspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 2 zile de data limită de depunere a ofertelor.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerinta nr. 1 Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; • alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Cerinta nr. 2 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese), cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor implicate în elaborarea documentației de atribuire și derularea procedurii. Modalitatea de indeplinire: completarea Formularului nr. 11 de catre toti ofertanți (inclusiv de către asociați/ subcontractanți/terți susținători) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si DEPUNERE IN SEAP ODATA CU DEPUNEREA DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor. In vederea evitarii situatilor potential generatoare de conflict de interese asa cum sunt acestea definite la art. 60 alin (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: DOBROMIR DANIELA-ELENA - DIRECTOR POPA CĂTĂLIN-VASILE - CONTABIL SEF PODRUMAR TEODOR - MEMBRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE / PRESEDINTE COMISIE DE EVALUARE CUZMAN GEORGETA - MEMBRU COMISIE DE EVALUARE LUCA MIRELLA CARMEN - MEMBRU COMISIE DE EVALUARE MIRELA–DANIELA LAZĂR - FURNIZOR SERVICII AUXILIARE ACHIZIȚIEI PUBLICE COOPTAT SOCIAN RADU-ALEXANDRU - EXPERT TEHNIC ȘI FINANCIAR COOPTAT Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 123, alin 3 din HG nr.395/ 2016). Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autoritatii contractante, urmeaza sa fie prezentate documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: - Pentru persoane juridice/fizice romane - Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Certificatul Constatator trebuie sa contina informatii reale/actuale la data prezentarii acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din certificatul constatator. - Pentru persoane juridice/fizice straine - Documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Toate documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerința nr.1 - Experiența similară ”In dovedirea experientei similare operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, astfel: Ofertantul trebuie să fi furnizat produse similare în ultimii 3 ani, la nivelul unui contract de cel puțin 503.980 lei fără TVA. Prin produse similare la nivelului unui contract se înțelege: ofertantul trebuie să fi furnizat cel puțin produsele care fac obiectul contractului, aferente unei linii tehnologice de microvinificare.” Cursul de referintă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenței pentru contractele a caror valoare este exprimată în altă valută decat în lei, este cursul mediu anual în lei/valută comunicat de Banca Centrală Europeană pentru fiecare an în parte. In cazul in care nivelul experientei similare este exprimat in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva. - se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. -contract de furnizare produse și procesul-verbal de predare-primire (recepție) produse. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Acordul de asociere (Formular nr. 3) se va depune odata cu DUAE; documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei: - Odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (Formular nr. 4) (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora; documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/ tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/ acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Prezentele cerinte se completeaza cu cerintele punctului III.1.1.a., 2.) Proportia de subcontractare Cerința nr. 2 Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le ubcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr. 5). - in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei: - acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 5) se va/vor prezenta odata cu DUAE; - documente justificative ale subcontractantului/ subcontractantilor urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Prezentele cerinte se completeaza cu cerintele punctului III.1.1.a.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:22.10.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:22.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:22.10.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică). Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea “Solicitari de clarificari/Întrebari/Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea “Solicitari de clarificari/Întrebari/Comunicari”), precum si la Sectiunea „Lista clarificari/notificari si decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.eSistemul Electronic de Achizitii Publice Sistemul Electronic de Achizitii Publice licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Solicitari de clarificari/Întrebari/Comunicari”). În vederea completării DUAE - operatorii economici vor avea in vedere mentiunile Sectiunii IV.4.3. Modul de prezentare al ofertei. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificari/Întrebari/Comunicari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari publicat de autoritatea contractanta in SEAP. Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel: • departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici • în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiara prin intermediul SICAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă are prețul cel mai scăzut. In cazul in care egalitatea se mentine autoritatea contractanta va solicita cate o noua clarificare pana la departajarea ofertantilor, sau pana cand operatorii economici nu mai reoferteaza. Modificarea pretului contractului, daca va fi cazul, se va face doar cu respectarea prevederilor legislative in domeniu si cu respectarea art. 221 si art. 222 din Legea 98/2016, actualizata.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

15.10.2020 15:54

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents