SEAPTender Document

Invitatie de participare: [RFQ1000260] - „Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic”

  • Sectoriale: Nu
  • OUG nr.114/2011
  • Modalitatea de atribuire: OFFLINE
  • Data transmitere: 15.10.2020 08:39
  • Data publicare: 15.10.2020 10:51
  • Autoritate contractanta: Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti

Documentatie de atribuire:

DF1097722 / 15.10.2020 08:36

I.1) Denumire si adrese

Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti
Adresa:Strada: Drumul Taberei, nr. 9-11 Cod fiscal:4283716 Cod postal:061353 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:elicitatie@dpa.ro Telefon:+40 213195858/2288 Fax:+40 213149333 Adresa Internet (URL):http://www.dpa.ro/ Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.4) Tipul autoritatii contractante

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala

Aparare

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

„Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic” Numar de referinta:42/1/048-M/2020

II.1.2) Cod CPV principal:

24612000-7 Diverse tipuri de explozibili (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

"Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic" Valoare totala estimata "Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic": 299.970,00 Monedă: RON Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): de regulă anual. Cantitatea de produse care ar putea fi solicitată pe parcursul derulării acordului-cadru este: Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic: Cantitatea minimă: 485 buc. Cantitatea maximă: 1485 buc. Cantitatea estimată de produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic: Cantitatea minimă: 485 buc. Cantitatea maximă: 500 buc. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără T.V.A.: Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic: 101.000,00 RON

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:299970 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO ROMÂNIA
Locul de executare:Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

"Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic" Valoare totala estimata "Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic": 299.970,00 Monedă: RON Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): de regulă anual. Cantitatea de produse care ar putea fi solicitată pe parcursul derulării acordului-cadru este: Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic: Cantitatea minimă: 485 buc. Cantitatea maximă: 1485 buc. Cantitatea estimată de produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic: Cantitatea minimă: 485 buc. Cantitatea maximă: 500 buc. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără T.V.A.: Mijloc exploziv cu efect luminos și acustic: 101.000,00 RON

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerinţa de calificare : Candidaţii vor face dovada că nu se încadrează în niciuna din situaţiile stipulate la art. 155, art. 156 şi art. 150 din O.u.G. nr. 114/2011. Documente solicitate: 1. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 155 din O.u.G nr. 114/2011, Formular nr. 4, care va fi prezentat şi de terţul susţinător (financiar), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri, de către toţi membrii asocierii; 2. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 156 din O.u.G nr. 114/2011, Formular nr. 5. În cazul în care oferta se va depune în asociere, formularul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii. 3. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 150 din O.U.G nr. 114/2011- Formular nr. 6, care va fi prezentată şi de subcontractanţi, dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii; - Personalul de conducere cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte prezenta procedură: Teodor INCICAȘ, Ion-Cornel PLEȘA, Romeo NECHITA, Florenț-Mircea ROMAN, Robert POPA, Gheorghe-Brăduțu NEGRU, Vasile ȘERBĂNESCU, Paul-Lucreţiu DIACONESCU, Roxana-Lăcrămioara DIEANU, Bogdan-Ionuț POPESCU,Ramona PUCHEA. 4. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură - Formular nr. 7 5. Certificat de participare la procedură cu ofertă independentă, conform art. 147 alin. (2) din O.u.G. nr. 114/2011: - Formular nr. 8; Note: i).Documentele solicitate în cadrul acestei secţiuni se pot depune în oricare din formele: original, copie legalizată, copie lizibilă cu menţiunea ,,conform cu originalul” semnată de către reprezentantul legal şi ştampilată, cu excepţia celor întocmite/emise de către ofertant cu scopul participării la procedură care se vor prezenta doar în original. iii). Documentele depuse de ofertanții străini se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română efectuată de către un traducător autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997. Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi excluşi din cadrul procedurii operatorii economici care se încadrează în oricare din situaţiile stipulate la art. 150, art. 155 şi/ sau art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011 sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor. Cerinţa de calificare: Candidaţii vor face dovada că sunt înregistraţi şi că au în obiectul de activitate producerea/comercializarea de muniție, de natura celei care face obiectul prezentei proceduri de atribuire. Documente solicitate: a) pentru persoane juridice române: a.1) certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte informaţii care sunt reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor privind obiectul de activitate, datele de identificare, acţionarii/asociaţii, organele de conducere, administratorii, alte informaţii relevante - în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” cu semnătura şi ştampila ofertantului; a.2) confirmarea de înregistrare pentru efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse militare, eliberată de Ministerul Afacerilor Externe-ANCEX; b) persoane juridice străine: b.1) documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care operatorul economic este rezident; Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Note: - Din doc. prezentate, trebuie să reiasă că op. econ. au în ob. de activ. producerea/comercializarea de muniție. Activitatea CAEN, din Certificatul constatator emis de O.R.C./ documentele de înregistrare, trebuie să demonstreze că operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie - producerea/comercializarea de muniție. - În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte aceste documente. - În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat Certificatul constatator emis de O.R.C./ documentele de înregistrare în copie, autoritatea contractantă va solicita, în etapa de evaluare a ofertelor, înainte de comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, să prezinte pentru conformitate documentul în original /copie legalizată. Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Ofertele operatorilor economici care nu sunt înregistraţi şi care nu au în obiectul de activitate producere/comercializare de produse de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire şi/sau care nu sunt însoţite de documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţei vor fi respinse.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Ofertanții trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii, pentru domeniul de activitate producere/ comercializare muniţie, în conformitate cu standardul ISO-9001 sau echivalent, pentru activitatea proprie de producere/ comercializare. - Documente solicitate: - Ofertanții vor prezenta copie lizibilă, cu menţiunea ,,conform cu originalul” semnată şi ştampilată, după certificate emise de organisme independente acreditate, care atestă implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii, pentru domeniul de activitate producere/ comercializare muniție pentru arme de foc și de război, conform cu cerinţele din standardul ISO-9001 sau echivalent, sau orice alte documente prin care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode de standard ofertantul trebuie să dovedească îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite de acesta. Notă: În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele solicitate trebuie să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor. Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Ofertele operatorilor economici care nu fac dovada îndeplinirii cerinţei de calificare referitoare la asigurarea calităţii vor fi respinse.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Cerere de oferta

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Da
Acord-cadru cu un singur operator economic
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:-
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani:-

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:26.10.2020 09:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:26.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:26.10.2020 09:30
Locul de deschidere a ofertelor:La sediul autoritatii contractante.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Persoanele imputernicite ale operatorilor economici.

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Procedura este organizată de M.Ap.N – U.M. 02550 Buc. (prin U.M. 02550 C Buc.). Data şi locul deschiderii ofertelor – vezi cap. IV.3.4 din Invitaţia de participare. Conform art.10 din H.G. 445/2003 ,,pentru a putea încheia un contract de achiziţii cu MApN, furnizorul trebuie să obţină în prealabil codul de agent economic acordat de Biroul Naţional de Codificare din ţara de origine”. Operatorul economic va prezenta codul de agent economic sau Formularul nr. 17 – Declaraţia privind angajamentul de obţinere a codului de agent economic înainte de semnarea contractului. Pentru agenţii economici din România codul se poate obţine prin înaintarea Cererii de alocare a codului NATO de agent economic (NCAGE) Biroului Naţional de Codificare aflat în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 6-9, sector 6, tel. 021.410.78.80 int. 236 , fax 021.411.14.57, e-mail: ncage@roncb.ro. Modul de departajare a ofertelor cu preţuri egale: În cazul în care comisia de evaluare constată că pe primul loc se află oferte admisibile cu preţuri egale, se va solicita, ofertanţilor în cauză, o nouă propunere financiară care se va depune în aceleaşi condiţii cu oferta (în plic sigilat cu scrisoare de înaintare). Câştigătorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului preţul cel mai scăzut. Solicitările de clarificări vor fi transmise prin poştă sau fax. Programul de lucru al autorităţii contractante este de luni până vineri între orele 08.00 şi 16.00. Orice document, ce conţine solicitări de clarificări, transmis autorităţii contractante în afara orelor de program va putea fi înregistrat, iar autoritatea contractantă va lua cunoştinţă de el, doar în prima zi (la prima oră) cu program de lucru. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate de către autoritatea contractantă în SEAP, secţiunea ,,documentaţie şi clarificări” din cadrul invitaţiei de participare (adresa www.e-licitatie.ro). În cazul în care ofertantul câştigător este declarat o persoană juridică străină, acesta va încheia acordul cadru/contractele subsecvente de furnizare cu Compania Naţională ROMTEHNICA S.A., care va acţiona în numele şi pe seama autorităţii contractante (Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 02550 Bucureşti). Evaluarea ofertelor se realizează conform Metodologiei de evaluare a candidaturilor / ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţie organizate în baza OUG nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii publicată în SEAP, secţiunea ,,Documentaţie, clarificări şi decizii” din cadrul anunţului de participare.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Căi de atac: conform Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

15.10.2020 08:39

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents