SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078535] - FURNIZARE APARATURA LABORATOR

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 10.11.2020 14:47
  • Data publicare: 10.11.2020 14:47
  • Autoritate contractanta: SPITALUL DE BOLI CRONICE SF LUCA

Documentatie de atribuire:

DF1099690 / 06.11.2020 15:20

I.1) Denumire si adrese

SPITALUL DE BOLI CRONICE SF LUCA
Adresa:Strada: Berceni, nr. 12 Cod fiscal:4340650 Cod postal:041915 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:spitalul.sf.luca@gmail.com Telefon:+40 3343010 Fax:+40 3343014 Adresa Internet (URL):www.spitalulsfluca.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Sanatate

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

FURNIZARE APARATURA LABORATOR Numar de referinta:13720/20.10.2020

II.1.2) Cod CPV principal:

33190000-8 Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Furnizare aparatura medicala, punere in functiune si instruire personal lot 1 - Analizor automat de hematologie buc 1 lot 2 - Sistem automat pentru identificare bacteriana si determinarea susceptibilitatii la antibiotice buc 1 A. In conformitate cu prevederile Art.160 alin (1) din Legea nr. 98/2016, termnul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 4 zile inainte de data limita de a depunerea a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile Art.160 alin (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 3-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in masura in care sunt transmise in termenul precizat.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:343026 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 2
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
38434570-2 - Analizoare hematologice (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
63.026,00  RON
Cod CPV:
38434580-5 - Analizoare imunologice (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
280.000,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Certificate fiscale constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local, etc.) la momentul prezentării, conform art.196 din Legea 98/2016, cu modificările și completarile ulterioare. În cazul operatorilor economici stăini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv. Documentele vor fi prezentate: doar la solicitarea autorităţii contractante, în urma finalizării evaluării ofertelor, în copie lizibilă semnată şiştampitală de reprezentantul legal, cu menţiunea „Conform cu originalul”. Autoritate contractantă va solicita ofertanţilor să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţară în care ofertantul este stabilit. Documentele solicitate prin care se atestă îndeplinirea acestui criteriu de calificare (documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective): b.1 Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC. Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative vor fi solicitate de către autoritatea contractantă, ofertantului clasat pe primul loc, în urma finalizării evaluării ofertelor, în copie lizibilă semnată şi şampitală de reprezentantul legal, cu menţiunea „Conform cu originalul”, informaţiile vor fi reale/valabile la momentul prezentării, semnate cu semnatură electronică extinsă conform art.60 alin.4 din HG 395/2016, cu modificările și completarile ulterioare. b.2. Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de depozitare, distribuire și comercializare pentru categoria de produse ofertate – copie conform cu originalul – conform art. 926 din Legea nr.95/2006, Titlul XIX dispozitive medicale, modificată și actualizată, privind reforma în domeniul sănătății. Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul emis de Ministerul Sănătății, inclusiv anexele acestuia, sau echivalentul acestui document în cazul ofertanților străini, urmează a fi prezentate, în copie lizibilă semnate şi şampilate de reprezentantul legal, cu menţiunea „Conform cu originalul”, informaţiile vor fi reale/valabile la momentul prezentării, semnate cu semnatură electronică extinsă conform art.60 alin.4 din HG 395/2016, cu modificările și completarile ulterioare, o dată cu depunerea ofertei în SICAP. Potrivit art.193 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, constând într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte criteriile de calificare.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de depozitare, distribuire și comercializare pentru categoria de produse ofertate – copie conform cu originalul – conform art. 926 din Legea nr.95/2006, Titlul XIX dispozitive medicale, modificată și actualizată, privind reforma în domeniul sănătății. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul emis de Ministerul Sănătății, inclusiv anexele acestuia, sau echivalentul acestui document în cazul ofertanților străini, urmează a fi prezentate, în copie lizibilă semnate şi şampilate de reprezentantul legal, cu menţiunea „Conform cu originalul”, informaţiile vor fi reale/valabile la momentul prezentării, semnate cu semnatură electronică extinsă conform art.60 alin.4 din HG 395/2016, cu modificările și completarile ulterioare, o dată cu depunerea ofertei în SICAP. Potrivit art.193 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, constând într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte criteriile de calificare.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Având în vedere în vedere timpul foarte scurt de livrare, montare, punere în funcţiune a aparaturii medicale si instruire personal, operatorii economici trebuie să ia în calcul executarea contractului până la data limită (asigurarea stocului de produse). Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel: 1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SICAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP. 2. In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in SICAP, autoritatea contractanta va mai solicita o noua clarificare in vederea imbunatatirii pretului ofertat. 3. In cazul in care in urma celor 2 solicitari de clarificari privind depunerea unei noi propuneri financiare si dupa reofertare, in continuare, nu se poate face departajarea ofertantilor de pe locul I, procedura de atribuire se va anula pentru lotul respectiv.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Conform termenelor legale in vigoare ale Legii nr.101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

10.11.2020 14:47

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents