SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078519] - Servicii de elaborare documentatie tehnico-economica faza Proiect Tehnic - „Reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiilor bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legatura în zona centrala pentru a integra zona cultural-social centrala a municipiului – Marghita

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 10.11.2020 10:53
  • Data publicare: 10.11.2020 10:53
  • Autoritate contractanta: Municipiul Marghita

Documentatie de atribuire:

DF1099875 / 09.11.2020 15:39

I.1) Denumire si adrese

Municipiul Marghita
Adresa:Strada: C.Republicii, nr. 1 Cod fiscal:4348947 Cod postal:415300 Cod NUTS:RO111 Bihor Localitate:Marghita Tara:Romania E-mail:primaria@marghita.ro Telefon:+40 35409977 Fax:+40 359409982 Adresa Internet (URL):www.marghita.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Servicii de elaborare documentatie tehnico-economica faza Proiect Tehnic - „Reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiilor bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legatura în zona centrala pentru a integra zona cultural-social centrala a municipiului – Marghita Numar de referinta:4348947/1/123125/2020

II.1.2) Cod CPV principal:

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Alte servicii administrative si servicii guvernamentale

II.1.4) Descriere succinta:

Proiectarea la fazele de DTAC, Proiect Tehnic si Detalii de executie, inclusiv asistenta pentru achizitie executie lucrari, asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor si certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii pentru obiectivul Reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiilor bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legatura în zona centrala pentru a integra zona cultural-social centrala a municipiului – Marghita, strada Tudor Vladimirescu, Calea Republicii. Activitatile necesar a fi efectuate asa cum sunt cele prezentate in caietul de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 5 zile.Termenul limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari este de 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:170343.15 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

71311100-2 Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO111 Bihor
Locul de executare:Municipiul Marghita,judetul Bihor

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Proiectarea la fazele de DTAC, Proiect Tehnic si Detalii de executie, inclusiv asistenta pentru achizitie executie lucrari, asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor si certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii pentru obiectivul Reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiilor bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legatura în zona centrala pentru a integra zona cultural-social centrala a municipiului – Marghita, strada Tudor Vladimirescu, Calea Republicii. Activitatile necesar a fi efectuate asa cum sunt cele prezentate in caietul de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 5 zile.Termenul limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari este de 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.2.5) Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare
Descriere
Pondere
Pretul ofertei
Componenta financiara
40 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 40
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Experienta expertilor- cheie
Experienta expertilor- cheie concretizata in numarul de proiecte similare in care respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le îndeplineasca în prezentul contract. Experienta fiecarei persoane-cheie in parte va avea un punctaj de maxim 1 0 p
40 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 40
Algoritm de calcul: Suma punctajelor maxime alocate persoanelor-cheie trebuie sa fie egala cu 40 puncte. Experienta fiecarei persoane-cheie in parte va avea un punctaj de maxim 10 puncte. Punctajul aferent experientei persoanelor-cheie se va acorda pentru fiecare in parte, astfel: 1. Seful de Proiect pentru experienta constand in implicarea in minim 5 proiecte -1 punct; pentru experienta constand in implicarea in minim 8 proiecte -4 puncte; pentru experienta constand in implicarea in minim 10 proiecte - 6 puncte; 2. Inginerul proiectant de Constructii Civile Industriale si Agricole pentru experienta constand in implicarea in minim 3 proiecte - 1 punct; pentru experienta constand in implicarea in minim 5 proiecte - 4 puncte; pentru experienta constand in implicarea in minim 8 proiecte - 6 puncte; 3. Inginerul proiectant drumuri pentru experienta constand in implicarea in minim 3 proiecte - 1 punct; pentru experienta constand in implicarea in minim 5 proiecte - 4 puncte; pentru experienta constand in implicarea in minim 8 proiecte - 6 puncte; 4. Inginerul absolvent specialitatea inginerie economica in constructii pentru experienta constand in implicarea in minim 3 proiecte - 1 punct; pentru experienta constand in implicarea in minim 5 proiecte - 4 puncte; pentru experienta constand in implicarea in minim 8 proiecte - 6puncte; Algoritmul de punctare a echipei de persoane-cheie, se va aplica individual, fiecarei persoane / lider de echipa, în limita unui punctaj maxim alocat acestuia si nu prin alocarea unui punctaj raportat la întreaga echipa de persoane-cheie (se vor puncta 4 persoane-cheie).
Termen de predare documentatii tehnice
Punctaj pentru termen de predare a documentatiilor tehnice calculate de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor
20 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 20
Algoritm de calcul: Punctaj pentru termen de predare a documentatiilor tehnice calculate de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor dupa cum urmeaza: Pentru termen de predare de 3 luni - 1 punct; Pentru termen de predare de 2 luni - 10 puncte; Pentru termen de predare de 1 luna - 20 puncte;
Punctaj maxim total100

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul Operational Regional - POR
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

a) Motive de excludere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art 164, art 165 si art.167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidate (bugetul local, bugetul de stat, etc.), documente valabile la la momentul solicitarii; 2.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutiv; 3.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.(2), art.167, alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.Alte documente edificatoare dupa caz. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului 60 din Legea 98/2016 coroborat cu art.21, alin.(5) din HG 395/2016, sunt urmatoarele: Sas-Adascalitii Marcel-Emil - primar, Demian Zsolt- viceprimar, Demeter Cornelia- secretar municipiu, Bisa Eva- dir.adj. Directia tehnica, Chirce Sergiu- inspector achizitii, bereru Viorica – contabil sef, Susa Violeta – inspector- responsabil viza CFP, Mierea Liliana consiler Afaceri europene, Botos Alexandru – inspector Afaceri europene, Bosca Dan – inspector, Ciupe Elena - Sef serviciu Administratie publica, Szabo Timea- consilier juridic, Consilieri: Almasi Stefan, Arkosi Anton, Borsi Ernest, Pocsaly Zoltan, Nagy Gabriella, Pop Cristian George, Ciarnau Claudiu Ioan, Sandor Emil, Pernea Marius, Lazar Ioan, Tomuta Emanuel, Pop Gavril, Pop Dionisie, Toia Florentina Angela, Vlaicu Meda Marina, Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile SECTIUNEA a 8-a Documentul unic de achizitie european. E-Certis din Legea 98/2016, iar la solicitarea autoritatii contractante formulata in conformitate cu prevederile art 196 din Legea 98/2016. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si aplicarea criteriului de atribuire, va depune documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Vor prezenta aceste informatii: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii. Cerinta nr.1: Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalele teritoriale: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului Nota: Cerinta generala obligatorie referitoare la persoanele fizice/juridice straine: Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare. De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei si documentatia de atribuire. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, traduse in limba romana de catre un traducator atestat. Modalitatea de îndeplinire : Se va prezenta DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura in conformitate cu prevederile SECTIUNEA a 8-a Documentul unic de achizitie european. E-Certis din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate in SEAP, la solicitarea autoritatii contractante in conformitate cu prevederile art 196 alin 2 din Legea 98/2016, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Lista serviciilor similare realizate in ultimii 3 ani. Lista serviciilor similare vor fi insotite de certificari de buna executie pentru serviciile similare cele mai importante. insotita de certificate de buna executie/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie si/sau predare-primire documentatie elaborata, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit servicii similare constand in servicii de proiectare de aceasi natura si complexitata cu serviciile care fac obiectul prezentei achizitii, cu o valoare totala cumulata fără TVA mai mare sau cel putin egala cu 170.000 lei fara tva. Perioada de referinta - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat. Asocierea , subcontractarea si tert sustinator – confom Legii nr.98/2016 actualizata. Experienta similara in “Prestari de servicii similare”: Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca :- a prestat în ultimii 3 ani, servicii similare constand in servicii de proiectare de aceasi natura si complexitata cu serviciile care fac obiectul prezentei achizitii, cu o valoare totala cumulata fără TVA mai mare sau cel putin egala cu 170.000 lei fara tva Pentru scopul prezentei proceduri: 1. Prin experiență similară se înţeleg servicii de proiectare de aceasi natura si complexitata cu serviciile care fac obiectul prezentei achizitii, cu o valoare totala cumulata fără TVA mai mare sau cel putin egala cu 170.000 lei fara tva 2. Perioada de referinta - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat 3. Ofertantul trebuie să prezinte copii ale contractelor de servicii, a proceselor verbale de recepție parțială sau la terminarea prestării serviciilor emise de autorități contractante/beneficiari, după caz, aferente tuturor contractelor privind experiența similară prezentate, precum și recomandări sau alte documente doveditoare privind executarea contractelor. Recomandările și/sau documentele doveditoare din partea beneficiarilor/clienților pentru contractele prezentate trebuie să includă cel puțin următoarele informații: a) modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv; b) orice neconformități ale prestări serviciilor sau alte probleme referitoare la calitatea acestora; c) orice cazuri de accidente produse din vina contractantului; d) orice amânări în recepția serviciilor. e) datele concrete minime de identificare ale contractului: număr, dată, obiect, perioada de derulare. Nu se acceptă prezentarea unei experiențe similare pentru care, din documentele doveditoare depuse rezultă o prestare defectuoasă sau cu mențiuni de neconformitate a serviciilor. - Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016. Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si angajamentul tertului sustinator La nivelul DUAE trebuie completat de catre ofertant si separat de tert sustinator la partea IV Criteriile de selectie litera B Capacitatea tehnica si profesionala . Trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție) iar la solicitarea autoritatii contractante formulata in conformitate cu prevederile art 196 din Legea 98/2016 ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si aplicarea criteriului de atribuire, va depune documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documente reprezentand certificari de buna executie/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, vor trebui sa indice: a) obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau client privati, c) valoarea-in lei fara TVA, d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractual Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE "certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie pe obiect sau finala privind executia serviciilor" se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante formulata in conformitate cu prevederile art 196 alin 2 din Legea 98/2016 de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa evaluarea ofertelor depuse si aplicarea criteriului de atribuire.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:24.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:24.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:24.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

In cazul in care pe primul loc vor exista 2 sau mai multe oferte admisibile care prezinta acelasi pret autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua reofertare in SEAP, în vederea departajarii. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare, criteriul de atribuire fiind acelasi.2. Modificarea contractului va fi posibila in conditiile art 221 din Legea 98/2016.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Eventualele contestatii se pot depune la Consiluiul National de Solutionare :in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016 actualizata

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

10.11.2020 10:53

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents