SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078503] - Elaborarea documentatiei tehnico-economice și execuția instalatiei de racordare la reteaua electrica pentru obiectivul de investiții : "CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE - Reabilitare si modernizare imobil din str. O. Goga, municipiul Bistrita."

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 10.11.2020 08:49
  • Data publicare: 10.11.2020 08:49
  • Autoritate contractanta: Municipiul Bistrita

Documentatie de atribuire:

DF1099807 / 09.11.2020 15:39

I.1) Denumire si adrese

Municipiul Bistrita
Adresa:Strada: Piata Centrala, nr. 6 Cod fiscal:4347569 Cod postal:- Cod NUTS:RO112 Bistrita-Nasaud Localitate:Bistrita Tara:Romania E-mail:achizitii.publice@primariabistrita.ro Telefon:+40 263224917/+40 263223923 Fax:+40 263237323/+40 263224706 Adresa Internet (URL):http://www.primariabistrita.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Elaborarea documentatiei tehnico-economice și execuția instalatiei de racordare la reteaua electrica pentru obiectivul de investiții : "CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE - Reabilitare si modernizare imobil din str. O. Goga, municipiul Bistrita." Numar de referinta:4347569_2020_PAAPD1141597

II.1.2) Cod CPV principal:

45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descriere succinta:

Elaborarea documentatiei tehnico-economice și execuția instalatiei de racordare la reteaua electrica pentru obiectivul de investiții : "CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE-Reabilitare şi modernizare imobil din str. O. Goga, municipiul Bistrita." În vederea Elaborării documentatiei tehnico-economice se vor întocmi: • Proiect tehnic și Caiet de sarcini, documentatie care se supune avizarii comisiei tehnico-economice a operatorului de distribuție; • Documentație tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, care se supune verificării de către comisia tehnico-economica a operatorului de distribuție în momentul emiterii avizului la faza PT+CS; Lucrărilor de execuție a instalatiei de racordare la reteua electrica se realizează conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 605020135908.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:125616 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul de executare:Municipiul Bistrita

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Elaborarea documentatiei tehnico-economice și execuția instalatiei de racordare la reteaua electrica pentru obiectivul CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE-Reabilitare şi modernizare imobil din str. O. Goga, municipiul Bistrita.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:-
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertantii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la sectiunea: A.MOTIVE DE EXCLUDERE din DUAE. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala: se va completa DUAE de catre ofertanti, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantii/, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la sectiunea: B.EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE din DUAE conform art. 167 alin (1) lit.(e) din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functii de decizie:1.Turc Ioan-Primar; 2.Hangan Sorin-Consilier local/Viceprimar;3.Stan Calin- Consilier local/Viceprimar 4. Popescu Mihaela Liana-Sef serviciu ;5.Cerceja Elena-Inspector; 6.Scurtu Nicolae–Director executiv; 7.Cincea Dumitru Matei-Director executiv; 8.Ciosan Marius- consilier; 9.Filipoi Leontin–Sef serviciu;10.Grecu Elena–Consilier achizitii;11.Astalîș Adrian Cristian -Consilier; 12.Bretfelean Nicoleta Maria-Sef serviciu;13.Salagean Ciprian-Inspector; 14.Bulcu Coralia Cornelia– Consilier juridic, 15.Ivascu Lia - Director executiv ; 16.Andreies Cristina-Consilier juridic; 17.Silasi Liviu Dorin-Consilier achizitii; 18.Varjan Cornelia -Consilier achizitii; 19.Stirbu Andreea Smaranda-Consilier achizitii; 20.Boldor Ioana Teodora-Consilier achizitii; 21.Peter Anna Julia-Consilier achizitii; 22.Baltoiu Titiana-Inspector. Precizari : 1. Documentul DUAE se va completa de catre ofertanti (asociati, subcontractanti, terti sustinatori), conform cerintelor din documentul DUAE postat de catre autoritatea contractanta in sistem. 2. Nesemnarea ofertei şi a documentelor care o insotesc cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. 3.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Operatorii economici vor prezenta certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă că sunt legal constituiți, nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, iar activitățile economice aferente obiectului contractului se regăsesc în certificatul constatator emis de ONRC și sunt autorizate în baza art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul în care operatorii economici participanți la procedură sunt operatori economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Ofertantul trebuie să deţină Atestat de tip C1A (include competențele atestatului de tip Bp)- proiectare de linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune şi Atestat de tip C2A (include competențele atestatelor de tip Be, Bi, A2 și A1). – executarea de linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune. Cele două atestate trebuie să fie valabile la data limită de depunere. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluării ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele justificative, TREBUIE SA FIE VALABILE LA MOMENTUL (DATA) PREZENTARII ACESTORA

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat 1.Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Operatorii economici participanti la procedura au obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Se va prezenta acord de subcontractare. 2.Ofertanţii vor prezenta Lista principalelor lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi beneficiarii publici sau privaţi. Prezentarea de lucrări similare, în valoare cumulată de: minim 90.000,00 lei, fără TVA lucrări realizate în baza unui contract sau a cel mult 3 contracte de lucrări, care să fie de proiectare cu execuţie. Aceste lucrari vor fi însoţite de certificate de bună execuţie, respectiv trebuie să fie lucrări realizate şi recepţionate la terminare. Prin lucrări similare se înţeleg lucrări de construcţie/reabilitare/modernizare de linii electrice. Cerinţa solicitată pentru prezenta achiziţie asigură autoritatea contractantă că operatorii economici dispun de experienţa necesară pentru realizarea în bune condiţii a contractului de lucrări. - 1.In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial lucrarile, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cudatele proprii, lucrarile pe care le vor realiza, precum si sumele aferente acestora. Odata cu DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va/vor prezenta contractul/ contractele incheiat/e între ofertant si contractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractuluide lucrari. 2.Se va completa DUAE cu informatii ce descriu experienta similara , urmand ca documentele sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante, conf. art. 196 alin (2) din legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, actualizata.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:26.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:26.03.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:26.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Silasi Liviu Dorin, Bulcu Coralia Cornelia, Stirbu Andreea Smaranda, Astalis Adrian Cristian, Ciosan Marius

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, care se va descarca gratuit de la adresa : www.digisign.ro/servicii/digisigner. In vederea completarii DUAE se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. In conformitate cu legislatia în vigoare ( OUG nr. 146/2002, cu modificarile ulterioare, privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului ), operatiunile de încasari si plati între institutiile publice si agentii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentru contractant sa aiba deschis un astfel de cont la trezoreria în a carei raza teritoriala are sediul.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Prezenta procedura se poate contesta in conditiile Legii nr. 101/201

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Compartimentul Juridic si evidenta documente din cadrul Primariei municipiului Bistrita
Adresa:Piata Centrala, nr.6 Cod fiscal:- Cod postal:420040 Cod NUTS:RO112 Bistriţa-Năsăud Localitate:Bistrita (Bistrita-Nasaud) Tara:Romania E-mail:primaria@primariabistrita.ro Telefon:+40 263223923 Fax:- Adresa Internet (URL):www.primariabistrita.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

10.11.2020 08:49

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents