SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078501] - Lucrari de reparatii a circuitului de apa calda din centrala termica aflata in exploatarea Directiei Regionale Vamale Craiova, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini CRR-DRV CRR DRV 13441/23.10.2020

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 10.11.2020 08:28
  • Data publicare: 10.11.2020 08:28
  • Autoritate contractanta: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA

Documentatie de atribuire:

DF1099836 / 09.11.2020 15:39

I.1) Denumire si adrese

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA
Adresa:Strada: Mitropolitul Firmilian, nr. 2 Cod fiscal:4416952 Cod postal:200761 Cod NUTS:RO411 Dolj Localitate:Craiova Tara:Romania E-mail:daniela.iovan.dj@anaf.ro Telefon:+40 251410890 Fax:+40 251410890 Adresa Internet (URL):www.anaf.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou national sau federal

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Lucrari de reparatii a circuitului de apa calda din centrala termica aflata in exploatarea Directiei Regionale Vamale Craiova, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini CRR-DRV CRR DRV 13441/23.10.2020 Numar de referinta:4416952_2020_PAAPD1116898

II.1.2) Cod CPV principal:

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Lucrari / Executarea

II.1.4) Descriere succinta:

Lucrari de reparatii a circuitului de apa calda din centrala termica aflata in exploatarea Directiei Regionale Vamale Craiova, str. Henry Ford,(1863-1947), nr. 16, judetul Dolj, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini CRR-DRV CRR DRV 13441/23.10.2020

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:10536.32 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO411 Dolj
Locul de executare:D.R.V. CRAIOVA, din localitatea Craiova, judetul Dolj, str. Henry Ford(1863-1947), nr. 16

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Lucrari de reparatii a circuitului de apa calda din centrala termica aflata in exploatarea Directiei Regionale Vamale Craiova, str. Henry Ford,(1863-1947), nr. 16, judetul Dolj, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini CRR-DRV CRR DRV 13441/23.10.2020 si Listei de cantitati anexa la acesta. Contractul ce urmeză a fi atribuit este definit ca fiind un ,,contract la cheie” prin care antreprenorul ia în sarcina sa totul:concepția privind adaptarea componentelor și execuția lucrărilor de reparații

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

a) Motive de excludere: - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati/ subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se depune semnat electronic in SICAP in conformitate cu art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SICAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati. Precizari: Entitatea Contractanta exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire, in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, de regula a urmatoarelor informatii si documente: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local), scadente la data prezentarii. Se va avea in vedere prezentarea acestor certificate si pentru punctele de lucru si/sau sedii secundare înscrise în certificatul O.N.R.C.; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz(ex. cazierul fiscal, documente constatatoare,etc); In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea criteriilor de calificare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna documentele justificative. Pentru ofertantii straini: - se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: - angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz; Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator. a) Evitarea conflictului de interese: Ofertantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantii vor depune Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE. Autoritatea contractanta precizeaza ca persoanele ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire în sensul art. 167 alin. (1), lit. e), sunt urmatoarele: - Director General - Pirvuletu Silviu Mircea, Director Executiv Adjunct – Corcoveanu Cornel, Sef Serv. Administrativ, Investitii si Achizitii – Baciu Corina Daniela, Sef Birou de Achizitii Publice - Daniela Iovan, Inspector Birou Achizitii Publice – Neacsu Marinela; Sef Serviciu Financiar, Buget si Salarizare - Cioaca Laura; Consilier Superior - Nicola Mirela Adriana Elena; Sef Serviciu juridic - Guranoiu Constantina;Arsenie Daniel- consilier superior responsabil investitii si reparatii SAIA; Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a executa lucrarile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constator emis de O.N.R.C. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantul are obligatia de a completa DUAE semnat electronic in SEAP in conformitate cu art.60, alin.4 din H.G. nr.395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada capacitatii de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare si obiectul de activitate), prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a certificatului ONRC. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Nota:Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante conform art.196 din Legea nr.98/2016. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.Ofertantul are posibilitatea si de a prezenta certificatul constatator emis de ONRC in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. Cerinta 2: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa îndeplinească urmatoarele conditii: - Sa detina codul CAEN 4322, Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat - Sa detina Atestat ANRE tip Be pentru executare instalatii electrice exterioare/ pentru incinte, constructii civile si industrial, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominal de 0,4 kv. - Personalul implicat în executia lucrarilor sa detina autorizatie de sudor calificat; Modalitate de îndeplinire: Este obligatorie completarea DUAE (răspuns) cu informațiile solicitate, urmând ca documentele justificative (atestat/diplome de calificare) necesare sa se prezinte la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1: Lista cu principalele lucrari similare celor care fac obiectul contractului - Operatorii economici trebuie sa fi executat lucrari similare, sau superioare din punctul de vedere al complexitãtii si/sau scopului, in ultimii 5 ani, calculaţi de la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor contracte, continând valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 5 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare simplificat publicat initial. Prin ”lucrari similare” se va înţelege lucrari de executie/intretinere si reparatii, executate in cadrul unor contracte ce au ca obiect echipamente de încălzire, lucrari de instalatii sanitare si de incalzire. Cerinta de calificare face referire la lucrãri duse la bun sfârsit în cadrul perioadei de 5 ani calculatã conform precizarilor, prin aceastã sintagmã întelegându-se: a) lucrãri receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrãri receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrãrilor; sau c) lucrãri receptionate însotite de proces-verbal de receptie finalã; Modalitatea de indeplinire. În acest sens, se vor prezenta în cadrul DUAE informatii referitoare la principalele lucrãri de reparații similare executate, fãcându-se trimitere la certificate/documente/recomandãri/procese-verbale de receptie datate, semnate si parafate de cãtre beneficiar (o autoritate contractantã sau un beneficiar privat) prin care se confirmã executia de lucrãri similare (pentru contractele de lucrãri similare prezentate în vederea îndeplinirii cerintei privind experienta similarã), din care sã rezulte beneficiarul contractului; tipul lucrãrilor executate; perioada în care s-a realizat contractul. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada, la solicitarea autoritatii contractante, a îndeplinirii cerintei prin prezentarea de documente justificative care sa confirme derularea corespunzatoare a contractelor respective: (contracte/extrase din contract, documente constatatoare, recomandari, procese verbale de receptie, orice alte documente relevante in sustinerea cerintei) din care sa reiasa valoarea lucrarilor executate, perioada de derulare a contractelor si beneficiarii publici sau privati. 2.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa îndeplinească urmatoarele conditii: - Personalul implicat în executia lucrarilor sa detina autorizatie de sudor calificat; - Este obligatorie completarea DUAE (răspuns) cu informațiile solicitate, urmând ca documentele justificative (atestat/diplome de calificare) necesare sa se prezinte la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 3.) Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii si specializarea acestoraDaca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. Se va prezenta Lista cuprinzând subcontractantii si acordurile de subcontractare (daca este cazul), care se va prezenta odata cu oferta si DUAE, pana la data depunerii ofertei. In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractanti, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Subcontractantii propusi nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice. Subcontractantul/ subcontractantii trebuie sa prezinte DUAE si declaratie privind lipsa situaţiilor potenţial generatoare de conflict de interese si orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, in sensul art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte si acordul de subcontractare, se vor completa datele de identificare ale subcontractantilor, partea/ partile, respectiv procentul din contract supus subcontractarii. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (inclusiv informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea / partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv) urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante. - Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se solicita informatii despre subcontracanti si specializarea acestora si se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se solicita prezentarea acordului de subcontractare, odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertei, care in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, va devenii anexa la contract. În acordul de subcontractare se vor preciza specialitatea subcontractantului, ce lucrari, parte din contract, executa.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:26.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:26.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:26.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:comisia de evaluare

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidenta motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare si selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității/entității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente. Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică si/sau din propunerea financiara pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă (dovezi), odată cu depunerea ofertei. Oferta si toate documentele ce o insotesc, vor fi transmise in SICAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001R, privind semnatura electronica. In situatia in care certificatul de semnatura electronica nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, se va prezenta o imputernicire in acest sens. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea”Solicitari de Clarificare/Intrebari'', din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la aceeasi sectiune din cadrul anuntului de participare. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP la Sectiunea ”Solicitari de clarificare/Intrebari''. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelorprin intermediul SEAP (Sectiunea”Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari''), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:200761 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:daniela.iovan.dj@anaf.ro Telefon:+40 251410890 Fax:+40 213104642 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:lg 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova
Adresa:Strada Mitropolitul Firmilian, Nr. 2 Cod fiscal:- Cod postal:200761 Cod NUTS:RO411 Dolj Localitate:Craiova Tara:Romania E-mail:daniela.iovan.dj@anaf.ro Telefon:+40 251410890 Fax:+40 251410890 Adresa Internet (URL):www.anaf.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

10.11.2020 08:28

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents