SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078664] - Servicii de curățenie pentru CERONAV Constanța și Subunitatea CERONAV Galați

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.11.2020 10:57
  • Data publicare: 12.11.2020 10:57
  • Autoritate contractanta: Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale

Documentatie de atribuire:

DF1100069 / 11.11.2020 16:40

I.1) Denumire si adrese

Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale
Adresa:Strada: Pescarilor, nr. 69A Cod fiscal:15566688 Cod postal:900581 Cod NUTS:RO223 Constanta Localitate:Constanta Tara:Romania E-mail:achizitii@ceronav.ro Telefon:+40 241639595 Fax:+40 241631415 Adresa Internet (URL):www.ceronav.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Educatie

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Servicii de curățenie pentru CERONAV Constanța și Subunitatea CERONAV Galați Numar de referinta:15566688_2020_PAAPD1125837

II.1.2) Cod CPV principal:

90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descriere succinta:

Prestarea Serviciilor de curățenie la sediile CERONAV din Constanța și Subunitatea Galați, de catre un prestator autorizat, cu personal calificat și specializat, care să respecte normele de protectia muncii si PSI şi asigurarea consumabilelor de unică folosinţă din hârtie (hârtie igienică şi şerveţele pliate Z), prin încheierea unui contract de prestări servicii de curățenie pentru CERONAV Constanța și Subunitatea Galați, in conditii economice avantajoase, pentru o perioada de 12 luni, cu caracteristicile minimale conform caietului de sarcini: LOT 1: CERONAV Constanţa – sediile din str. Pescarilor şi str. Baba Novac LOT 2: CERONAV Galaţi – Subunitatea Galaţi Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, adresate de către operatorii economici, cu 10 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit la Sec. I.3, respectiv 5 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:385000 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 2
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
296.220,00  RON
Cod CPV:
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
88.780,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa si prezenta initial DUAE de către ofertanți/candidați (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate ( se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). DUAE se va incarca in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pana la ora limita prevazute in anuntul de participare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; persoanele juridice/fizice straine , ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. 2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 4. alte documente edificatoare, după caz. In ceea ce priveste conflictul de interese si situatiile potential generatoare de conflicte de interese asa cum sunt acestea reglementate prin art.59-60 din Legea 98/2016, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: -Director General: Ovidiu Sorin Cupşa; -Director General adjunct: Emil Luca -Director Subunitatea Galați: Doina Munteanu -Director Comercial: Dan Pisică; -Director Economic: Claudia Gheorghe; -Şef Serviciu juridic şi asistenţă managerială: Nicolae- Iulian Trandafir; -Sef Birou Achizitii Publice: Cornelia Nistor; - Șef Serviciu Administrativ: Alin Avram - Șef Birou Tehnic și Administrativ: Bogdan Coman - Șef Serviciu logistică: Gabriel Iorga 1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul primul loc în clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 1. Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani – din care sa rezulte că în ultimii 3 ani calculați până la data limită de depunere a ofertelor au fost prestate, la nivelul la nivelul unui contract sau mai multor contracte, servicii similare (Servicii de curăţenie) a căror valoare cumulată de: - LOT 1 - minim 296.220 RON fără TVA - LOT 2 - minim 88.780 RON fără TVA Valorile vor fi exprimate în RON. Pentru echivalenţa din alte valute se va ţine cont de cursul Inforeuro EUR/valuta respectivă valabil pentru ţara respectivă în luna decembrie a anului respectiv (cursul inforeuro EUR/alte valute valabil pentru fiecare ţară se poate consulta la: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm ). - Demonstrarea capacităţii tehnice şi/ sau profesionale se realizează prin completarea cerinței corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 actualizată privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. De regulă, documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita la: - copii ale contractelor sau parti relevante din contractele invocate in sustinerea indeplinirii cerintei, din care sa reiasa urmatoarele informatii relevante:denumirea echipamentelor furnizate, beneficiarul, valoarea, perioada de contract, calitatea contrantului si procentul realizat din contract; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepție; - certificate constatatoare. In DUAE completat de ofertant se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. 2.) Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Ofertantul va prezenta informații detaliate privind partea din contract pe care eventual are intenția să o subcontracteze. În cazul în care subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, aceștia se vor identifica conform art. 55 din Legea nr. 98/2016, prezentându-se informații relevante cu privire la identificarea subcontractanților propuși și părțile din contract respectiv activitățile de care aceștia vor fi responsabili pe perioada îndeplinirii contractului de achiziție publică. Susținerea prin terți: Capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care ofertantul își demonstrează experiența similară invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți (conform art. 184 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice), atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al terțului/terților susținător/susținători, prin care acesta/aceștia confirmă faptul că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție. - Ofertantul va include informațiile cu privire la partea din contract pe care eventual are intenția să o subcontracteze în formularul DUAE din documentația de atribuire și va anexa Acordul/Acordurile de subcontractare În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți în care vor fi completate datele privind îndeplinirea cerințelor de calificare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci, acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentele relevante care se vor prezenta în vederea susținerii celor declarate în DUAE sunt: - Documentele relevante în vederea susținerii experienței similare prin subcontractanți, declarată de aceștia în DUAE, similare celor de la cerinta privind experienta similara. - Alte documente relevante solicitate de Autoritatea Contractantă în vederea dovedirii îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți, după caz. Susținerea prin terți Ofertantul va completa informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, în formularul DUAE din documentația de atribuire. Alăturat, se va prezenta Angajamentul ferm al terțului susținător, prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului . Odată cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta angajamentul terțului susținător (cu documente anexe la angajament) transmis de către terțul/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentele relevante care se vor prezenta în vederea susținerii celor declarate în DUAE sunt: - Documentele relevante în vederea susținerii experienței similare prin terți susținători, declarată de aceștia în DUAE, similare celor de la cerinta privind experienta similara, după caz. - Alte documente relevante solicitate de Autoritatea Contractantă în vederea dovedirii îndeplinirii cerințelor de calificare prin terț susținător, după caz.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

• Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor prin intermediul S.E.A.P, transmiterea de documente care contin noi preturi, care vor fi încarcate în SEAP. • Modul de prezentare a solicitarilor de clarificari: Orice solicitare de clarificare din partea ofertantilor trebuie sa fie semnată si sa contina in clar datele de contact ale ofertantului (denumire, adresa, fax, email, telefon, reprezentant legal), inclusiv cele depuse online. • Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare simplificat, autoritatea contractanta, urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in prezenta documentatie de atribuire. Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (www.e-licitatie.ro): -ca operator economic; -ca participant la procedura de atribuire. ! Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in noul SEAP. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul noului SEAP, sectiunile dedicate, in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. • Operatorul economic câstigator va deschide cont bancar la una din unitatile de Trezorerie ale Statului. • Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participarii la procedura de atribuire. • Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizariifisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica • Toate documentele care fac parte din oferta vor fi semnate de catre ofertanti cu semnatura electronica. • Operatorii economici au obligaţia de a transmite oferta şi DUAE (in vederea completării de către operatorii economici a formularului DUAE, se va accesa DUAE in SEAP pe https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881. Pentru mai multe informații accesați: http://anap.gov.ro/web/ordin-privind-aprobarea-structurii-continutului-si-modului-de-utilizare-a-documentatiei-standard-de-atribuire-a-contractului-de-achizitie-publica-sectoriala-de-produse-precum-si-a-modalitatii-de-com/)

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:În conformitate cu prevederile art. 2, art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 101/2016 actualizata, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

CERONAV - Serviciul Juridic si Asistenta Manageriala
Adresa:Str. Pescarilor nr. 69A Cod fiscal:- Cod postal:900581 Cod NUTS:RO223 Constanţa Localitate:Constanta Tara:Romania E-mail:iuliantrandafir@ceronav.ro Telefon:+40 241639595 Fax:- Adresa Internet (URL):www.ceronav.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.11.2020 10:57

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents