SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078663] - Acord Cadru servicii de transport valori pentru Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Bals, Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Caracal, Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Corabia din subordinea Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Olt de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt, pe o perioada de 24 luni,

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.11.2020 10:54
  • Data publicare: 12.11.2020 10:54
  • Autoritate contractanta: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA

Documentatie de atribuire:

DF1100089 / 11.11.2020 16:40

I.1) Denumire si adrese

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA
Adresa:Strada: Mitropolitul Firmilian, nr. 2 Cod fiscal:4416952 Cod postal:200761 Cod NUTS:RO411 Dolj Localitate:Craiova Tara:Romania E-mail:daniela.iovan.dj@anaf.ro Telefon:+40 251410890 Fax:+40 251410890 Adresa Internet (URL):www.anaf.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou national sau federal

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Acord Cadru servicii de transport valori pentru Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Bals, Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Caracal, Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Corabia din subordinea Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Olt de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt, pe o perioada de 24 luni, Numar de referinta:PAAP 2020

II.1.2) Cod CPV principal:

79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii diverse

II.1.4) Descriere succinta:

- Acord Cadru servicii de transport valori pentru Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Bals, Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Caracal, Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Corabia din subordinea Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Olt de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt, pe o perioada de 24 luni, in conformitate cu prevederile referatului de necesitate nr CRR-DGR 5984/09.10.2020 si ale Caietului de sarcini nr. CRR-DGR 5984/09.10.2020, pe 3 loturi Lot 1 Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Bals Lot 2 Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Caracal Lot 3 Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Corabia

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Intervalul intre : 3.176,46  si 76.235,28  Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Un Singur Lot
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:3
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
1.058,82  - 25.411,76  RON
Cod CPV:
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
1.058,82  - 25.411,76  RON
Cod CPV:
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
1.058,82  - 25.411,76  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

a) Motive de excludere: - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorii economici au obligaţia completării şi prezentării iniţiale a DUAE (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate ( se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se depune semnat electronic in SICAP in conformitate cu art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. Precizari: Entitatea Contractanta exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire, in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire. Justificarea criteriului de calificare: Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica îndeplinirea cerintelor legale privind neincadrarea in motivele de excludere a candidatului/ofertantului, potrivit art. 163, 164,165,167 din Lg.98/2016. Baza legala: art. 163 si 164 din Legea nr. 98/2016; art. 165 din Legea nr. 98/2016; art. 167 din Legea nr. 98/2016; Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în situaţiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritătii contractante, de regulă a următoarelor informaţii şi documente: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor scadente la data prezentarii, a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local). Se va avea in vedere prezentarea acestor certificate si pentru punctele de lucru si/sau sedii secundare înscrise în certificatul O.N.R.C.; - cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv; - cazierul fiscal al operatorului economic, - după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; - alte documente edificatoare, după caz. In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea criteriilor de calificare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna documentele justificative. Pentru ofertantii straini: - se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: - angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz; Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător. b) Evitarea conflictului de interese: Ofertanţii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE. Autoritatea contractanta precizeaza ca persoanele ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire în sensul art. 167 alin. (1) lit. e, sunt urmatoarele: - Director General- Pirvuletu Silviu Mircea, Director Executiv Adjunct- Corcoveanu Cornel, Sef Serviciul Administrativ, Investitii si Achizitii – Baciu Corina Daniela, Sef Biroul de Achizitii Publice- Daniela Iovan, Expert Biroul Achizitii Publice– Radu Doina; Sef Serviciul Financiar, Buget si Salarizare- Cioaca Laura; Consilier Superior- Nicola Mirela Adriana Elena; Sef Serviciul Juridic – Guranoiu Constantina; Trezorier Sef la ATCP Olt-Belghiru Mihaela . Justificarea criteriului de calificare: Autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici, potrivit art. 58 din Lg. 98/2016. Baza legala: art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016; b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum şi faptul ca au capacitatea profesionala de a executa lucrarile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constator emis de O.N.R.C. Modalitate de îndeplinire: Ofertantul are obligatia de a completa DUAE semnat electronic in SICAP in conformitate cu art. 60 alin 4 din H.G. nr.395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada capacităţii de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare si obiectul de activitate), prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a certificatului ONRC. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Nota: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.Ofertantul are posibilitatea si de a prezenta certificatul constatator emis de ONRC in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. Justificarea criteriului de calificare: Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare in conf. cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic, potrivit art. 173 din Lg.98/2016; Baza legala: art. 173 din Legea nr. 98/2016; Cerinta 4: Informatii privind calificarile educationale si profesionale ale operatorului (autorizatiile/avizele/ licentele detinute) Ofertantii trebuie sa detina urmatoarele: 4.1 - Licenta valabila eliberata de Inspectoratul General al Politiei care sa ateste legalitatea desfasurarii activitatii de transport si paza de valori, 4.2 - avizul Inspectoratului Judetean de Politie in a carei raza de activitate isi are sediul societatea specializata pentru servicii de transport si paza numerar, 4.3 - autorizatie de detinere armament letal eliberata de Inspectoratul Judetean de Politie. 4.4 -prestatorul va asigura pe toata durata derularii contractului agentii de paza calificati necesari, echipamentul de lucru, dotarea personala si necesarul tehnic legal, 4.5 – prestatorul este obligat sa asigure si sa garanteze executarea de calitate a serviciilor calificate de transport valori monetare. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza informatiile completate si asumate(licente/avize/autorizatii) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului. Licentele/avizele/autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii lor. In cazul ofertantilor straini, entitatea contractanta accepta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Operatorul economic strain trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii acordului cadru documentele recunoscute de autoritatile romane. In cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire cerinta se considera indeplinita, daca aceștia demonstreaza ca unul dintre membrii asocierii detine Licentele/avizele/autorizatiile solicitate dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa presteze partea din acordul cadru/contract pentru care sunt solicitate documentele respective. In cazul in care ofertantul/ candidatul sau operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din acordul cadru de servicii, care urmeaza sa fie atribuit, cerinta se considera indeplinita daca subcontractantul nominalizat deține Licentele/avizele/autorizatiile solicitate prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa presteze partea din acordul cadru de servicii pentru care sunt solicitate documentele respective. Baza legala: art. 173, 178, 179, lit g) si lit j) din Legea nr. 98/2016;

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta 1: Lista cu principalele servicii similare celor care fac obiectul contractului Operatorii economici trebuie sa fi prestat servicii similare, sau superioare din punctul de vedere al complexitãþii si/sau scopului, cu serviciile solicitate de autoritatea contractanta, in ultimii 3 ani, calculaţi de la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare simplificat publicat initial. Prin ”servicii similare” se vor înţelege servicii de supraveghere, paza si protectie a bunurilor mobile si imobile, a valorilor, a persoanelor, etc., prestate de ofertanti. Ofertantul trebuie sã furnizeze dovada finalizãrii servicilor în domeniul mai sus menționat, în cadrul unor contracte de servicii. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cele privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională. Toate celelalte cerinte vor fi indeplinite individual de catre fiecare asociat. Candidatul in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va prezenta odată cu oferta și DUAE, contractul de asociere legalizat, pana la data depunerii ofertei în SICAP. In cazul in care operatorul economic va participa in procedura cu tert sustinator atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al tertului sustinator, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic resurselor invocate. Cerinta 2: Se va prezenta Lista asociatilor (daca este cazul), precum si acordul de asociere odata cu oferta si DUAE, pana la data depunerii ofertei. În acordul de asociere se vor preciza specialitatea asociatului si ce parte din contract va presta. In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si cele privind situatia economica si financiara. In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si cele privind situatia economica si financiara.Toate cerintele care se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala, si capacitatea economica si financiara, trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea, poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va prezenta odată cu oferta și DUAE, contractul de asociere legalizat, pana la data depunerii ofertei în SICAP.In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a prezenta angajamentul ferm. - Cerinta 1. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul are obligatia de a completa cerinta in conformitate cu cerintele din DUAE semnat electronic in SICAP in conformitate cu art. 60, alin.4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SICAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada, la solicitarea autoritatii contractante, a îndeplinirii cerintei prin prezentarea de documente justificative care sa confirme derularea corespunzatoare a contractelor respective: (documente constatatoare, recomandari, procese verbale de receptie, orice alte documente relevante in sustinerea cerintei) din care sa reiasa valoarea serviciilor prestate, perioada de derulare a contractelor si beneficiarii publici sau privati. Baza legala: art. 179 din Legea 98/2016 (art. 179, litera b); Cerinta 2.Modalitatea de indeplinire: Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, in sensul art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Tertul sustinator nu se va afla in situatiile prevazute la art. 164 si art 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre candidat trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Se va completa DUAE conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza informatiile completate si asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, doar de ofertantul castigator la solicitarea entitatii contractante. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se solicita informatii despre asociati si specializarea acestora si se va completa cerinta corespunzatoare inDUAE.Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se solicita informatii despre asociati si specializarea acestora si se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se solicita prezentarea acordului de asociere, odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertei, care in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare,va devenii anexa la contract. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere, vor fi solicitate doar ofertantului declarant castigator la solicitarea autoritatii contractante. 2.) Loturile: 1,2,3 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerinta 5: informatii privind personalul, utilajele, instalatiile si echipamentele folosite in prestarea serviciilor. Ofertantii vor asigura pe toata durata derularii contractului/ acordului cadru, agenti de paza calificatii necesari, echipamentul de lucru, dotarea personala si necesarul tehnic legal si au obligatia sa asigure si sa garanteze prestarea de calitate a serviciilor calificate de transport valori monetare. - Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se solicita informatii( documente, diplome, certificate calificare, certificate inmatriculare auto si orice alt document solicitat ofertantului clasat pe primul loc de autoritatea contractanta) despre personal, utilaje, instalatii si echipamentele folosite pentru prestarea serviciilor precum si subcontracanti si specializarea acestora si se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca op. economici detin resursele umane si tehnice si experienta necesare pentru a executa contractul de achizitie publica si la un standard de calitate corespunzator, potrivit art. 178 si art. 179 din Legea 98/2016; Baza legala: art. 178, 179, lit g) si lit j) din Legea nr. 98/2016; 3.) Loturile: 1,2,3 Proportia de subcontractare Cerinta 3: Informatii privind subcontractantii si specializarea acestora. Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. Se va prezenta Lista cuprinzând subcontractantii si acordurile de subcontractare (daca este cazul), care se va prezenta odata cu oferta si DUAE, pana la data depunerii ofertei. In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractanti, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Subcontractantii propusi nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice. - Modalitatea de indeplinire: Subcontractantul/ subcontractantii trebuie sa prezinte DUAE si declaratie privind lipsa situaţiilor potenţial generatoare de conflict de interese si orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, in sensul art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte si acordul de subcontractare, se vor completa datele de identificare ale subcontractantilor, partea/ partile, respectiv procentul din contract supus subcontractarii. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (inclusiv informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea / partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv) urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se solicita informatii despre subcontracanti si specializarea acestora si se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se solicita prezentarea acordului de subcontractare, odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertei, care in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, va devenii anexa la contract. În acordul de subcontractare se vor preciza specialitatea subcontractantului, ce servicii, parte din contract executa. Completare DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, referitoare la Ghidul de utilizare DUAE si a Notificarii privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019. Documentele justificative care probeaza informatiile completate si asumate urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului. Autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii lor. In cazul ofertantilor straini, entitatea contractanta accepta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Operatorul economic strain trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii Contractului autorizatiile recunoscute de autoritatile romane. In cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire cerinta se considera indeplinita, daca aceștia demonstreaza ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de servicii care urmeaza sa fie atribuit, cerinta se considera indeplinita daca subcontractantul nominalizat deține autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Da
Acord-cadru cu un singur operator economic
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:-
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani:-

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:comsia de evaluare

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

ALTE INFORMATII Declaratia DUAE (Document Unic de Achizitie European) conform art.60 din H.G. nr. 395/2016 se completeaza in format electronic si reprezinta o declaratie pe propria raspundere a operatorului economic potrivit careia nu se afla într-una dintre situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si îndeplineste criteriile de calificare precizate de autoritatea/entitatea contractanta. Operatorii economici (ofertant, asociat, subcontractant, tert/terti sustinator/subcontractanti) au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, pentru fiecare lot in parte, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. DUAE este atasat prezentului anunt simplificat. In vederea respectarii confidentialitatii documentelor, conform. art. 129 alin. (1) din HG nr. 394/2016, operatorul economic,,elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile privind confidentialitatea” – mai putin valoarea totala a ofertei financiare/ lot . Oferta si toate documentele ce o insotesc, vor fi depuse pe loturi, vor fi transmise in SICAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001R, privind semnatura electronica. In situatia in care certificatul de semnatura electronica nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, se va prezenta o imputernicire in acest sens. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari, pentru fiecare lot in parte, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Sectiunea disponibila din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea disponibila din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SICAP la Sectiunea disponibila. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP, pentru fiecare lot in parte pentru care s-a depus oferta, în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:200761 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:daniela.iovan.dj@anaf.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenul este prevazut in Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA
Adresa:Strada Mitropolitul Firmilian, Nr. 2 Craiova Cod fiscal:- Cod postal:200761 Cod NUTS:RO411 Dolj Localitate:Craiova Tara:Romania E-mail:daniela.iovan.dj@anaf.ro Telefon:- Fax:- Adresa Internet (URL):www.anaf.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.11.2020 10:54
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier fiscal pentru companie Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Fisa Informatii Generale
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents