SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078659] - Echipamente pentru dotarea Centrului Suport CeS-UTCN

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.11.2020 10:24
  • Data publicare: 12.11.2020 10:24
  • Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA

Documentatie de atribuire:

DF1100026 / 11.11.2020 16:40

I.1) Denumire si adrese

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
Adresa:Strada: Memorandumului, nr. 28 Cod fiscal:4288306 Cod postal:400114 Cod NUTS:RO113 Cluj Localitate:Cluj-Napoca Tara:Romania E-mail:utcn.licitatie@utcluj.ro Telefon:+40 264594831/+40 264401298 Fax:+40 264594831 Adresa Internet (URL):www.utcluj.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Educatie

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Echipamente pentru dotarea Centrului Suport CeS-UTCN Numar de referinta:27686/21.10.2020

II.1.2) Cod CPV principal:

30213100-6 Computere portabile (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Furnizare Echipamente pentru dotarea Centrului suport (cu service in perioada de garantie), conform caietului de sarcini. Lot nr. 1 – Computer portabil 1 - 24 buc. Lot nr. 2 - Computer portabil 2 - 4 buc. Lot nr. 3 – Computer portabil 3 - 2 buc. Lot nr. 4 - Router 1 - 1 buc. Lot nr. 5 – Router 2 - 1 buc Lot nr. 6 – SSD Extern 1 - 8 buc Lot nr. 7 – SSD Extern 2 - 2 buc -Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 3-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. -Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 8 zile.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:118541.3 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 7
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:7
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
78.453,60  RON
Cod CPV:
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
13.613,40  RON
Cod CPV:
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
8.739,50  RON
Cod CPV:
32413100-2 - Rutere de retea (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
1.050,40  RON
Cod CPV:
32413100-2 - Rutere de retea (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
2.046,20  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerinta nr. 1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 actualizata.si a art. 60 din Legea nr. 98/2016 actualizata. Modalitatea de indeplinire : - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. - Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (acestea pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 actualizata privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.) - Documentele care se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt: -Certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, - Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -Se va prezenta, de catre toti operatorii economici, Formularul 6 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 actualizata. Se va depune, odata cu DUAE, daca este cazul: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Referitor la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie in cadrul UTCN, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 60, pct. 1, lit. d) si e) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, sunt: Rector Prof. dr. ing. Vasile Țopa, Prorector Prof. dr. ing. Dan Pitică, Director general administrativ Ec. Cornel Mureșan, Dir. Economic Ec. Laura Claudia Rusu, Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: -completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre op ec clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Alte documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:26.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:26.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:26.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.11.2020 10:24
Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents