SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078657] - Lucrări de: ” RELOCARE RETELE ELECTRICE DE EXTERIOR-DEVIERE CABLURI ELECTRICE LA SJUZ ”

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.11.2020 10:19
  • Data publicare: 12.11.2020 10:19
  • Autoritate contractanta: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU

Documentatie de atribuire:

DF1100065 / 11.11.2020 16:40

I.1) Denumire si adrese

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU
Adresa:Strada: Bărnuţiu Simion, nr. 67 Cod fiscal:4291719 Cod postal:450129 Cod NUTS:RO116 Salaj Localitate:Zalau Tara:Romania E-mail:b.achizitii@yahoo.com Telefon:+40 0260616920 Fax:+40 0260661066 Adresa Internet (URL):www.spitalzalau.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Sanatate

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Lucrări de: ” RELOCARE RETELE ELECTRICE DE EXTERIOR-DEVIERE CABLURI ELECTRICE LA SJUZ ” Numar de referinta:71.03

II.1.2) Cod CPV principal:

45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Lucrari / Executarea

II.1.4) Descriere succinta:

Lucrări de: ” RELOCARE RETELE ELECTRICE DE EXTERIOR-DEVIERE CABLURI ELECTRICE LA SJUZ(Spitalul Judetean De Urgenta Zalau) ”,conform cerintelor Caietul de sarcini si a intregii documentatii de atribuire. Amplasamentul obiectivului: municipiul Zalau, str.Simion Barnutiu, nr.67, jud Salaj.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:413445 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO116 Sălaj
Locul de executare:Spitalului Județean de Urgență Zalău - municipiul Zalau, str.Simion Barnutiu, nr.67, jud Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Lucrări de: ” RELOCARE RETELE ELECTRICE DE EXTERIOR-DEVIERE CABLURI ELECTRICE LA SJUZ ”. conform cerintelor Caietul de sarcini si a intregii documentatii de atribuire. Amplasamentul obiectivului: municipiul Zalau, str.Simion Barnutiu, nr.67, jud Salaj.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Alte fonduri

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate A). Ofertantii, asociatii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care pot fi indeplinite cerintele: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre OFERTANTUL CLASAT PE LOCUL I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: Astfel :a)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat(buget local,buget de stat) la momentul prezentarii; Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv(sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta). c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic nu se regaseste in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare,dupa caz; Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare ,eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti ,care sa dovedeasca: o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta, in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii , sa dovedeasca lipsa datoriilor catre bugetul local si bugetul de stat,respectiv indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta etc.Toate documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. B) Operatorii economici -ofertanti/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60 privind evitarea conflictului de interese din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: depunerea odata cu depunerea DUAE , de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire a Declaratiei privind neancadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau sunt: - dr.Fiț Georgeta – Manager - ec. Cristescu Claudia Carmen – Director Financiar Contabil - jr. Marian Ambrozie – Consilier Juridic - -ing Domuta Ionut- Serv. de Investitii - ing.Tisa Mariana-Achizitii Publice Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat sa desfasoare activitati in domeniul obiectului contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial. Operatorii economici straini ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de indeplinire: Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC (sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta) , sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele juridice straine, au posibilitatea sa prezinte, la data depunerii ofertelor, de documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (art 68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunoasterii reciproce) cu valabilitatea documentelor la momentul prezentarii acestora. Toate documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, avand in vedere specificul lucrarilor ce urmeaza sa fie executate, autoritatea contractanta solicita: Experienta in lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura si anume: lucrari de reparatii alei/carosabil si amenajare de spatii verzi/parcuri de tipul celor cuprinse in caietul de sarcini - executate la nivelul de contract in cursul unei perioade care acopera cel putin 3 ani.Pentru indeplinirea cerintei, operatorii economici-ofertanti (lider,asociat,subcontractant,tert) vor prezenta lucrari similare executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit; Perioada de 3 ani se va situa in ultimii 5 ani,care vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei.Experienta similara va fi demonstrata prin prezentarea : 1).Listei principalelor lucrari similare executate in cursul unei perioade care acopera cel putin 3 ani,ce va fi intocmita cu indicarea cel putin a urmatoarelor:obiectul lucrarilor, beneficiarii- publici sau privati, valorile , perioadele de excutie (data de inceput si data de finalizare) ,locul de executie al lucrarilor, 2). Documentelor justificative care insotesc Lista principalelor lucrari de mai sus sub forma unor : copii dupa parti relevante din contracte/procese verbale/recomandari/certificate constatatoare ,alte documente considerate relevante, pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara.Astfel, documentele justificative, vor fi emise/contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publica sau client privat- considerati ca fiind beneficiarii lucrarilor. Ca si conditie sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari de buna executie, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. - Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016, si Lista principalelor lucrari similare ,iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE , constand in :copii dupa parti relevante din contracte/procese verbale / /recomandari/certificate constatatoare ,alte documente considerate relevante, pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara ) - urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Mentionam:Documentele justificative vor trebui sa indice: a. )obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b).beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c). valoarea totala-in lei fara TVA, d). perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul e). locul executiei lucrarilor si f). sa precizeze daca au fost duse la bun sfarsit; Demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale privind tertii sustinatori.subcontractantii-se va supune Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:27.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:27.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:27.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

A)Solicitarile de clarificari se posteaza in SICAP ,B) Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 4. C) In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în timp util, de catre Operatorii economici,raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis cu cel puţin 2 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor .D) PENTRU VIZITA AMPLASAMENTULUI -IN TEREN - persoane de contact-Serviciu Investitii : ing.Domuta Ionut : 0758094911 sau 0260616920 int.258- intre orele 8.00-14.00 in zilele de Luni-Joi si intre orele 8.00-12.00 in zilele de vineri,cu cel putin 2 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor .

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:450129 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:b.achizitii@yahoo.com Telefon:+40 260616920 Fax:+40 213104642 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016 ( art. 8), cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

COMPARTIMENTUL JURIDIC – SPITALUL JUDETEAN de URGENTA ZALAU
Adresa:STR. SIMION BARNUTIU NR.67 Cod fiscal:- Cod postal:450129 Cod NUTS:RO116 Sălaj Localitate:Zalau Tara:Romania E-mail:b.achizitii@yahoo.com Telefon:+40 260616920 Fax:+04 0260661066 Adresa Internet (URL):www.spitalzalau.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.11.2020 10:19

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents