SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078654] - Servicii privind asigurarea obligtorie de răspundere civilă (RCA) pentru autovehiculele din dotarea inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru o perioadă de 12 luni

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.11.2020 10:16
  • Data publicare: 12.11.2020 10:16
  • Autoritate contractanta: INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES

Documentatie de atribuire:

DF1100023 / 11.11.2020 16:40

I.1) Denumire si adrese

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES
Adresa:Strada: Strada Victoriei, nr. 60 Cod fiscal:4469183 Cod postal:110017 Cod NUTS:RO311 Arges Localitate:Pitesti Tara:Romania E-mail:achizitii@ag.politiaromana.ro Telefon:+40 248607000-20141 Fax:+40 248607000-20232 Adresa Internet (URL):www.ag.politiaromana.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Ordine si siguranta publica

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Servicii privind asigurarea obligtorie de răspundere civilă (RCA) pentru autovehiculele din dotarea inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru o perioadă de 12 luni Numar de referinta:4469183_2020_13

II.1.2) Cod CPV principal:

66516100-1 Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descriere succinta:

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș achiziționează servicii privind asigurarea obligtorie de răspundere civilă (RCA) pentru autovehiculele din dotare pentru o perioadă de 12 luni. La finalizarea procedurii de achizitie, între Inspectoratul de Poliție Județean Argeș și ofertantul declarat câștigător se va încheia un acord cadru de prestare servicii. Se va completa Formularul nr. 7 - Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale. Acesta va fi semnat cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si va fi transmis prin SEAP in sectiunea Documente de calificare.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Intervalul intre : 173.600,00  si 192.500,00  Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO311 Argeş
Locul de executare:Sediul/punctul de lucru al prestatorului.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Servicii privind asigurarea obligtorie de răspundere civilă (RCA) pentru autovehiculele din dotare pentru o perioadă de 12 luni. Estimări ale cantităților: - Cantități minime 496 auto; - Cantități maxime 550 auto; Cantitatea celui mai mare contract subsecvent: 496 auto.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerinta nr.1 :Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Mod de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere și de supraveghere al respectivului operator economic,precum si a celor ce au putere de reprezentare, de decizie si de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; • alte documente edificatoare, după caz. Cerința nr. 2: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Mod de îndeplinire: Se va completa Formularul nr.2 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (lider/independent, asociat, subcontractant); Acesta va fi semnat cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si va fi transmis prin SEAP in sectiunea Documente de calificare. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: -comisar sef de politie Neagoe Mihai Florin -comisar sef de politie Mocanu Florin -Subcomisar de politie Popescu Marian Cristian -comisar sef de politie Miu Constantin Adrian - subinspector Guinea Florin -agent șef principal de poliție Tintatu Comănescu Gheorghe -subcomisar de politie Neamu Madalin Costel -inspector de politie Preda Loredana Elena -inspector de politie Stan Adelina -P.C. Tache Cristina - P.C. Dogaru Mariana Cerinta nr. 3: Informații privind asocierea Mod de îndeplinire: În cazul unei asocieri, ofertanţii vor prezenta acordul de asociere. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta la solicitarea autorităţii contractante : 1. În cazul asocierii se completează lista cuprinzând asociaţii, însotită de acordurile de asociere, împuternicirea liderului asociaţiei de a reprezenta asociaţia la procedura - Formularele 13, 14 si 15. 1.1. În cazul asocierii operatorilor economici pentru depunerea ofertei comune: Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze liderul de asociaţie şi membrii acesteia. Documentul va consemna că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv şi că liderul asociaţiei este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze de asemenea că toţi asociaţii sunt obligaţi să ramână în Asociaţie pe întreaga durată a contractului, oferta comună depusă, constituind actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică- Art. 3, lit. jj , art. 53 din Legea nr. 98/2016. 1.2. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori economici, se obligă, ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare, va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorităţii Contractante, înainte de data semnării contractului; plăţile efectuate în baza contractului de achiziţie publică se vor face în contul indicat de către liderul asociaţiei. 1.3. Cerinţele de la capitolul Situaţia personală a candidatului / ofertantului trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar cerinţele de la Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale(înregistrare) trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat pentru partea pe care o realizează. 1.4. În cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi /sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor partenerilor . Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele III.1.1.a) şi III.1.1.b). Cerinta nr. 4 - Informații privind subcontractanții Mod de îndeplinire: În cazul subcontractării, ofertanţii vor prezenta Lista cu subcontractanții, precializarea acestora ,precum și partea/părțile din contract pe care urmează sa le contracteze - Formularul nr. 1. Totodată va fi anexat și acordul de subcontractare - Formularul nr. 11. Cerinta nr.1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Mod de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. NOTA: Formularul DUAE (Document Unic de Achiziţie European) va fi completat în mod distinct şi furnizat exclusiv în format electronic, de către ofertant / asociaţi / subcontractanţi / terţi susţinători. Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună, aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. Cerința nr. 2 Operatorii economici care depun ofertă trebuie să fie autorizați pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule, pentru toată perioada de derulare a acordului cadru. Mod de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile eferente situatiei lor si se va transmite autoritatii contractante Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule valabila pe intreaga perioada de derulare a acordului cadru sau dovada autorizării emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), din care să reiasă că are calitatea de broker de asigurare autorizat să efectueze tipul de asigurare solicitat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2018, valabilă la momentul prezentării, precum şi dovada că are dreptul să emită documente de asigurare în numele asigurătorului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoanele juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Da
Acord-cadru cu un singur operator economic
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:-
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani:-

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

1. Solicitările de clarificări referitoare la conținutul documentaţiei de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secţiunea "Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire până la data limită stabilită în anunțul de participare, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secţiunea "Documentaţie şi clarificări" din cadrul anunţului de participare, autoritatea/entitatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită. 2. Termen maxim de răspuns la solicitarea de clarificări: cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, dar cu cel puțin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (art. 160 alin.2 din Legea nr. 98/2016 si art. 161 din Legea nr. 98/2016 ). 3. In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari, in vederea elaborării de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.11.2020 10:16
Certificat de cazier fiscal pentru companie Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents