SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078653] - Furnizare produse lactate, conform loturilor 1,2

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 12.11.2020 10:15
  • Data publicare: 12.11.2020 10:15
  • Autoritate contractanta: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Documentatie de atribuire:

DF1100077 / 11.11.2020 16:40

I.1) Denumire si adrese

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Adresa:Strada: Visarion Ion C., nr. 1 Cod fiscal:9641718 Cod postal:130011 Cod NUTS:RO313 Dambovita Localitate:Targoviste Tara:Romania E-mail:ionela_prunache@yahoo.com Telefon:+40 245217686 Fax:+40 245614623 Adresa Internet (URL):www.dgaspcdb.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

INSTITUTIE PUBLICA

I.5) Activitate principala

Protectie sociala

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Furnizare produse lactate, conform loturilor 1,2 Numar de referinta:964718/2021/4

II.1.2) Cod CPV principal:

15500000-3 Produse lactate (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Furnizare produse lactate la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. , conform loturilor1,2, Valoarea estimata totala este de 260046,73 lei fara TVA: lot 1 – lapte si smantana, iaurt, unt, cod CPV – 1551300-8 iaurt, 15510000-6 lapte si smantana, 15530000-2 - unt, valoare estimata : 106783,73 lei fara TVA lot 2 – branzeturi, cod CPV - 15540000-5 -branzeturi, valoare estimata: 153263,00 lei fara TVA Termenul limită pentru publicarea răspunsului consolidat la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici este a 4-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul limită până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire este pana in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Daca aceste termene vor fi zile nelucratoare, autoritatea contractanta va raspunde in ultima zi lucratoare inainte de termenul respectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit, invocat mai sus. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:260046.73 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 2
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:nu

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
106.783,73  RON
Cod CPV:
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
153.263,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1. Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165 , 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative sunt: - Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. - Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local care sa ateste ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii. -Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv - Persoanele juridice straine vor prezenta la data depunerii ofertei documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. - Daca este cazul operatorii economici vor prezenta documente prin care se demonstreaza faptul ca pot beneficia de derogarile prevazute la art.166(2),167(2) si art 171 din Legea 98/2016. - 2. Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63, din Legea 98/2016. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1.Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire: Bucur Cristiana - director general, Iamandi Katalin – sef Serviciu buget contabilitate, Zolia Camelia – sef Birou juridic contencios, Prunache Ionela – sef Serviciu achizitii publice; 2. Persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractelor de achiziție publică: Membrii Consiliului Județean Dâmbovița: Ștefan Corneliu - preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Jîjîie Antonel- vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Cristea Marilena-Luciana - vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, consilieri judeteni: Costache Mioara, Neculaescu Sache, Istrate Mihai, Vasilescu Liviu- Cosmin, Grozavu Ion-Gabriel, Ion Sorin, Plăiașu Gabriel, Mocanu Adrian, Buta Teodor, Drugă Mihail, Marcu Corneliu-Bogdan, Săvoiu Ionuț-Cristian, Avanu Mihail-Cristian, Dincă Georgeta, Vișoianu Corneliu, Neculaescu Laurențiu-Adrian, Mănescu Claudiu-Eduard, Purcaru Gabriel, Stoica Liviu-Cozmin, Lăscaie Catalin-Ionuț, Dinu Marian, Craiu Alexandru-Cătălin, Slăvilă Cătălin, Tudora Alexandru-Cosmin, Sima Cristina, Paraschiv Dragoș-Florin, Vîrjoghe Maria, Tănase Silviu-Gabriel, Șontea Florin-Eusebiu, Ioniță Ioana, Dumitru Georgeta-Irena, Mureșan Florina-Ramona. 3. Alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire: Ștefana Eduard – consilier juridic, Oancea Rodica – consilier juridic, Ștefana Robert – consilier juridic, Arsenie Ivenița – referent de specialitate, Guțoiu Ioana - consilier, Negoiță Valentin – inspector, Tulai Florin-Bonifaciu – inspector. Observatie : In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa Formularul 1 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016 Autoritatea contractanta solicita operatorilor economic participanti la procedura de atribuire sa dovedeasca forma de inregistrare, astfel: 1.Pentru persoanele juridice române Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial si Autorizatie sanitar-veterinara de functionare sau Documentul de inregistrare pentru siguranta alimentelor, eliberat in conformitate cu prevederile OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Legea nr. 215/2004 si in conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obtinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, publicat în M.O. nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la , doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul. Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la momentul prezentarii avand in vedere ca aceste documente se solicita doar ofertantului/ofertantilor castigator/castigatorii. 2.Pentru persoanele juridice straine Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic Modalitatea de îndeplinire: - completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv documentul echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata. Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la momentul prezentarii avand in vedere ca aceste documente se solicita doar ofertantului/ofertantilor castigator/castigatorii.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:comisia de evaluare

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Ca regulă generală, întrucât procedura se desfășoară online, după termenul-limită de primire a Ofertelor, Autoritatea contractantă va putea accesa în SEAP Ofertele depuse de Ofertanți.Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SEAP sau Autoritatea contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru derularea unei proceduri, Autoritatea contractantă va deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în Anunțul de participare/de participare simplificat, organizând o ședință de deschidere a Ofertelor la care orice Ofertant are dreptul de a participa.Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în format electronic si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse.Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente.După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare.Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, semnate si, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil, cu mențiunea „conform cu originalul” si semnate electronic de către ofertant. Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător si/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibila vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a depune o ofertă care să nu îndeplineascăcerințele minime si obligatorii de calificare si instrucțiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente. Ofertanții trebuie să transmită o oferta completă pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract. Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții si obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei si/sau execuția contractului.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:- Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

DGASPC Dambovita - Biroul juridic contencios
Adresa:str. I.C. VISSARION ,NR.1 Cod fiscal:- Cod postal:130011 Cod NUTS:- Localitate:TARGOVISTE Tara:Romania E-mail:dgaspcdb@yahoo.com Telefon:+40 245217686 Fax:+40 245614623 Adresa Internet (URL):www.dgaspcd.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.11.2020 10:15

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents