SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078778] - Acord cadru Teste rapide determinare Ag Covid 19-Coronavirus SARS COV2

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 14.11.2020 12:48
  • Data publicare: 14.11.2020 12:48
  • Autoritate contractanta: Spitalul Municipal de Urgenta Pascani

Documentatie de atribuire:

DF1100225 / 12.11.2020 16:23

I.1) Denumire si adrese

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani
Adresa:Strada: Gradinitei, nr. 5 Cod fiscal:4701371 Cod postal:705200 Cod NUTS:RO213 Iasi Localitate:Pascani Tara:Romania E-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com; smupachizitii@yahoo.com Telefon:+40 0232763600 Fax:+40 0232765060 Adresa Internet (URL):www.spitalulmunicipalpascani.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Institutie/agentie europeana sau organizatie internationala

I.5) Activitate principala

Sanatate

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Acord cadru Teste rapide determinare Ag Covid 19-Coronavirus SARS COV2 Numar de referinta:4701371_2020_PAAPD1154748

II.1.2) Cod CPV principal:

33124131-2 Benzi reactive (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Acord-cadru urmat de contracte subsecvente de furnizare Teste rapide determinare Ag Covid 19-Coronavirus SARS COV2

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Intervalul intre : 105.000,00  si 350.000,00  Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO21 Nord-Est
Locul de executare:Strada Gradinitei ,nr.5 ,localitatea Pascani ,Jud. Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

furnizare Teste rapide determinare Ag Covid 19-Coronavirus SARS COV2 prin incheierea de contracte subsecvente conform caiet de sarcini

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Alte fonduri

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertanții participanți la procedură vor declara că nu se încadrează în situațiile prevăzute la art. 59, art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Mod de indeplinire: La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti( lider,asociat,tert sustinator) vor trebui sa declare/confirme prin DUAE neincadrarea lor in motivele de excludere de la procedura urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe locurile I,II si III in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor sa prezinte: - certificatul de cazier judiciar al operatorului economic sau dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; - documente eliberate de autoritatile legale competente, valabile la momentul prezentarii acestora, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora, respectiv ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale (sau acte echivalente pentru operatorii straini). Nota 1: Se solicita acestea atat ofertantului asociat, cat si tertului sustinator sau subcontractantului. Nota 2: Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 59,164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, respectiv subcontractantul/subcontractantii. Ofertanții participanți la procedură vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Mod de indeplinire : Ofertantii vor trebui sa depuna odata cu DUAE declaratia privind neincadrarea lor in motivele de excludere prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1. Manager – dr.Bechir Daniel 2. Director medical – dr. Padurariu Aurelia 3. Director financiar-contabil – ec.Gabor Viorica Jana 4. Director Ingrijiri – As. Luchian Nicoleta 5. Sef serviciu ATA – ing. Raileanu Dan- Gheorghe 6. Consilier juridic – jrs. Anton Vasile Cerinta: Ofertantii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa depuna documente din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Mod de indeplinire: La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți vor trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de calificare, urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă sa solicite ofertantului clasat pe locul I.II si III in ierarhia intermediara dupa aplicarea criteriului de atribuire să prezinte certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizată corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii. Nota 1: In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat. Cerinta: Ofertanții străini participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați și trebuie să desfășoare activitatea economica corespunzătoare/relevant în raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la țara în care își desfășoară activitatea). Mod de indeplinire: La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți vor trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de calificare, urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă sa solicite ofertantului clasat pe primul loc in ierarhia intermediara dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor să prezinte dovada inregistrarii conform cerintei de calificare mai sus precizata.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantii participanti la procedura vor prezenta documente emise de beneficiari, din care sa rezulte valori, perioade de livrare, beneficiari si care sa releve faptul ca: - in ultimii 3 ani au mai furnizat produse similare si anume : alte teste rapide pentru anii 2018 si 2019 , iar pentru anul 2020 furnizare teste rapide determinare Ag COVID 19 -Coronavirus SARS COV la nivelul unuia sau mai multor contracte, in valoare minim egala cu valoarea estimata minima acord cadru . - Mentiuni : Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP/IP publicat. Mentiuni :Cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse livrate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și categoriile de produse pentru care a fost responsabil în cadrul contractelor. - Initial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinirea cerintei de calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta sa solicite operatorului economic clasati pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor, ( la acordul cadru cu 3 ofertanti -locul I ,II si III) documentele justificative din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiari, contracte de furnizare, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele ce vor fi prezentate pot fi, fara a se limita la: a). copii ale unor parti relevante ale contractelor; b). documente constatatoare, recomandari; c). procese-verbale de predare-primire a produselor care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca, au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale; Proportia de subcontractare Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. - DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164,165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorii economici clasati pe locul I ,II si III, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motive de excludere și solicita candidatului candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Da
Acord-cadru cu mai multi operatori economici
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:5
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani:-

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:26.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:26.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:26.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitata prin documentatie. Daca ofertele clasate pe locul intai au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari privind noile preturi ofertate. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenul de depune al contestatiei: in conformitate cu art 8 din Legea 101/ 2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani
Adresa:strada Gradinitei ,nr. 5 ,localitatea Pascani Cod fiscal:- Cod postal:705200 Cod NUTS:- Localitate:Pascani Tara:Romania E-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com Telefon:+40 232763600 Fax:+40 232765060 Adresa Internet (URL):www.spitalulmunicipalpascani.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

14.11.2020 12:48

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents