SEAPTender Document

Anunt de participare: [CN1026168] - Dotare cu tablete pentru uz scolar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitătii didactice

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 11.11.2020 09:11
  • Data publicare: 14.11.2020 01:35
  • Autoritate contractanta: Comuna Feldru (Primaria comunei Feldru)

Documentatie de atribuire:

DF1099969 / 10.11.2020 16:14

Anunt de intentie:

-

Anunt cu transmitere la JOUE:

Da

Numarul sub care a fost publicat la JOUE:

2020/S 223-548023

I.1) Denumire si adrese

Comuna Feldru (Primaria comunei Feldru)
Adresa:Strada: Vasile Nascu, nr. 186 Cod fiscal:4427048 Cod postal:427080 Cod NUTS:RO112 Bistrita-Nasaud Localitate:Feldru Tara:Romania E-mail:primariafeldru@yahoo.com Telefon:+40 263374339 Fax:+40 263374301 Adresa Internet (URL):www.feldru.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107144
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:-
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:-

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Dotare cu tablete pentru uz scolar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitătii didactice Numar de referinta:4427048/2020/1

II.1.2) Cod CPV principal:

30213200-7 Tablet PC (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Achizitia urmatoarelor echipamente: - 722 bucati echipament IT mobil de tip tableta pentru uz scolar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet cu trafic nelimitat pentru o perioada de minim 24 luni, - 72 bucati laptop, - 45 bucati tabla interactiva, - 45 bucati camera web videoconferinta. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare: cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:1559624.72 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

30195200-4 Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii (Rev.2)
30213100-6 Computere portabile (Rev.2)
38651600-9 Camere digitale (Rev.2)
72400000-4 Servicii de internet (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul de executare:comuna Feldru

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Contractul consta in achizitia urmatoarelor echipamente: - 722 bucati echipament IT mobil de tip tableta pentru uz scolar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet cu trafic nelimitat pentru o perioada de minim 24 luni, - 72 bucati laptop, - 45 bucati tabla interactiva, - 45 bucati camera web videoconferinta

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii:

Durata in luni:25
Contractul se reinnoieste:Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise):

Criterii obiective-

II.2.10) Informatii privind variantele:

Vor fi acceptate variante:Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile:

Optiuni:Nu

II.2.12) Informatii privind cataloagele electronice:

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic:Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul Operational Competitivitate - POC
Tip finantare :Program / Proiect

II.2.14) Informatii suplimentare:

-

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 alin 2, art 167 alin 2, art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. 2. Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati in procedura din partea acestuia din urma. Primar: Ţiolan Grigore, Comisia de evaluare: Mureşan Grigore, Brisiuc Tudor Vasile, Scridon Simion Florin, Radu Diana – Maria, Experti cooptati: Nistor Laurentiu loan Marius, Necula Sorin Adrian, Feher Flavia Raluca, Consilieri locali: Beşuţiu Docica, Cira Georgeta – Nicoleta, Sîngeorzan Alexă, Sbîrciu Călin, Neamți Daniel, Girigan Alexandru Florin, Sîngeorzan Aurel, Costînașiu Aurel, Sălvan Ioan Gabriel, Opriș Ioan Dan, Svințiu Vasile, Someșan Paul Marius, Oprea Traian, Cifor Silivan, Marti Alexă Octavian. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru realizarea activitatilor care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:

Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu handicap sau defavorizate:Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata:Nu

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu

III.2.2) Conditii de executare a contractului:

Executarea contractului este supusa unor conditii speciale:Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului:Nu

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al dialogului:

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea (numai pentru procedurile competitive cu negociere):

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP):

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicare anterioara privind aceasta procedura:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:26.11.2020 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:-

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:26.12.2020

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:26.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 1 luna de zile de la termenul-limită de primire a Ofertelor, după cum este specificat acest termen în Anunțul de Participare, Secțiunea IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia Ofertantul trebuie să își mențină oferta. În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofertei, precum și, după caz, a garanției de participare. În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă. Ofertele vor fi depuse prin mijloace electronice în SEAP nu mai târziu de data și ora menționate în Anunțul de participare. Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 ore). Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire poate fi efectuată în termen de cel mult 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor. În acest caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior pentru Autoritatea contractantă și pentru Ofertanți vor fi extinse până la noul termen considerare și vor fi returnate nedeschise. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul prevazut in anuntul: cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor Sistemul electronic de achiziții publice oferă Operatorilor Economici posibilitatea de a-și retrage, înlocui și modifica Oferta înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor stabilit în Anunțul de participare. De asemenea, „Oferta de preț” poate fi redepusă în SEAP până la termenul-limită pentru depunerea Ofertei. Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SEAP și Autoritatea contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru derularea acestei proceduri, Ofertanții își pot modifica, retrage sau înlocui Oferta înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor, stabilit în Anunțul de participare. În această situație, Ofertantul transmite înainte de termenul-limită o notificare scrise, semnata corespunzător de către un reprezentant autorizat al Ofertantului (dacă este cazul, Ofertantul va include o copie a împuternicirii pentru reprezentant). Notificarea scrisă va fi însoțită de Oferta care înlocuiește sau modifică Oferta depusă. Toate notificările de retragere, înlocuire sau modificare trebuie să fie întocmite și depuse numai până la termenul-limită stabilit pentru primirea Ofertelor, așa cum este indicat în Anunțul de participare, cu mențiunea că noile plicuri trebuie să fie marcate în mod clar "RETRAGERE", "ÎNLOCUIRE", "MODIFICARE" Oferta solicitată a fi retrasă va fi returnată nedeschisă Ofertanților. După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare. Informam ofertantii participanti ca aceasta procedura se va finaliza prin semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul stabilit castigator in urma evaluarii dar executarea contractului va fi suspendata pana la data declararii proiectului de fata eleigibil pentru finantare prin Programul Operațional Competitivitate (POC) conform OUG 144/14.08.2020.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

11.11.2020 09:11

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents