SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078774] - Furnizare echipamente IT

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 13.11.2020 17:38
  • Data publicare: 13.11.2020 17:38
  • Autoritate contractanta: Idea Perpetua SRL

Documentatie de atribuire:

DF1100156 / 12.11.2020 16:23

I.1) Denumire si adrese

Idea Perpetua SRL
Adresa:Strada: Caragiani Elena, nr. 46 Cod fiscal:RO32619316 Cod postal:014215 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:contact@idea-perpetua.com Telefon:+40 749256247 Fax:- Adresa Internet (URL):www.idea-perpetua.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Alt tip

I.5) Activitate principala

Consultanță pentru afaceri și management

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Furnizare echipamente IT Numar de referinta:32619316/2/2020

II.1.2) Cod CPV principal:

30213100-6 Computere portabile (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Nr. lot Denumire produse/servici UM Cantitate 1. Echipamente IT 1.1 Videoproiector buc 1 1.2 Routere de rețea buc 2 1.3 Laptop-uri - Computere portabile buc 12 1.4 Imprimantă laser multifuncțională buc 1 1.5 Imprimantă 3D buc 1 1.6 Hard extern SSD buc 2 1.7 Televizor buc 1 2. Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate buc 12

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:85060 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Toate Loturile
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
70.660,00  RON
Cod CPV:
48300000-1 - Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
14.400,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: este obligatoriu completarea DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți si subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, actualizate la momentul prezentării. In ceea ce privește modalitatea de completare a DUAE urmează operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca îndeplinesc cerințele de calificare/selecție fără să trebuiască sa completeze nicio alta secțiune din partea IV – A.B.C.D. Prezenta mențiune este in conformitate cu mențiunile DUAE, partea a IV: Criteriile de selecție secțiunea a) Indicație globala pentru toate criteriile de selecție. În fapt, operatorii economici vor bifa la secțiunea ,,partea IV criteriile de selecție” punctul a) Indicație globala pentru toate criteriile de selecție - „In ceea ce privește criteriile de selecție, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplinește criteriile de selecție impuse indicate în anunțul relevant sau in documentele achiziției menționate in anunț; Cerințele privind neîncadrarea in situațiile prevăzute de art. 59, 60, 164, art. 165, art. 167, din Legea 98/2016 se adresează si subcontractanților si terților conform art. 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016. Documentele justificative vor putea fi, in măsura in care furnizează toate informațiile solicitate in DUAE, oricare din următoarele: 1.Certificat privind plata obligațiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a îndeplinit obligațiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista obligații de plata" la momentul depunerii acestora. 2. Cazier fiscal pentru operatorul economic, Cazier judiciar pentru operatorul economic, Cazier judiciar pentru orice persoana care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control si Certificat constatator emis de ONRC sau echivalent. 3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 4. Orice documente echivalente emise de autorități din tara in care ofertantul este rezident. Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se găsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016. 5. Orice documente echivalente emise de autorități din tara in care ofertantul este rezident. Lista cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante in ceea ce privește organizarea procedurii de atribuire: - Neagoe Iliuță-Daniel, – aproba documentația de atribuire; - Bîlea Daniel Ștefan – președinte comisie evaluare; - Crivăț Octavian Cătălin – membru comisie evaluare; - Olteanu Sergiu - membru comisie evaluare; Precizări suplimentare: Încadrarea ofertantului in situațiile prevăzute de art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice atrage excludere acestuia de la procedura de atribuire a contractului; Potrivit art. 170 din legea 98/2016 autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situații de excludere prevăzute de art. 164,165 si 167 si in legătură cu eventualii subcontractanți propuși; In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerințele vor fi demonstrate de fiecare asociat. cerințele vor fi demonstrate si de terțul susținător in cazul in care ofertantul își demonstrează experiența similara invocând si susținerea acordata de către o alta persoana, aceasta persoana neputând fi in situația care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 165 alin 3 si 166 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; Toate documentele vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat digital, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de rezidenta, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor in conformitate cu prevederile art. 193 alin 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, actualizate la momentul prezentării. In ceea ce privește modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca îndeplinesc cerințele de calificare/selecție, fără sa trebuiască sa completeze nicio alta secțiune din partea IV – A, B, C, D. Prezenta mențiune este in conformitate cu mențiunile din DUAE, partea IV: „Criteriile de selecție” secțiunea a Indicație globala pentru toate criteriile de selecție. In fapt, operatorii economici vor bifa la secțiunea partea IV criteriile de selecție punctul a Indicație globala pentru toate criteriile de selecție – În ceea ce privește criteriile de selecție, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplinește toate criteriile de selecție impuse indicate in anunțul relevant sau in documentele achiziției menționate in anunț. Precizări suplimentare: - Ofertanții care nu își dovedesc forma de înregistrare vor fi descalificați. Documentele se semnează cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat digital, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:27.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:27.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:27.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Membrii echipei de evaluare. Evaluare se face online si Pv vizualizare oferte se publica online pentru ofertanti.

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevăzute de legea 101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

13.11.2020 17:38
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier fiscal pentru companie Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents