SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078739] - Servicii asigurare CASCO

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 13.11.2020 10:39
  • Data publicare: 13.11.2020 10:39
  • Autoritate contractanta: Banca Nationala a Romaniei

Documentatie de atribuire:

DF1100234 / 12.11.2020 16:23

I.1) Denumire si adrese

Banca Nationala a Romaniei
Adresa:Strada: Doamnei, nr. 8 Cod fiscal:R 361684 Cod postal:030051 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:Victoria.Stefan@bnro.ro Telefon:+40 311323212 Fax:+40 213110162 Adresa Internet (URL):www.bnr.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

banca

I.5) Activitate principala

Politica monetara

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Servicii asigurare CASCO Numar de referinta:R_361684_M34

II.1.2) Cod CPV principal:

66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descriere succinta:

BNR a identificat necesitatea achiziționării de servicii de asigurare CASCO, pentru 52 de autovehicule, în vederea reducerii costurilor privind reparația autovehiculelor ca urmare a aparitiei riscurilor prezentate in caietul de sarcini și servicii de asigurare RCA, pentru 52 de autovehicule, in vederea respectării legislatiei privind circulatia pe drumurile publice a autovehiculelor din proprietatea Băncii Naționale a României

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:200000 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO321 Bucureşti
Locul de executare:conform documentatie

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

conform documentatie

II.2.5) Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare
Descriere
Pondere
Pretul ofertei
Componenta financiara
70 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 70
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Valoare asigurata
Componenta tehnica
30 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 30
Algoritm de calcul: Pva_n = (Vva_n x 30)/(Vva cea mai mare), unde: Pva_n = punctajul realizat de valoarea cumulată a valorii asigurate, aferentă ofertei n; Vva cea mai mare = cea mai mare valoare cumulată a valorii asigurate; Vva_n = valoarea cumulata a valorii asigurate, aferentă ofertei n. Notă: a) Ptotal_n = PUpreț_n + Pva_n unde: Ptotal_n = punctajul total maxim realizat de oferta n. b) Oferta declarată câștigătoare va fi cea care obține cel mai mare punctaj total (Ptotal).
Punctaj maxim total100

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Alte fonduri

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerinta nr. 1 Motive legate de: - condamnarile penale; - plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale; - insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se va prezenta pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, in mod distinct, Formularul DUAE (Partea III – Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Se vor completa, de asemenea, in cadrul DUAE informatiile privind: - datele de identificare si informatii privind operatorul economic: se va completa DUAE, Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, sectiunea A: Informatii privind operatorul economic; - situatia juridica a ofertantului si starea acestuia: se va completa DUAE, Partea III: Motive de excludere, sectiunea C: Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale; - persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii: se va completa DUAE, Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, sectiunea B: Informatii privind reprezentantii operatorului economic. Se vor preciza informatiile cu privire la toate persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, iar in situatia in care oferta este semnata de o persoana imputernicita, alta decat reprezentantul legal al societatii, se vor include si informatiile referitoare la aceasta persoana si precizarea cu privire la aceasta calitate. Ofertantii si, dupa caz, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. DUAE se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere. Formularul DUAE va fi completat electronic, prin intermediul aplicatiei SEAP. Nu este permisa modificarea formularului DUAE decat in sensul completarii acestuia cu informatiile solicitate. Pentru completare se va utiliza exclusiv formularul DUAE pus la dispozitie de catre Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta procedura de atribuire. In functie de modul de participare, respectiv de existenta uneia sau a mai multor situatii corespunzatoare celor 3 tipuri de entitati: asociat, subcontractant sau tert sustinator, ofertantii vor prezenta impreuna cu formularele DUAE, si: - angajamentul tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia; - acordul de asociere din care sa rezulte cel putin informatiile privind asociatii si datele de identificare ale acestora, partea/partile din contract ce urmeaza sa fie executata/e de fiecare asociat in parte, liderul asocierii; - acordul de subcontractare din care sa rezulte cel putin informatiile privind subcontractantul si datele de identificare, partea/partile din contract ce urmeaza sa fie executate de catre subcontractant si modul efectiv prin care subcontractantul asigura indeplinirea obligatiilor asumate. Autoritatea contractanta va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: - cazier judiciar pentru ofertant si pentru toate persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive. Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare, declaratii pe proprie raspundere sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana. - certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, etc. astfel incat sa reiasa lipsa datoriilor restante la data prezentarii documentelor, pentru toate sediile si punctele de lucru mentionate in certificatul constatator al ofertantului/subcontractantului/tertului sustinator. - documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul). Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare, declaratii pe proprie raspundere sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana. NOTA: Fiecare entitate participanta la procedura de atribuire va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre operatorul economic (respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Documentele justificative DUAE se transmit doar in urma cererii Bancii Nationale a Romaniei, cu respectarea cerintelor si informatiilor cuprinse in solicitarea formulata de banca, in calitatea sa de achizitor. Banca Nationala a Romaniei, va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, chiar daca acestea au fost depuse odata cu oferta, ofertantul avand obligatia de a depune in cadrul raspunsului, toate documentele justificative. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Consiliul de administratie al BNR: • Guvernator – Mugur Isarescu • Prim-Viceguvernator – Florin Georgescu • Viceguvernator – Eugen Nicolaescu • Viceguvernator – Leonardo Badea • Membru – Virgiliu Jorj Stoenescu • Membru – Dan-Radu Rusanu • Membru – Csaba Balint • Membru – Gheorghe Gherghina Conducerea Directiei Achizitii • Gabriela Preda – Director • Petre Augustin Dutu – Director Adjunct Conducerea Directiei Buget si Analiza Financiara • Ion Paduraru – Director • Gabriela Otilia Latea – Director Adjunct Conducerea Directiei Contabilitate • Iulia Stanciu – Director • Daniela Ilie – Director Adjunct Conducerea Directiei Juridice • Alexandru Paunescu – Director Conducerea Directiei Protectia Valorilor • Traian Pometcu – Director • Dumitru Iordan – Director Adjunct Nota:Lista persoanelor cu funcție de decizie din cadrul Autorității contractante se regaseste pe site-ul Băncii Naționale a României http://www.bnr.ro Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului - obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul competent teritorial. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, in mod distinct, Formularul DUAE (Partea IV A - Capacitatea de a corespunde cerintelor). Formularul DUAE va fi completat electronic, prin intermediul aplicatiei SEAP. Nu este permisa modificarea formularului DUAE decat in sensul completarii acestuia cu informatiile solicitate. Pentru completare se va utiliza exclusiv formularul DUAE pus la dispozitie de catre Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta procedura de atribuire. Daca este cazul, in functie de situatie, ofertantii vor prezenta odata cu DUAE si angajamentul tertului sustinator si/sau acordul de asociere din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. BNR va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: - pentru operator economic roman: - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul din registru, prezentat, trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate principal si obiectele de activitate secundare. b) situatia juridica a ofertantului si starea acestuia; c) reprezentantii legali Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa. - pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa cuprinda informatii cu privire la starea ofertantului. NOTA: Fiecare entitate participanta la procedura de atribuire va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre operatorul economic (respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea BNR. Banca Nationala a Romaniei, va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, chiar daca acestea au fost depuse odata cu oferta, ofertantul avand obligatia de a depune in cadrul raspunsului, toate documentele justificative. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Proportia de subcontractare Ofertantul trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze, procentul din contract ce corespunde activitatilor pe care urmeaza sa le realizeze subcontractantul, pentru fiecare subcontractant in parte precum si datele de identificare ale subcontractantilor (cel putin denumire, forma juridica – SRL, SA etc. si cod unic de inregistrare – CUI). - Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se va completa Formularul DUAE – Criterii de selecție – A. Capacitatea de a corespunde cerințelor, cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 179 lit. k) din Legea nr. 98/2016. Formularul electronic DUAE va fi completat in SEAP, de către fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator. Dupa completarea si salvarea formularului DUAE din SEAP, acesta va fi exportat in format .pdf, va fi semnat cu semnătură electronică extinsă și va fi încărcat și în secțiunea Documente de calificare. Ofertantii vor prezenta, de asemenea, în cadrul secțiunii Documente de calificare, daca este cazul: - acordul de subcontractare din care sa rezulte cel putin informatiile privind subcontractantul si datele de identificare, partea/partile din contract ce urmeaza sa fie executate de catre subcontractant, procentul din contract ce urmează să fie îndeplinit de către subcontractant si modul efectiv prin care subcontractantul asigura indeplinirea obligatiilor asumate.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:26.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:26.03.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:26.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Conform legislatiei.Procedura on line.

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Informațiile incluse în DUAE vor fi furnizate într-o manieră care să permită comisiei de evaluare din cadrul Autorității Contractante să adopte o decizie clară în legătură cu îndeplinirea cerințelor de calificare. Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante, Ofertantul (individual sau în asociere) a cărui Ofertă a fost clasată pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire trebuie să prezinte documente justificative actualizate. Acolo unde este aplicabil, obligația de a furniza documente justificative actualizate este extinsă tuturor Operatorilor Economici (Subcontractanți, Terț Susținător) care au legatură cu Ofertantul în cadrul procedurii. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente (instituții cu atribuții în domeniu), în caz de incertitudine referitoare la motivele de excludere incluse în INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI. Imposibilitatea de a pune la dispoziție informații relevante în secțiunile DUAE sau declarațiile false în legătură cu informațiile oferite pot duce la excluderea Operatorului Economic din procedura de atribuire. BNR va publica în SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro, asociat anunțului de participare pentru procedură, numele și datele de identificare ale Ofertanților, Subcontractanților propuși și Terților Susținători în maximum 5 zile de la expirarea datei limită pentru primirea Ofertelor. BNR solicită în mod expres Ofertantului clasat pe primul loc să prezinte documente justificative pentru informațiile incluse în DUAE. Ofertantul va depune în secțiunea deschisă în SEAP, documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. BNR invederează Op. econ. asupra necesității de a preciza în mod clar care sunt acele informații din cuprinsul Ofertei pe care le consider confidențiale, dat fiind că dezvăluirea acestora către terți ar putea prejudicia interesele lor legitime, în special cu privire la secretul comercial și proprietatea intelectuală. În cazul în care BNR consideră că există anumite incertitudini în ceea ce privește informațiile prezentate de Ofertant, atunci BNR poate solicita informații direct de la autoritățile competente. BNR nu va fi sub nici formă responsabilă de daune, indiferent de natura lor privind decizia de anulare a procedurii de atribuire, chiar dacă BNR a fost notificată de către Ofertanți privind posibilitatea unor daune. BNR își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare sau complementare privind toate sau parte din informațiile transmise în cadrul Ofertei de la Ofertant sau de la oricare alte autorități relevante în țara de rezidență, după caz. Acest drept este extins pe întreaga durată de desfășurare a procedurii și se poate referi (fără a se limita la) informații în legătură cu: a. Situații care constituie motive de excludere pentru toți Op. econ. implicați în procedură, b. Nume, date de contact și reprezentanți legali ai Subcontractanților principalului Contractant, sau mai departe pe lanțul de subcontractare, c. Nume, detalii de contact și reprezentați legali ai furnizorilor implicați în procedură (dacă este cazul, chiar dacă nu sunt nominalizați în mod expres de către Ofertant în documentele transmise către BNR). Ofertanții trebuie să răspundă la orice solicitare de clarificări transmisă de către comisia de evaluare a Ofertelor, utilizând platforma SEAP www.e-licitatie.ro.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

13.11.2020 10:39

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents