SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078709] - Servicii de închiriere a unei stații de tratare mecanică deșeuri

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 13.11.2020 08:42
  • Data publicare: 13.11.2020 08:42
  • Autoritate contractanta: Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

Documentatie de atribuire:

DF1100223 / 12.11.2020 16:23

I.1) Denumire si adrese

Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Adresa:Strada: Calea Someseni, nr. 2 Cod fiscal:RO201233 Cod postal:400397 Cod NUTS:RO113 Cluj Localitate:Cluj-Napoca Tara:Romania E-mail:office@radpcj.ro Telefon:+40 264552666 Fax:+40 264444576 Adresa Internet (URL):www.radpcj.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Regie autonoma a omeniului public

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Servicii de închiriere a unei stații de tratare mecanică deșeuri Numar de referinta:PAAPD1154886

II.1.2) Cod CPV principal:

90500000-2 Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descriere succinta:

Servicii de închiriere a unei stații de tratare mecanică deșeuri, pe o perioadă de 15 luni, conform caietului de sarcini. Solicitările de clarificări din partea posibililor ofertanți se vor face cu 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare cu 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:937500 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO113 Cluj
Locul de executare:sediul autorității contractante, platforma temporară de depozitare deșeuri municipale

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Servicii de închiriere a unei stații de tratare mecanică deșeuri, pe o perioadă de 15 luni, conform caietului de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Completare DUAE care confirmă că ofertantul, terții susținători și subcontractanții nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentării; - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute art. 166 al.2, art. 167 al. 2, art. 171 din legea 98/2016 privind achizițiile publice. Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt: directorul general Ion Pantelimon, director financiar-contabilitate ec. Zoița Bumb, director tehnic-producție ing. Ioan Morocăzan, șef serviciu achiziții ing. Bianca Pîrlea, șef birou juridic consilier juridic Emese Vasilie-Pap. Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pt. ofertanții străini document echivalent emis în țara de rezidență (în limba în care a fost emis, însoțit de traducerea în limba română efectuată în mod obligatoriu de către traducători autorizați), urmează să fie prezentat la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Lista principalelor prestări de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani – (calculați retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor), servicii de închiriere similare cu cele descrise în caietul de sarcini și documentația tehnică (de natură si complexitate similară/comparabilă cu serviciile ce fac obiectul contractului). Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare cu cele descrise in caietul de sarcini, servicii similare cu cele descrise in caietul de sarcini, în valoare de minim cumulat de 900.000 lei, valoare prevăzută la nivelul a minim 1 contract sau a mai multor contracte pentru a avea certitudinea ca prin experiența anterioara a prestat servicii similare celor solicitate la prezenta procedură, respectiv închiriere de stații de tratare mecanica deșeuri. Experiența similară solicitata se referă la demonstrarea potențialului tehnic al fiecărui ofertant de a rezolva eventuale dificultăți legate de îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit prin raportare la o experiență similară a acestuia din trecut. - Prezentarea de documente justificative se va face doar la solicitarea autorității contractante, ofertantului aflat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, acestea fiind: procese verbale de recepție/ documente constatatoare/ recomandări, alte documente edificatoare; documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă sau client privat) vor indica cel puțin următoarele: tipul serviciilor prestate pentru verificarea îndeplinirii cerinței, beneficiarii, valoarea contractului, modul de îndeplinire al contractului.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:27.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:27.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:27.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

În cazul în care se constată ca ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi propuneri financiare. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute cu art. 8 din legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Biroul juridic al RADP Cluj-Napoca
Adresa:Calea Someseni nr.2 Cod fiscal:- Cod postal:400397 Cod NUTS:RO113 Cluj Localitate:Cluj-Napoca Tara:Romania E-mail:office@radpcj.ro Telefon:+40 264552666 Fax:+40 264444576 Adresa Internet (URL):www.radpcj.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

13.11.2020 08:42

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents