SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078698] - Contract furnizare manusi de examinare si masti de protectie

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 13.11.2020 06:57
  • Data publicare: 13.11.2020 06:57
  • Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII NATIONALE- U.M. 02587 (INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA)

Documentatie de atribuire:

DF1100200 / 12.11.2020 16:23

I.1) Denumire si adrese

MINISTERUL APARARII NATIONALE- U.M. 02587 (INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA)
Adresa:Strada: Vulcănescu Mircea, nr. 88 Cod fiscal:4267028 Cod postal:010816 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:achizitii_inmas@yahoo.com Telefon:+40 213187249-174 Fax:+40 213187247 Adresa Internet (URL):http://www.mapn.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala

Aparare

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Contract furnizare manusi de examinare si masti de protectie Numar de referinta:4267028_2020_PAAPD1121259

II.1.2) Cod CPV principal:

33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Contract furnizare manusi de examinare si masti de protectie conform caietului de sarcini anexat la documentele procedurii in cantitatile si valorile estimate mentionate in descrierea loturilor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 2 (trei) zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:40400 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Toate Loturile
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:3
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
28.000,00  RON
Cod CPV:
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
10.000,00  RON
Cod CPV:
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
2.400,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii; 2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; 3. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 58 din legea 98/ 2016. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. Toate documentele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016. -Toti operatorii economici participanti la procedura vor prezenta odata cu DUAE o Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 60 din Legea 98/ 2016, in scopul evitarii conflictului de interese asa cum este definit in art. 59 din Legea 98/ 2016. Persoanele de decizie in cadrul autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de achizitie sunt: Hristea Rasvan, Haidoiu Ionica, Popa Gabriela, Udroiu George, Militaru Cristian, Gogescu Florica, Ursu Vasile, Raceanu Raluca. Ofertantii trebuie sa fie inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se va completa conform recomandarilor in vigoare La solicitarea autoritatii contractante, ofertantii clasati pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, vor prezenta certificatul constatator emis de ONRC prin care sa se dovedeasca ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN inscrise in certificat. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:23.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:23.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 2 (trei) zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc prezinta aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita reofertarea lotului respectiv, folosind facilitatile oferite de SEAP.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

13.11.2020 06:57
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents