SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078910] - ACHIZITIONARE DE MONITOARE FUNCTII VITALE, HOLTER EKG SI HOLTER TA

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 17.11.2020 19:22
  • Data publicare: 17.11.2020 19:22
  • Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI BUCURESTI

Documentatie de atribuire:

DF1100574 / 17.11.2020 16:32

I.1) Denumire si adrese

SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI BUCURESTI
Adresa:Strada: CALEA GRIVIŢEI, nr. 218 Cod fiscal:4967072 Cod postal:010761 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:chirurgieplastica@yahoo.com Telefon:+40 0212240946/ 47 Fax:+40 0212241800 Adresa Internet (URL):www.arsuri.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

SANATATE

I.5) Activitate principala

Sanatate

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

ACHIZITIONARE DE MONITOARE FUNCTII VITALE, HOLTER EKG SI HOLTER TA Numar de referinta:17

II.1.2) Cod CPV principal:

33172200-8 Aparate de reanimare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

LOT 1 – MONITOARE FUNCTII VITALE – 5 buc LOT 2 – HOLTER EKG – 1 buc LOT 3 – HOLTER TA – 2 buc

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:259400 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 3
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:-
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
33195100-4 - Monitoare (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
250.000,00  RON
Cod CPV:
33123000-8 - Echipament de examinare cardiovasculara (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
5.000,00  RON
Cod CPV:
33123000-8 - Echipament de examinare cardiovasculara (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
4.400,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor - Aceste documente pot fi: 1. - Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice locala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul”. Documentele vor fi valabile la data prezentarii. - Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale. Certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local la momentul prezentarii; 2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 59-60 din legea 98/ 2016. In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 60 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016, va fi prezentata de toti ofertantii odata cu DUAE Mentionam persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante si care aproba semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire Jr. Lidia Constantinescu –Manager Interimar Ec. Mihaela Navodaru – Director financiar - contabil Dr. Pavelescu Flavius Cristian - Director Medical Ing. Stefan Cristian Cuc – Referent achizitii publice Dr. Stanculea Adrian – Medic primar coordonator compartiment ATI Dr. Boiangiu Carmen Ileana – Sef sectie clinica de chirurgie plastica, microchirurgie recomstructiva I arsuri Dr. Bulandra Tatiana – Medic primar medicina interna NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv: 1. Certificat constatator emis de O.N.R.C - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii si din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator pentru persoane juridice/fizice române; Referitor la aceste cerinte - precizam ca persoanele juridice straine doritoare de a participa la procedura, vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident- documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. 2.Aviz de functionare si anexa, eliberat de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare, distributie si punere in functiune din care sa rezulte producatorul (pentru produsul oferit) pentru care unitatea avizata (operatorul economic participant la procedura de achizitie publica) este distribuitor, valabil la data prezentarii- original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” Actul normativ care impune obligativitatea acestei avizari: ORDIN nr. 566 din 3 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta Precizam ca aceste documente urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:24.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:24.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:24.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta, va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de oferte/documente care contin noi preturi.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prevazute la art.8 din Legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI
Adresa:STRADA: CALEA GRIVITEI, NR. 218, SECTOR 1 Cod fiscal:- Cod postal:010761 Cod NUTS:RO321 Bucureşti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:chirurgieplastica@yahoo.com Telefon:+40 212240946 Fax:+40 212240930 Adresa Internet (URL):http://www.arsuri.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

17.11.2020 19:22

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents