SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078901] - Inchiriere vehicule industriale cu sofer pentru servicii specifice de dezapezire – Perioada iarna 2020-2021 -(01.12.2020 – 31.03.2021)

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 17.11.2020 14:47
  • Data publicare: 17.11.2020 14:47
  • Autoritate contractanta: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Documentatie de atribuire:

DF1100058 / 11.11.2020 16:40

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL
Adresa:Strada: 1 DECEMBRIE 1918, nr. 146D Cod fiscal:29358725 Cod postal:805300 Cod NUTS:RO224 Galati Localitate:Tecuci Tara:Romania E-mail:cuptecuci@municipiultecuci.ro Telefon:+40 0236820312 Fax:+40 0236820312 Adresa Internet (URL):https://cup-tecuci.ro/ Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

OPERATOR SALUBRIZARE

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Inchiriere vehicule industriale cu sofer pentru servicii specifice de dezapezire – Perioada iarna 2020-2021 -(01.12.2020 – 31.03.2021) Numar de referinta:29358725 /2020/

II.1.2) Cod CPV principal:

60182000-7 Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descriere succinta:

Obiectul acordului-cadru îl reprezintă achizitionarea serviciilor de inchiriere vehicule pentru deszapezire cu sofer, prin incheierea unui acord-cadru, pentru cele doua loturi: Lotul 1- Autobasculanta dotata cu lama si sararita min 26 to Lotul 2- Autobasculanta dotata cu lama si sararita max 8 to Valoarea estimata LOT 1 = intre 81.600 si 244.800 RON; Valoarea estimata LOT 2 = intre 67.200 si 201.600 RON; Valoarea celui mai mai mare contract subsecvent: Lotul 1 – 61.200 lei fara TVA Lotul 2 – 50.400 lei fara TVA Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Instructiunea pentru ofertanti, respectiv 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Intervalul intre : 148.800,00  si 446.400,00  Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 2
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
60182000-7 - Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
81.600,00  - 244.800,00  RON
Cod CPV:
60182000-7 - Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
67.200,00  - 201.600,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri ale clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire Aceste documente pot fi: Persoane juridice/fizice romane: -CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa rezulte lipsa datoriilor, valabil la data prezentarii) -CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa rezulte lipsa datoriilor, valabil la data prezentarii); - CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Dupa caz, alte documente edificatoare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: 1. Popescu Ion 2. Prescura Catalin 3. Badea Andrei 4. Paduraru Alin Claudiu Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: 1. Savulescu Madalina – Reprezentantul furnizorului de servicii de achizitii publice SC Harrison Consulting & Management SRL 2. Pripitu Eugen – Expert achizitii publice in cadrul SC Harrison Consulting & Management SRL 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri ale clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA. 2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experienta similara Lista pricipalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani din care sa reiasa faptul ca operatorul economic a prestat servicii cu operator, similare celor fac obiectul contractului, pentru fiecare lot in parte, dupa cum urmeaza: Lotul 1= 60.000 lei fara TVA Lotul 2= 50.000 lei fara TVA Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani trebuie sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani prestari de servicii similare, respectiv servicii de inchiriere utilaje pentru deszapezire cu sofer, in baza unuia sau mai multor contracte. Completarea DUAE. - Ofertantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: a)numarul si data contractului invocat drept experienta similara, b)obiectul contractului astfel încât sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, c)beneficiarul contractului invocat, indiferent dacă acestia sunt autorităti contractante sau clienti privati, d)valoarea în lei fără TVA, e)perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul f)data şi numărul documentului/documentelor de receptie (procese verbale)/recomandări/ale documentelor constatatoare/alte documente echivalente, fără a se limita la acestea. g)în cazul în care contractul a fost executat intr-o forma de asociere, ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri al clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 5). Terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Mod de îndeplinire : Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri ale clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, 2.) Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. - DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 6). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertantii clasati pe primele 3 locuri ale clasamentului după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, LA SOLICITAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Da
Acord-cadru cu mai multi operatori economici
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:3
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani:-

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:27.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:27.05.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:27.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, al doilea, respectiv al treilea, cu punctaje egale, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor in SEAP, oferta câştigătoare fiind desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. 2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) . 3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri ale clasamentului la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art.104, alin. (3) coroborat cu art.60/HG 395/2016 si art.137 alin. (2) litera b)/HG 395/2016. 4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. 5. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare Caile de atac precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

17.11.2020 14:47

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents