SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078876] - PRODUSE DE BIROTICĂ ŞI PAPETARIE”, pe loturi

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 17.11.2020 10:31
  • Data publicare: 17.11.2020 10:31
  • Autoritate contractanta: Directia Fiscala Brasov

Documentatie de atribuire:

DF1100418 / 16.11.2020 16:27

I.1) Denumire si adrese

Directia Fiscala Brasov
Adresa:Strada: Dorobanţilor, nr. 4 Cod fiscal:14929823 Cod postal:500009 Cod NUTS:RO122 Brasov Localitate:Brasov Tara:Romania E-mail:dirfiscala@dfbv.ro Telefon:+40 268474440 Fax:+40 268410540 Adresa Internet (URL):www.dfbv.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Impozite si taxe locale

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

PRODUSE DE BIROTICĂ ŞI PAPETARIE”, pe loturi Numar de referinta:14929823_2020_PAAPD1155015

II.1.2) Cod CPV principal:

30192000-1 Accesorii de birou (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Direcţia Fiscală Braşov doreşte achiziţionarea de produse de birotică, papetărie, pe loturi, prin încheierea unui singur contract pentru pentru ambele loturi, sau câte un contract pentru fiecare lot în parte, prin organizarea unei proceduri simplificate, conform prevederilor art.7 alin.1 lit.b) din Legii 98 / 2016, privind achiziţiile publice  Lot 1 – produse de birotica, rechizite, conform caiet de sarcini  Lot 2 – produse de papetarie, conform caiet de sarcini

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:103495 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Un Singur Lot
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
63.495,00  RON
Cod CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
40.000,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 și art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 se va încărca odată cu DUAE. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, pentru fiecare lot în parte. Aceste documente pot fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentării. 2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrație, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. 3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 4. Alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. 2. Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, in conformitate cu prevederile art. 59 – 62 din Legea 98 / 2016. Modalitate de indeplinire: completare DUAE. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o formă de ȋnregistrare ȋn condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află ȋn niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului de achiziţie publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire : Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv: 1. certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat 1. - Experiență similară - Ofertantii vor prezenta o lista a produselor furnizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa reiasa ca au furnizat produse similare cu indicarea valorilor, datelor, în cadrul unuia sau mai multor contracte, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, prin completarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertei cu mențiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul publicat. - SE VA COMPLETA DUAE, Formularul DUAE va fi completat electronic, exclusiv în SEAP Doar ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar, la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta la solicitarea autoritatii contractante documentele doveditoare ale serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor în cadrul unuia sau mai multor contracte, indiferent daca acestia sunt beneficiari publici sau privati: contracte sau părti relevante ale acestora/ procese verbale de receptie, documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/ contractelor mentionate, recomandari ale beneficiarilor sau orice documente care probeaza prestarea serviciilor pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indepliniriicerintei privind experienta similara si din care sa reiasa indeplinirea corespunzatoare a contractului/contractelor. Prin lista produselor similare ofertantii trebuie facă dovada că, în ultimii 3 ani, au furnizat produse similare în cadrul unuia sau mai multor contracte. Prin produse similare autoritatea contractanta intelege produsele care fac obiectul achizitiei. Probarea experienței în domeniul furnizarii produselor care fac obiectul achiziției, prin prezentarea unui contract sau a unor contracte similare cu contractul preconizat a se încheia, se solicită ofertanților întrucât se urmărește furnizarea unor produse de calitate, asigurate de un operator cu experiență, dar și asumarea responsabilității operatorului asupra garantării tuturor produselor furnizate, autoritatea contractantă asigurându-se astfel că sunt respectate standardele de calitate, așa cum sunt stabilite în documentația de atribuire.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:27.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:27.01.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:27.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:comisia de evaluare a ofertelor

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Ofertanții vor depune modelul de contract însușit sau declarație de acceptare a clauzelor contractuale. Avand in vedere dispozitiile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, DUAE se va completa DIRECT in SEAP de catre FIECARE ofertant/ membru al asocierii/ tert sustinator/ subcontractant, in sectiunea dedicata din SEAP. In cazul depunerii unei oferte in asociere sau a unei oferte care primeste sustinerea unui/ unor tert/ terti, ori in care exista subcontractanti, ofertantii vor depune in SEAP până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor câte un DUAE completat pentru fiecare dintre părţi, respectiv asociat/ terţ/ subcontractant. Toate costurile privind întocmirea ofertei, precum şi ȋncărcarea acesteia ȋn SEAP, cad exclusiv ȋn sarcina operatorilor economici participanţi la procedură. In conformitate cu dispozitiile art. 60 din HG nr.395/2016, operatorii economici au obligatia de a transmite garantia de participare, oferta si DUAE în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, si numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofert elor prevazute în anuntul de participare. Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija documentatia de atribuire si de a pregati oferta în limba româna conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceasta documentatie. Ofertanții vor declara respectarea, la întocmirea ofertei, a obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, conform dispozițiilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. Pe parcursul executării contractului, operatorii economici vor respecta reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă. În acest sens, informații detaliate privind reglementările respective se pot obține prin accesarea următoarelor adrese www.anpm.ro și http://www.mmuncii.ro . 1. Poate fi descalificat orice ofertant care nu îndeplineşte cerinţele impuse în Caietul de Sarcini şi în Fişa de Date a Achiziţiei. 2. Omiterea vreunei informaţii cerute în documentele procedurii sau prezentarea unei oferte necorespunzătoare faţă de documentele procedurii, reprezintă riscuri asumate de ofertant. 3. Ofertantul are obligaţia să examineze instrucţiunile, formularele, termenii şi specificaţiile din documentele procedurii, iar în cazul în care are nevoie de lămuriri asupra documentelor prezentate le solicită în scris persoanei juridice achizitoare. 4. Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării şi prezentării ofertei sale, indiferent de rezultatul obţinut la adjudecarea selecţiei de ofertă. 5. Oferta va fi redactată în limba română, semnată cu semnătură electronică extinsă şi ştampilată de către ofertant sau de către un împuternicit autorizat al acestuia şi postată în SICAP. 6. Toate documentele se vor semna cu semnătură electronică extinsă, în caz contrar, oferta va fi declarată ca fiind inacceptabilă în conformitate cu art.137 alin (1) lit.j din H.G. nr.395/2016. 7. În cazul în care furnizorul nu respectă termenele de livrare a produselor menţionate în Caietul de Sarcini, prevăzut în contract, după o întârziere mai mare de 10 zile achizitorul va putea rezilia contractul de drept fără somaţie, punere în întârziere sau judecată şi furnizorul va pierde garanţia de bună execuţie. 8. Documentaţia de atribuire se poate accesa direct de pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub (SEAP). În situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire sau descărcarea acesteia din SEAP un este posibilă din motive tehnice, un exemplar din documentaţia de atribuire se poate ridica de la Compartiment Contracte Administrative din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4, gratuit, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice (e-mail). Solicitările de clarificări din partea operatorilor vor fi solicitate prin intermediul SICAP. De asemenea toate solicitările de clarificări la documentaţia de atribuire precum şi răspunsurile la acestea vor fi publicate de autoritatea contractantă în SICAP. Prin urmare, rugăm toţi operatorii interesaţi de procedură să verifice zilnic documentele ataşate anunţului de participare, pâna la data limită de depunere a ofertelor. 9. Autoritatea contractantă nu va utiliza licitatia electronică. 10. Dacă doi sau mai mulţi operatori economici sunt la egalitate privind punctajul, autoritatea contractantă va solicita o nouă reofertare în plic închis, căştigătorul fiind ofertantul care va prezenta punctajul cel mai mare. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0268 – 474440 int. 124

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

17.11.2020 10:31
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Fisa Informatii Generale
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents