SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078860] - Autorizare Sanitară de Funcţionare Şcoala Gimnazială + Grădiniţa Spineşti Comuna Vrîncioaia

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 17.11.2020 08:50
  • Data publicare: 17.11.2020 08:50
  • Autoritate contractanta: UAT Comuna Vrancioaia

Documentatie de atribuire:

DF1083437 / 06.05.2020 16:06

I.1) Denumire si adrese

UAT Comuna Vrancioaia
Adresa:Strada: Principala, nr. fn Cod fiscal:4447266 Cod postal:- Cod NUTS:RO226 Vrancea Localitate:Vrancioaia Tara:Romania E-mail:primariavrincioaia@yahoo.com Telefon:+40 0237671056 Fax:+40 0237671056 Adresa Internet (URL):www.vrincioaia.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Autorizare Sanitară de Funcţionare Şcoala Gimnazială + Grădiniţa Spineşti Comuna Vrîncioaia Numar de referinta:2

II.1.2) Cod CPV principal:

45214200-2 Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descriere succinta:

Prin tema de proiectare se propune construirea unei cladiri, cu regimul de inaltime parter, cu destinatia de spatii de invatamant scolar si prescolar. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata de : 704.186,25 lei lei fara TVA, din care: 1. Documentatie pentru obtinere avize, acorduri , autorizatii : 0,00 lei fara TVA 2. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 4.000,00 lei fara TVA 3. Proiect tehnic si detalii de executie 22.118,00 lei fara TVA 4. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.186,00 lei fara TVA 5. Cheltuieli pentru investitia de baza 655.498,25 lei fara TVA 6. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 16.384,00 lei fara TVA 7. Cheltuieli diverse si neprevazute 3.000,00 lei fara TVA

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:704186.25 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO226 Vrancea
Locul de executare:Sat. Spinesti , Comuna Vrancioaia , Jud Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Prin tema de proiectare se propune construirea unei cladiri, cu regimul de inaltime parter, cu destinatia de spatii de invatamant scolar si prescolar. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata de : 704.186,25 lei lei fara TVA, din care: 1. Documentatie pentru obtinere avize, acorduri , autorizatii : 0,00 lei fara TVA 2. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 4.000,00 lei fara TVA 3. Proiect tehnic si detalii de executie 22.118,00 lei fara TVA 4. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.186,00 lei fara TVA 5. Cheltuieli pentru investitia de baza 655.498,25 lei fara TVA 6. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 16.384,00 lei fara TVA 7. Cheltuieli diverse si neprevazute 3.000,00 lei fara TVA

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Cerinta 2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regasesc in situatiile prevazute la art. 60 alin. 1 lit. d si e din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru CERINTELE 1 si 2: Se va completa DUAE de catre operatorii economcii participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) în conformitate cu art. 193 din Legea 98/2016, urmând ca, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE (cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016). Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dantis Ionica - Primar Comună, Rosca Vasilica - Viceprimar Comuna Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Da
Informatii suplimentare despre licitatia electronica:-

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:27.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:27.05.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:27.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Comisia de evaluare

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace electronice. Adresa unde poate fi completat DUAE pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si in corelare cu DUAE anexat este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: • Departajarea se va face exclusiv în functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de îndeplinire a contractului de catre operatorii economici .În vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice).

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

17.11.2020 08:50
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier fiscal pentru companie Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents