SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078855] - "Achiziţionare Hrana persoane varstnice –pachete alimente de baza" în cadrul proiectului "Comunitatea Marginalizată Plevna-Dorohoi-program integrat de măsuri de intervenţie (CMP-DH)", Cod SMIS 114921

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 17.11.2020 08:33
  • Data publicare: 17.11.2020 08:33
  • Autoritate contractanta: Directia de Asistenta Sociala Dorohoi

Documentatie de atribuire:

DF1100430 / 16.11.2020 16:27

I.1) Denumire si adrese

Directia de Asistenta Sociala Dorohoi
Adresa:Strada: Stefan cel Mare, nr. 43 Cod fiscal:4392462 Cod postal:715200 Cod NUTS:RO212 Botosani Localitate:Dorohoi Tara:Romania E-mail:das@dorohoi.net Telefon:+40 0231617813 Fax:+40 0331810519 Adresa Internet (URL):www.dasdorohoi.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Protectie sociala

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

"Achiziţionare Hrana persoane varstnice –pachete alimente de baza" în cadrul proiectului "Comunitatea Marginalizată Plevna-Dorohoi-program integrat de măsuri de intervenţie (CMP-DH)", Cod SMIS 114921 Numar de referinta:4392462_2020_PAAPD1122869

II.1.2) Cod CPV principal:

15897300-5 Pachete de alimente (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

În cadrul programului POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”, U.A.T. Dorohoi, în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială Dorohoi, Fundaţia "Corona", Gradinita cu Program Prelungit "Stefan cel Mare si Sfant" și Scoala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi vor implementa proiectul " Comunitatea Marginalizată Plevna-Dorohoi-program integrat de măsuri de intervenţie (CMP-DH)", Cod SMIS 114921. Necesitatea achiziționării acestor alimente este dată de specificul activităților desfășurate în cadrul proiectului în bune condiții, respectiv asigurarea pachetelor saptamanale cu produse alimentare de baza, pentru fiecare membru din grupul țintă, persoana varstnica care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări din partea operatorilor economici: 4 zile până la data limită de depunere a ofertelor (în conformitate cu art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art. 103 alin 1 din H.G. 395/2016 cu modificarile și completările ulterioare). Termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire: 2 zile până la data limită de depunere a ofertelor (Conform prevederilor art. 161 alin. 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare).

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:18900 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 4
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:4
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:Operatorul economic poate depune oferta pentru unul, mai multe loturi sau toate loturile.

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
15811100-7 - Paine (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
5.310,00  RON
Cod CPV:
15300000-1 - Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
4.680,00  RON
Cod CPV:
15130000-8 - Produse din carne (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
5.116,50  RON
Cod CPV:
15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
3.793,50  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerința 1 Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, din Legea nr.98/2016 Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin(2)din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 165 si Art. 167 din Legea nr.98/2016 Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii atribuire, conform art. 196 alin(2)din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele justificative pentru îndeplinirea acestei cerinte sunt: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; Cerința 2: ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese).În scopul aplicarii art. 60 din L98/2016, pentru detalierea prevederilor art. 167 alin. (1) lit. e), operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta declaratia sa privind conflictul de interese, raportat la persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire si anume: Director – Surdu Radu Dan Sef Centre – Chirila Claudia Sef resurse umane: Butincu Niculina Contabil sef: Holeiciuc Oana Edith Responsabil Achiziții: Cujba Andreea Valerica Cerința 1: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autorităților contractante următoarele: a) Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului pe raza căruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator / extrasul de registru prezentat, trebuie să rezulte: - obiectul de activitate al ofertantului - obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; - starea ofertantului; - persoane care reprezintă ofertantul în relația cu terții. b) Persoane juridice străine: - Documente care dovedesc o formă de înregistrare în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, - Certificatul de Rezidența Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație, valabile pentru anul calendaristic in curs. Documentele redactate în altă limbă decât limba româna vor fi însoțite de traducerea autorizată. Fiecare document redactat în altă limbă decât limba română va conține anexata o explicație asupra echivalenței cu documentele solicitate persoanelor fizice/juridice române. Nota: În cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie să prezinte documentele justificative solicitate, conform art. 196 din Legea 98/2016, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale pentru partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 2,3,4 Proportia de subcontractare Cerința 2: Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze- daca este cazul. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractanților propusi Cerința 3: Informații privind terțul susținător în condițiile art. 184 din Legea nr. 98/2016- Dacă este cazul. În cazul în care ofertantul iși demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui/unor terți atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă că acesta va pune la dispoziția ofertantului resursele invocate (art 48 din Hotararea nr. 395/2016). În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui tert, DUAE va include informațiile menționate la art 193 alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu privire la terțul/terții susținător/susținători. Cerința 4: Informații privind asocierea - Daca este cazul: În cazul asocierii de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerințele privind capacitatea tehnică și/sau profesională pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, în timp ce restul cerințelor de calificare vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/părțile din contract pe care aceștia o vor executa conform acordului de asociere prezentat. - Cerinta 2. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.Odată cu depunerea DUAE ofertanții sunt obligați să prezinte: - acordul/acordurile de subcontractare. Documentele privind subcontractantii, respectiv Acord de subcontractare / Contract de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, conform Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017 reprezentand erata la Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016. Se va depune, odata cu DUAE si acordul de subcontractare. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016. Cerinta 3. Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terța parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, -anagajamentul ferm ale terțului susținător/angajamente ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informațiile privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractale executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții sustinători confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinirea respectivelor activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descrierea modului efectiv în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor respecta în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziîie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Nedepunerea anagajamentul ferm ale terțului susținător odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE atât ale ofertantului, cât și ale terțului susținător. Cerinta 4. Fiecare ofertant asociat va completa Formularul DUAE. Odată cu depunerea DUAE ofertanții trebuie să prezinte acordul de asociere. Acordul de asociere va trebui sa conțină cel puțin următoarele informații: - asociații sunt responsabili solidar si nelimitat de execuția integrala a contractului, la termen si în condițiile asumate prin acesta; - liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora; - comunicările dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfăsurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:24.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:24.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:24.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Ec. Butincu Niculina Presedinte (membru al comisiei) Ec. Andries Maria Margareta membru Ec. Rumega Daniela Maricica membru Jr. Maxim Cristina Gabriela membru Ec. Cujba Andreea Valerica (Compartiment economico-financiar si achizitii publice) membru

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Având în vedere integrarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și ținând cont de îndrumările tehnice primite de la Agenția pentru Agenda Digitală a României, facem următoarele precizări: Pentru îndeplinirea obligației de la art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 22 alin. (5) din HG nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile/entitățile contractante vor configura DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire. DUAE, astfel configurat, va fi atașat automat de către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format .xml. Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 67 alin. (1) și (4), art. 76 alin. (1) și (3), art. 129 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia. Astfel, DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau-l să șteargă. De asemenea, vă informăm că răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritățile/entitățile contractante vor vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Acestea sunt generate automat în scopul includerii în dosarul achiziției. Astfel, operatorul SEAP certifică faptul că: • datele încărcate ca răspunsuri DUAE sunt completate numai de către utilizatorii de tip ofertant după autentificare; • datele sunt completate de către fiecare membru al ofertantului (operatorul economic care se înscrie la procedură declară forma de participare – individuală/în asociere precum și componența iar ceilalți validează că fac parte din acea asociere/componență); De asemenea, detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.” Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronică). Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

17.11.2020 08:33
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier fiscal pentru companie Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents