SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1078933] - Servicii de asigurări

  • Sectoriale: Da
  • Legea nr. 99/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 18.11.2020 08:52
  • Data publicare: 18.11.2020 08:52
  • Autoritate contractanta: TRANSURBIS

Documentatie de atribuire:

DF1100499 / 17.11.2020 16:32

I.1) Denumire si adrese

TRANSURBIS
Adresa:Strada: Fabricii, nr. 30/A Cod fiscal:R 10683385 Cod postal:450081 Cod NUTS:RO116 Salaj Localitate:Zalau Tara:Romania E-mail:transurbis@yahoo.com Telefon:+40 0260617790 Fax:+40 0260617790 Adresa Internet (URL):www.tuz.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.6) Activitate principala

Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Servicii de asigurări Numar de referinta:3174

II.1.2) Cod CPV principal:

66510000-8 Servicii de asigurare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii diverse

II.1.4) Descriere succinta:

Obiectul contractului îl constituie, achiziția de servicii de: Lot 1: asigurare de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule, (RCA), pentru un număr de 72 autovehicule ; Lot 2: asigurare de răspundere civilă manageri pentru prejudicii cauzate unor terți de fapta comisă din culpă de către Asigurat, pentru care acesta răspunde, conform legii, față de persoanele păgubite; Lot 3: asigurare facultativă de accidente a pasagerilor/călătorilor, persoane trasportate cu mijloacele de transport (deținute de persoane fizice sau persoane juridice, respectiv societăți de transport legal autorizate să efectueze transport de călători); Lot 4: asigurare de incendiu și alte calamități pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data semnării contractului;

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:172061 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Un Singur Lot
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:4
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
156.168,00  RON
Cod CPV:
66516500-5 - Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
4.797,00  RON
Cod CPV:
66510000-8 - Servicii de asigurare (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
4.641,00  RON
Cod CPV:
66515100-4 - Servicii de asigurare impotriva incendiilor (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
6.455,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Modalitatea prin care se poate demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare: se va bifa sau completa în DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile situției lor. 1. Ofertantul/Ofertantul asociat/Terţul susţinător/Subcontractant nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea nr.98/2016 şi a art.59 şi 60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice (Formular nr.6). Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţelor : se va bifa sau completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, după caz cu numărul și data documentelor justificative , perioada de valabilitate a acestora, emitentul. Documentele justificative actualizate prin care se demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În conformitate cu art.196 alin 1 din Legea nr.98/2016 “Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. „ Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce priveşte organizarea , derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat şi care fac parte din Declaraţia pe proprie răspundere în conformitate cu art. 21 alin (3), lit. a din H.G. nr. 395/2016, sunt următoarele: GLIGUTA Alexandru - Director Tehnic, DROJ Adrian - Șef coloana, POP Bianca - Expert Achizitii, PRODAN Gabriel - Expert Achizitii, SUTEU Cornelia - Șef financiar contabil. 2. Documentele justificative - Certificatele de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat al statului şi la bugetul local actualizate prin care se demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, şi care trebuie să ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. - Cazierul judiciar, valabil la data depunerii acestuia conform legislației în vigoare, al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; -alte documente edificatoare, după caz. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţelor : se va bifa și completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor : numărul și data documentelor justificative , perioada de valabilitate a acestora, emitentul. Documentele justificative actualizate prin care se demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În conformitate cu art.196 alin1 din Legea nr.98/2016 “Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. „ Nota 1. Dacă există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, constând într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic îndeplinește condiţiile/criteriile stipulate mai sus urmând ca înainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, potrivit art. 196 alin 2 din Legea nr. 98/2016. a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (are ca obiect principal sau secundar autorizat corespondent al obiectului contractului). Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor : numărul și data documentelor justificative , perioada de valabilitate a acestora, emitentul. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În conformitate cu art.196 alin 1 din Legea nr.98/2016 “Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. „ Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator, potrivit dispoziţiilor art.15 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea acestui document devine fundamentală în contextul în care un operator economic ce nu are în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului nu se poate angaja din punct de vedere legal în derularea şi gestionarea acestuia. În cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizează. b) Ofertantul /societatea de asigurare-reasigurare care încheie contracte de asigurare trebuie autorizat/ă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) conform art.20 din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supreavegherea activității de asigurare și reasigurare iar bokerii de asigurare care încheie contracte de asigurare trebuie autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) conform cap.II din Norma ASF nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, pentru clasele de asigurări pentru bunurile pentru care se solicită asigurarea, Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări actualizată prin Legea nr.237/2015 și Legea nr.132/2017. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor : numărul și data documentelor justificative , perioada de valabilitate a acestora,emitentul. Documentele justificative actualizate prin care se demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În conformitate cu art.196 alin1 din Legea nr.98/2016 “Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. „

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,2,3,4 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofrtantul trebuie să fi realizat servicii similare în ultimii 3 ani. -

III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:

-

III.1.6) Depozite si garantii solicitate:

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:26.11.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:26.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:26.11.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

În cazul în care unei oferte îi lipseşte una din componentele ofertei aşa cum sunt precizate la art.3 alin.(1) lit.hh) din Legea nr.98 /2016, oferta este considerată neconformă şi inacceptabilă. În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preţuri. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, constând într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic îndeplinește condiţiile/criteriile stipulate mai sus urmând ca înainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, potrivit art. 196 alin 2 din Legea nr. 98/2016. În conformitate cu art.196 alin1 din Legea nr.98/2016 “Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. „ DUAE poate fi descărcat în vederea completării şi depunerii de la adresa www.e-licitatie.ro din secțiunea documente aferente anunțului de participare simplificat. DUAE se va completa de către autoritatea contractantă în format editabil și va fi încărcat în secțiunea documente sub semnatură electronică dar și în format editabil pentru a fi completat de către ofertanți . Ofertanții după completarea DUAE editabil îl vor semna electronic și îl vor depune în SEAP (ataşat documentelor de calificare şi propunerii tehnice) până la data limită de depunere a ofertelor înscrisă în anunţul de participare simplificat. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie semnate cu semnătură electronica extinsă, bazată pe un certificat calificat , conform cap.III, secținea a-10-a, art.137, alin.2), litera j din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Având în vedere că specificaţiile tehnice au fost stabilite foarte clar, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuire, “preţul cel mai scăzut”, astfel stabilirea ofertei căştigătoare se va realiza numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

18.11.2020 08:52

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents