SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1080731] - „Servicii de închiriere autoturism” în cadrul proiectului „T.I.M.E. CENTRU -Tineri Integrați prin Măsuri Europene în Reg CENTRU”, Contract POCU/738/4/20/135850.

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 31.12.2020 16:10
  • Data publicare: 31.12.2020 16:10
  • Autoritate contractanta: ASOCIATIA FILANTROPICA '' SFANTUL IERARH IOSIF MARTURISITORUL"

Documentatie de atribuire:

DF1103679 / 31.12.2020 13:18

I.1) Denumire si adrese

ASOCIATIA FILANTROPICA '' SFANTUL IERARH IOSIF MARTURISITORUL"
Adresa:Strada: Republicii, nr. 8 Cod fiscal:14988013 Cod postal:430264 Cod NUTS:RO114 Maramures Localitate:Baia Mare Tara:Romania E-mail:afsiim@yahoo.com Telefon:+40 362739505 Fax:+40 362739505 Adresa Internet (URL):www.iosifmarturisitorul.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Alt tip

I.5) Activitate principala

Recreere, cultura si religie

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

„Servicii de închiriere autoturism” în cadrul proiectului „T.I.M.E. CENTRU -Tineri Integrați prin Măsuri Europene în Reg CENTRU”, Contract POCU/738/4/20/135850. Numar de referinta:14988013/2020/1

II.1.2) Cod CPV principal:

60171000-7 Inchiriere de autoturisme particulare cu sofer (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii diverse

II.1.4) Descriere succinta:

Închirierea unui autoturism pe o durata de 30 de luni pentru implementarea activităților proiectului „T.I.M.E. CENTRU -Tineri Integrați prin Măsuri Europene în Reg CENTRU”, Contract POCU/738/4/20/135850. Autoturismul va fi utilizat pe durata de 30 de luni pana la finalul contractului de finanțare, luând in considerare activitățile care necesita deplasare in teren. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare in a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:151260.5 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO114 Maramures
Locul de executare:Baia Mare, B-dul Republicii, nr.8, jud. Maramureș.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Cantitatea totala reprezintă închirierea unui autoturism pentru o perioada de 30 luni; Caracteristicile tehnice ale autoturismului sunt detaliate in caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul Operational Capital Uman - POCU
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Odată cu depunerea DUAE se vor depune după caz: angajamentul terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători (împreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestora/acestuia), acordul de subcontractare si acordul de asociere. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; • alte documente edificatoare, după caz. 2. Ofertanții, terți susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art.59, 60 din Legea 98/2016. Declarația privind neîncadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016, se va prezenta odată cu DUAE de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant, terț susținător); Persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante: Fodoruț Vasile - președinte asociație Mare Andreea-Mădălina - Expert informare Coteț Sorina Carmen - Expert informare Matache Claudiu Marius - Manager de caz Augustin Violeta Rodica -Expert financiar Pentru persoanele juridice străine, documentele vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba româna. In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau , daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere , o declarație autentica data in fata unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sa a unei asociații profesionale care are competente in acest sens. Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție. Cerința se aplică inclusiv pentru asociați, subcontractați și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante/entității juridice, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul depunerii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice străine se vor prezenta documentele care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare; documentele vor fi prezentate în traducere în limba româna. Traducerile vor fi semnate pe fiecare pagină de către traducătorul autorizat. În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare asociat trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat să desfășoare partea sa din contract. Precizări: Cerința se aplică inclusiv pentru terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Pentru persoane juridice străine vor fi prezentate: - Documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit. Din conținutul acestora trebuie să rezulte că obiectul contractului are corespondent în obiectul de activitate al ofertantului. Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situația personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informații direct de la autoritățile competente.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul va prezenta: lista principalelor prestări de servicii similare efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Prestarea serviciilor trebuie sa fi fost recepționate în ultimii 3 ani, calculați prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Valoarea serviciilor pretate in ultimii 3 ani, trebuie sa fie de minim 150.000 lei, cumulat la nivelul a maxim 3 contracte. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limita prevăzut în anunțul de participare simplificat publicat inițial. - Documentele justificative care probează îndeplinirea celor, asumate prin completarea DUAE sunt certificate/ documente, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat beneficiar (ex.: PV de recepție/ documente constatatoare/ recomandări/ etc.). La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele prin care se confirma prestarea serviciilor similare, respectiv certificate/ documente emise sau contrasemnate de către clientul beneficiar public sau privat care sa conțină informații din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate în conformitate cu obligațiile contractuale, urmează sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire. Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: 1. Asociatul/asociații vor prezenta aceleași documente solicitate, ca și liderul de asociere. Totodata, se va prezenta „acordul de asociere” din care sa rezulte cine este liderul asocierii precum și detalierea obligațiilor fiecărui membru al asocierii și procentul care revine fiecăruia, precum și precizarea clara ca toți membri grupului vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului. 2. Capacitatea tehnica și/sau profesionala a ofertantului poate fi susținuta și de o alta persoana (alta decât asociat). In acest caz, ofertantul trebuie sa dovedească susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui "angajament ferm" al persoanei respective prin care confirma ca pune la dispoziția ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigura susținerea tehnica și sau profesională (terțul susținător) nu trebuie sa se afle în situația care determina excluderea din procedura de atribuire. Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:20.01.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:20.04.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:20.01.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii prin interfata SICAP la rubrica dedicata "completare DUAE". Criteriul de atribuire a contractului este “prețul cel mai scăzut”. Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. În situaţia în care două sau mai multe oferte care se clasează pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul S.E.A.P., în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi preturi. Deoarece procedura este online corespondența cu ofertanții va avea loc prin intermediul S.E.A.P., ataşat la invitația de participare atât eventualele solicitări de clarificări, cât şi răspunsul ofertantului. Pentru deschiderea fișierelor postate în S.E.A.P. cu semnătură electronică, utilizaţi programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnătura electronică şi permite vizualizarea documentelor semnate electronic (vizualizarea documentelor nu se limitează doar la programul menționat, existaand si alte utilitare de vizualizare a documentelor semnate cu semnatura electronica) . Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica a reprezentantului legal/împuternicitului cu condiția prezentării actului de împuternicire. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitările având in vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevazute la art. 103 alin. (2) din HG 395/2016. In conformitate cu art. 103 alin. (1) din HG 395/2016, ”Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire". In temeiul art. 103 alin. (3) din HG 395/2016, ”Autoritatea contractanta are obligatia de a publica in SEAP raspunsul la solicitarea de clarificări fără a dezvălui identitatea solicitanților”. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile; Autoritatea contractanta va răspunde printr-un răspuns consolidat, in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. ! Se va avea in vedere încărcarea tuturor documentelor aferente documentației transmise, semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; ! Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, se vor indica in cuprinsul ofertei depuse acele informații din propunerea tehnica si din propunerea financiara considerate a fi confidențiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in măsura in care, in mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce privește secretul comercial si proprietatea intelectuala.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

31.12.2020 16:10

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents