SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1080697] - Rezervoare - Habe

  • Sectoriale: Da
  • Legea nr. 99/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 31.12.2020 08:42
  • Data publicare: 31.12.2020 08:42
  • Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.

Documentatie de atribuire:

DF1103433 / 29.12.2020 15:15

I.1) Denumire si adrese

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa:Strada: Piata C.I. Motas, nr. 4 Cod fiscal:RO 14056826 Cod postal:551130 Cod NUTS:RO126 Sibiu Localitate:Medias Tara:Romania E-mail:victor.bleahu@romgaz.ro Telefon:+40 374405208 Fax:+40 269830283 Adresa Internet (URL):www.romgaz.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.6) Activitate principala

Prospectare si extragere a gazului si petrolului

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Rezervoare - Habe Numar de referinta:14056826 / 2020 / P. 106.OC1.PRO

II.1.2) Cod CPV principal:

44611600-2 Rezervoare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Prin aceasta achizitie se urmăreste achizitia de habe pentru prepararea , tratatrea si intretinere in parametri a fluidelor de foraj. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare a 3-a zi inainte de termenul limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor va fi de 6 zile. Totodata, potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit cu privire la clauzele contractuale (ce sunt parte a documentatiei de atribuire) cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:599010 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO126 Sibiu
Locul de executare:Locul principal de livrare : DDP Sectia Mures, loc. Targu-Mures, str. Libertatii, nr 110A, jud. Mures DDP Sectia Ploiesti, loc. Ploiesti, str. Targovistei, nr.8A, jud. Prahova

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Haba 30 mc cu dispersor de fluide – 1 buc. Haba tratare noroi 20 mc, cu agitatoare si macara – 2 buc.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Alte fonduri

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerința nr.1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevazute la art.73 din legea 99/2016. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura pana la data limita a depunerii ofertelor. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele care justifica informatiile completate in DUAE. I Se solicita prezentarea Certificatului de atestare fiscala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii certificatului. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” la solicitarea entitatii contractante. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele care justifica informatiile completate in DUAE. II Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 177 , art. 178, art. 179 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare, după caz. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata, insa doar la solicitarea entitatii contractante. Cerintele mai sus mentionate sunt considerate ca fiind îndeplinite în masura în care operatorii economici prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor si din care reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Potrivit dispozitiile art.178, alin.(1) si (2) un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul contributiilor la bugetul general consolidate datorate si restante este mai mic de 10.000 lei. Acest certificat trebuie prezentat de ofertant, fiecare ofertant asociat. NOTE: 1.Odată cu oferta se va depune DUAE (inclusiv pentru asociat/terț susținător, DACA E CAZUL ) 2. Odată cu oferta se va depune DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător DACA E CAZUL din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele care justifica informatiile completate in DUAE. Cerința nr.2. Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor de mai jos. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevazute la art.73 din legea 99/2016. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura pana la data limita a depunerii ofertelor. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: - Adrian Constantin Volintiru - Daniel Corneliu Pena - Robert Stelian Chirca - Argentina Tataru - Marius Leonte Veza - Gabriela Trânbiţaş - Leonard Ionut Lupa - Maria Cristina Chisalita - Endre Ioo - Victor –Dan Bleahu - Mihai Rotaru - Catalina Precup - Mariana Tataru Modalitatea de îndeplinire: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.73 din Legea 99 / 2016. Aceasta declaratie trebuie prezentata de ofertant, fiecare ofertant asociat, fiecare tert sustinator, subcontractant (dupa caz). Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regasesca in situatiile prevazute la art.177,178,180 din Legea 99 / 2016. AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. 1.Odată cu oferta se va depune DUAE (inclusiv pentru asociat/terț susținător, DACA E CAZUL ) 2. Odată cu oferta se va depune DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător DACA E CAZUL din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere. Cerința nr.1. Pentru persoane juridice/fizice romane si persoane juridice/fizice straine: •Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului: operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele care justifica informatiile completate in DUAE. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului: operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința nr.2. Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. Obligația de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu cazurile menționate la pct. 1, se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat. De asemenea, Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat. Prin excepție, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, este mai mic de 10.000 lei. De asemenea, operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. Autoritatea/entitatea contractantul exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații: a) a încălcat reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, iar Autoritatea/entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații; b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar Autoritatea/entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative; d) Autoritatea/entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe; g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/sectoriale, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea Autorității/entității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al Autorității/entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influența semnificativă asupra deciziilor Autorității/entității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru către respectivul operator economic. Prin excepție de la lit. b), Autoritatea/entitatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabilește că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică/sectorială/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță. Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a verifica inexistența unei situații de excludere prevăzute la pct. 1-3 în legătură cu subcontractanții propuși. În cazul în care este identificată o situație de excludere, Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situație.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor furnizari de produse efectuate in ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul va face dovada ca a furnizat produse similare obiectului contractului sectorial (ex: Rezervoare). Pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara in domeniu, ofertantul va prezenta documente/certificari, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in Anuntul de participare simplificat publicat initial. Nu s-a cerut un prag pentru a nu restrictiona operatorii economici sa participe la achizitie. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, tipul produselorsi locul de livrare; - recomandări; - alte documente echivalente. 2.) Proportia de subcontractare Ofertantul care participa la procedura, cu subcontractanti trebuie sa prezinte datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, informaţiile privind partea/partile din contracte care urmeaza sa le subcontracteze. Precizam ca se ia in considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. La incheierea contractului de furnizare, in cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se vor prezenta contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie sectoriala. Pe parcursul derulării contractului sectorial, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea substantiala a contractului sectorial. - Se va prezenta DUAE completata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si contractul de subcontractare - daca e cazul. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate.

III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:

-

III.1.6) Depozite si garantii solicitate:

GP: 5990 lei. Ofertantii care depun oferte vor afisa, obligatoriu, in SEAP dovada constituirii garantiei pentru participare, scanata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare : 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: 1. Garantia de participare se va prezenta pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si poate fi constituita in urmatoarele forme: - virament bancar sau OP in cont RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 al Entitatii contractante, deschis la BCR, Suc. Medias; - orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. 2. Garantia trebuie sa fie irevocabila. 3. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitoului , pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si sa prezinte entitatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia pentru participare se retine conform art. 43 din HG nr. 394/2016. Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in termenul prevazut la art.138 al(3) din HG nr. 394/2016. In cazul depunerii de oferte in asociere GP trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului sectorial, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi cu 15 zile mai mare decat durata contractului. Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art. 46 din HG nr. 394/2016. Modalitatea de restituire: în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract si/sau de la plata ultimei facturi, daca nu s - a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:22.01.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:22.03.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:22.01.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Perioada de valabilitate a ofertelor 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune contestatie se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati doar IN SICAP. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SICAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Departajarea ofertelor cu punctaje egale clasate pe primul loc se va face in conformitate cu art.83 din HG 419 / 08.06.2018.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenul de exercitare a caii de atac este cel prevazut de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Serviciul Juridic S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias
Adresa:P-ta Constantin Motaş nr. 4 Cod fiscal:- Cod postal:551130 Cod NUTS:RO126 Sibiu Localitate:Medias Tara:Romania E-mail:- Telefon:+4 0269201020 Fax:+4 0269830283 Adresa Internet (URL):www.romgaz.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

31.12.2020 08:42

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents