SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1080906] - Achiziționarea tabletelor cu acces la internet în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Stremț”

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 08.01.2021 15:33
  • Data publicare: 08.01.2021 15:33
  • Autoritate contractanta: COMUNA STREMT

Documentatie de atribuire:

DF1104008 / 08.01.2021 13:54

I.1) Denumire si adrese

COMUNA STREMT
Adresa:Strada: ., nr. 99, Sector: -, Judet: Alba Cod fiscal:4562184 Cod postal:517745 Cod NUTS:RO121 Alba Localitate:Stremt Tara:Romania E-mail:primaria_stremt@yahoo.com Telefon:+40 0258848101 Fax:+40 0258848302 Adresa Internet (URL):http://www.primariastremt.ro/ Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Achiziționarea tabletelor cu acces la internet în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Stremț” Numar de referinta:4562184/2020/15

II.1.2) Cod CPV principal:

30213200-7 Tablet PC (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Având în vedere situația pandemică creată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, încă de la începutul anului 2020, și instituirea stării de urgență în întreagă țară, s-a stabilit necesitatea desfășurării activității educaționale în mediul on-line, după posibilități. Aceasta experiență a scos la iveală multe lipsuri existente, constatându-se astfel că majoritatea elevilor nu dispun de dispozitivele adecvate pentru participarea la cursurile online. Astfel, având în vedere situația actuală, Primăria comunei Stremț dorește dotarea unităților de învațămând din comuna Stremț (Școala Gimnazială Stremț, Școala Gimnazială „Vasile Bologa” Geoagiu de Sus și Școala Primară „Ștefan Meteș” Geomal), cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu scopul desfășurării activității educaționale și în mediul online, în condiții de siguranță. În vederea facilitării accesului elevilor și cadrelor didactice la facilitățile tehnice necesare continuării procesului educațional și în circumstanțele speciale create de evoluția pandemiei cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin OUG nr. 144/2020, au fost create premisele pentru dotarea instituțiilor de învățământ cu infrastructura tehnică necesară desfășurării cursurilor în sistem on-line. Dotările avute în vedere prin prezentul proiect au rolul de a îmbunătății șansele tuturor elevilor înscriși în învățământul preuniversitar să participe în mod efectiv la cursurile organizate online. Echipamentele de tip IT sunt astfel necesare desfășurării activităților didactice in mediul on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ. Pentru prezenta procedură de atribuire, Autoritatea contractantă a decis ca procedura de atribuire să nu se desfășoare pe loturi. Achiziția se referă la achiziționarea unui număr de 172 tablete cu acces la internet - în valoare totală de 207.767.40 lei, fără TVA. Note: *Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul precizat (7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:207767.4 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO121 Alba
Locul de executare:Comuna Stremț, județul Alba, (Școala Gimnazială Stremț, Școala Gimnazială „Vasile Bologa” Geoagiu de Sus și Școala Primară „Ștefan Meteș” Geomal)

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Se urmărește achiziționarea de: - Echipament IT mobil de tip tabletă pentru uz școlar, cu abonament la internet, pentru o perioadă de minim 24 luni, 172 bucăți , la o valoare estimată de 207.767,40 lei fără TVA. Descrierea caracteristicilor tehnice ale produsului se regăsește în caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul Operational Competitivitate - POC
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerința 1: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți si subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016; - alte documente edificatoare, după caz. Cerința 2: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți, terți susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor și se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 60 Legea nr. 98/2016, odată cu depunerea ofertelor. Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire: Popa Traian Ștefan - Primar Buda Olimpia Viorica - Secretar Cetean Cosmin –Simion - Viceprimar Chiorean Liviu - Consilier Buta Ionel - Consilier Luca Vasile - Consilier Pușcaș Horia Călin - Consilier Vlad Ovidiu Aurel - Consilier Florea Corneliu - Consilier Pop Nicolae - Consilier Medrea Alexandru - Consilier Sirbu Laurean Partenie - Consilier Kiss Tibor - Administrator Visoro Europe Inc SRL - Expert extern cooptat Kis Attila - expert achiziții publice, Visoro Europe Inc SRL Notă: DUAE, împreună cu angajamentul ferm / acordul de subcontractare / acordul de asociere se va prezenta și pentru fiecare terț susținător, subcontractant, asociat în parte ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Autoritatea contractanta pune la dispoziția operatorilor economici, formatul electronic al DUAE, prin accesarea serviciului on-line dedicat, integrat în platforma SICAP. Astfel, DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau-l să șteargă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În caz de asociere se depune de către fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Proportia de subcontractare Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. - În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta odată cu oferta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Conform Notificării A.N.A.P. nr 256/2016 se solicita tuturor ofertanților, să prezinte acordul de subcontractare odată cu oferta și DUAE până la data limită a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probează cele asumate în acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:21.01.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:21.05.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:21.01.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic. Reguli de comunicare și transmitere a datelor: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea „Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la aceeași secțiune. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr.98/2016 și prevederile art. 103 alin. (2) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în „Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări”. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin instrucțiunile pentru ofertanți. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP Secțiunea „Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări” în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii. În conformitate cu modificările aduse Legii nr. 98/2016 prin O.U.G. nr. 45/2018, Autoritatea contractantă nu va transmite comunicări intermediare după fiecare fază a procesului de evaluare, ci o singură comunicare la finalul procesului de evaluare. Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor. Ofertele cu preț egal, se vor departaja prin depunerea unei noi propuneri financiare.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Eventualele contestatii se pot depune la CNSC. Termenul de depunere al contestatiei : sunt cele prevazute conform Legii nr 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Primaria Stremt, jud. Alba
Adresa:Sat Stremt, Nr.99, Jud. Alba, Cod fiscal:- Cod postal:517745 Cod NUTS:RO121 Alba Localitate:Stremt (Alba) Tara:Romania E-mail:primaria_stremt@yahoo.com Telefon:+40 0258848101 Fax:+40 0258848302 Adresa Internet (URL):http://www.primariastremt.ro/ Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

08.01.2021 15:33

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents