SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1080889] - Contract furnizare Sistem automat de micronebulizare biodegradabila

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 08.01.2021 09:26
  • Data publicare: 08.01.2021 09:26
  • Autoritate contractanta: SPITALUL DE URGENTA AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"BUCURESTI

Documentatie de atribuire:

DF1103964 / 07.01.2021 14:29

I.1) Denumire si adrese

SPITALUL DE URGENTA AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"BUCURESTI
Adresa:Strada: Stroescu Vasile Vasilievici, nr. 29-31 Cod fiscal:4283767 Cod postal:021373 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:spital.gerota@mai.gov.ro Telefon:+40 2523334/ +40 2522692 Fax:+40 2522829 Adresa Internet (URL):http://www.spitalgerota.mai.gov.ro/ Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala

Sanatate

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Contract furnizare Sistem automat de micronebulizare biodegradabila Numar de referinta:4283767/2020/18

II.1.2) Cod CPV principal:

33191000-5 Aparate de sterilizare, de dezinfectare si de igienizare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Contract furnizare Sistem automat de micronebulizare biodegradabila - 6 bucati, conform specificații tehnice descrise în Caietul de sarcini. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare o singură dată, cu 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru clarificările solicitate cu 10 zile înaintea termenului limită de depunere a ofertelor, in conformitate cu art.160 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:145308 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO321 Bucureşti
Locul de executare:La sediul SPITALULUI DE URGENTA “Prof.Dr. DIMITRIE GEROTA” Bucuresti, Str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, Sector 2, Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Contract furnizare Sistem automat de micronebulizare biodegradabila - 6 bucati, conform specificații tehnice descrise în Caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertantul, terțul susținător și subcontractantul iar în cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va completa DUAE configurat de autoritatea contractantă în SEAP (conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016), în secțiunea dedicată procedurii în cauza, până la data limită de depunere a ofertelor stabilită în Anunțul de participare. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. A se vedea Notificare ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 08/04/2019. La solicitarea autorității contractante, se vor depune documentele justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), pentru sediul social, toate sediile secundare și punctele de lucru menționate în certificatul constatator ONRC sau organism echivalent, atât în cazul operatorului român cât și străin. 2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art.167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 4. Alte documente edificatoare, după caz. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care să dovedească că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local conform cerințelor autorității contractante însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind perioada de valabilitate a documentelor, în cazul în care documentele emise nu conține această dată. Notă: - Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant care se încadrează în vreuna din situațiile prevăzute la art. 59-60, art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016. - Documentele se vor depune, prin intermediul SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. - Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare; În situația în care documentele sunt semnate de către o altă persoană decât reprezentantul legal al operatorului economic se va prezenta o împuternicire în acest sens. Conflictul de interese Ofertantul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictul de interese, astfel cum este acesta definit în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, poate apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia, în scris părților semnatare ale Contractului, fără întârziere. Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de achiziţie publică sunt: 1. DR. MOISE ALIDA – I.Director General; 2. DR. ROTARU LUMINITA – Director General Adjunct Medical: 3. DAMIAN MIHAI-CEZAR – Director General Adjunct Economico-Administrativ; 4. PALE IONEL – Împuternicit Șef Departament Logistic 5. PETROVICI NICOLETA – Împuternicit Contabil șef; 6. CRISTACHE ELENA – Șef Birou Achizitii Publice; 7. JALBA BOGDAN-ALEXANDRU - Coordonator de proiect 8. FAINISI IONUT-ALIN -Consilier juridic 9. CEAUSESCU MARIUS GABRIEL -Consilier juridic 10. STOICA MARIUS - D. Sef Aparatura medicala. Se va prezenta dovada unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Nota: documentul va fi prezentat, prin intermediul SEAP, în orice formă, semnat cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică. Informațiile din documentul prezentat trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Pentru persoane juridice/fizice straine: In cazul ofertantilor de alta naționalitate decat cea romană, documentele menționate vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba romană. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare). Modalitatea de indeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), urmând ca documentul justificativ, (certificat ONRC pentru operatorii economici români, respectiv documentul echivalent emis în țara de rezidență pentru ofertanții străini) să fie prezentat la solicitatea autorității contractante de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizată în limba română. Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă în vederea îndeplinirii DUAE vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Proportia de subcontractare În cazul în care oferta este depusă de un operator economic ce are, eventual, intenţia de a subcontracta parte/părţi din contract, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și subcontractant (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și acordul de subcontractare în acest sens. - Ofertantul va depune odată cu DUAE şi acordul de subcontractare în care se precizează procentul de subcontractare, activităţile ce revin subcontractantului, precum şi sumele aferente prestaţiilor. Acordul de subcontractare se va depune în SEAP semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data limită de depunere a ofertelor.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:22.01.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:22.04.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:22.01.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

a) Plata produselor se va efectua in termen de maxim 60 de zile in conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013. b) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei: Ofertele sunt declarate intarziate daca nu au fost postate in SEAP in termenul stabilit. Retragerea ofertei este posibila numai inainte de data limita stabilita si postata in SEAP. c) Operatorul economic castigator are obligatia ca pana la data semnarii contractului sa aiba sau sa si deschida cont la Trezoreria Statului, in conformitate cu OMF 2254/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobata cu modificari prn Legea nr.201/2003. d) Departajarea ofertelor ce prezinta pret egal: Daca rezulta oferte cu pret egal, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta de pret in vederea departajarii, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. NOTA: modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesare link-ului: https/ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. e) Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: Ofertantii pot fi prezenti in cadrul sedintei de deschidere in baza unei scrisori de imputernicire. f) Nu se accepta oferte alternative. g) Documentul Unic de Achizitie European, link care poate fi accesat la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:conf. Legii nr. 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

08.01.2021 09:26

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents