SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1080939] - Contract de achizitie publica pentru Servicii de proiectare şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului in cadrul proiectului ,,Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Stelian”Pașcani, județul Iași”,, COD SMIS 130249

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 11.01.2021 16:32
  • Data publicare: 11.01.2021 16:32
  • Autoritate contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi

Documentatie de atribuire:

DF1104068 / 11.01.2021 15:38

I.1) Denumire si adrese

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Adresa:Strada: Vasile Lupu, nr. 57A Cod fiscal:9899076 Cod postal:700309 Cod NUTS:RO213 Iasi Localitate:Iasi Tara:Romania E-mail:dgaspc.achizitii@yahoo.com Telefon:+40 232474800 Fax:+40 232279654 Adresa Internet (URL):www.dasiasi.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Protectie sociala

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Contract de achizitie publica pentru Servicii de proiectare şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului in cadrul proiectului ,,Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Stelian”Pașcani, județul Iași”,, COD SMIS 130249 Numar de referinta:9899076_2020_PAAPD1136236

II.1.2) Cod CPV principal:

71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descriere succinta:

Contract de achizitie publica pentru Servicii de proiectare şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului in cadrul proiectului ,,Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Stelian”Pașcani, județul Iași”,, COD SMIS 130249, pentru construirea si dotarea a doua case de tip familial, imprejmuire si racorduri utilitati, in orasul Pascani, jud. Iasi, si reabilitarea, modernizarea si dotarea in vederea schimbarii de destinatie din Centru rezidential „Sf. Stelian” Pașcani in Centru de zi „Sf. Stelian”, Pașcani, str. M. Kogălniceanu, nr. 2, Oraș Pascani, jud. Iași, defalcate în trei loturi, respectiv Proiecte Tehnice și detalii de execuție, proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC) si obtinerea autorizatiilor de construire, proiecte de organizare a executiei lucrarilor (POE), documentatii pentru obtinere avize solicitate la autorizare, documentatie pentru obtinere aviz de securitate la incendiu, asistență tehnică din partea proiectantului si elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirilor construite si reabilitate. Contractul în cauză este împărtit pe 3 loturi, după cum urmează:  Lot 1: ,,Construire casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Morilor, cvartal 47, loturile 4, 5, 6 și 8, Oraş Pașcani, jud. Iași, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani, judeţul Iași” - NC 65937 -documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire si obtinerea acestora -proiect tehnic si detalii de executie -certificarea performantei energetice -asistenta tehnica din partea proiectantului:  Pe perioada de executie a lucrarilor  Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie  LOT 2. „Construire casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Morilor, cvartal 47, loturile 1, 2 și 3, oraş Pașcani, jud. Iași, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani judeţul Iaşi “ – NC 65953 -documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire si obtinerea acestora -proiect tehnic si detalii de executie -certificarea performantei energetice -asistenta tehnica din partea proiectantului:  Pe perioada de executie a lucrarilor  Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie  LOT 3. ,,Reabilitare si schimbare destinatie din Centru rezidential „sf. stelian” Pașcani in Centru de zi „Sf. Stelian”, Pașcani, str. M. Kogălniceanu, nr. 2, Oraș Pascani, jud. iași, in cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidential Sf. Stelian Pascani, judeţul Iași” – NC 65352 -documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire si obtinerea acestora -proiect tehnic si detalii de executie -certificarea performantei energetice -asistenta tehnica din partea proiectantului:  Pe perioada de executie a lucrarilor  Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie conform cerinţelor caietului de sarcini anexat si cerintelor din Ghidului POR 2019/8/8.1/8.3 Operaţiunea C "grup vulnerabil: copii”-2020-Apel 2. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in fisa de date a achizitiei – Sectiunea I.1), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP in a patra zi inainte de data limita de depunere, la Sectiunea ”Solicitari de clarificare/Intrebari” din cadrul anuntului de participare simplificat. Durata prezentului contract începe de la data semnării lui de către ambele părți și va fi până la recepția finală a lucrărilor, fiind formată din maxim 5 zile lucrătoare necesare pentru constituirea garanției de buna execuție si din durata de executie a celor 4 etape a contractului. - Etapa 1 - Documentatii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor – 60 zile calendaristice -Etapa 2 - Proiecte tehnice si detalii de executie - 60 zile calendaristice contractului - Etapa 3 - Începe după receptia proiectului tehnic şi se va desfăsura pe toată durata de execuţie a lucrărilor, pana la receptia finala și cuprinde Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului - Etapa 4 - Certificarea performanţei energetice – 30 zile calendaristice (documentatii necesare la receptia la terminarea lucrarilor) (certificate de performanţă energetică necesare la recepţia la terminarea lucrărilor) Termenul de finalizare a Proiectului de Autorizare (DTAC+DTAD+DTOE), Proiectului Tehnic

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:184900 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 3
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:3
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Conform prevederilor art. 168, alin. (1) si (3) din Legea 98/2016, alin. (1) Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. (3) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va accepta o declarative pe propria raspundere sau, daca in tara respective nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declarative autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profrsionale care are competente in acest sens. Docum justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, conf art. 196 din Legea 98/2016. Docum justificative: - cazierul judiciar al op economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini. - Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata, pentru sediul social declarat in Certificatul Constatator emis de ONRC, la bugetul consolidat (buget de stat si bugetul local) din sa rezulte ca op economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, sau, în cazul ofertantilor straini, docum echivalente emise în tara de rezidenta. Dupa caz, docum prin care se demonstreaza faptul ca op economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în prevederile art. 59 - 60 din Legea 98/2016 privachizitiile publice. Conf art. 60 din Legea 98/2016, o situatie de conflict de interese reprezinta orice situatie în care personalul Autoritatii Contractante sau cel al furnizorului de servicii auxiliare achizitiei implicat în derularea procedurii de atribuire sau care poate influenta rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor în contextul procedurii de atribuire.Situatiile pentru care care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese includ, dar fara a se limita la: a. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a: i. persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului, al Tertilor Sustinatori sau al Subcontractantilor propusi sau ii. persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti, Terti Sustinatori sau Subcontractantilor propusi; b. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al doilea, inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti, Terti Sustinatori ori Subcontractantilor propusi; c. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane despre care se constata ca sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura, sau ca se afla intr-o alta situatie de natura sa îi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare; d. atunci când Op Economic participant la procedura are: i. drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare ori ii. drept actionari sau asociati care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau îi confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generala, persoane care sunt: sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea, inclusiv, ori care se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante implicat în procedura de atribuire; e. atunci când Ofertantul a nominalizat, printre principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului, persoane care: i. sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gr al doilea, inclusiv, ii. se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul 9 "Declaratie privind conflictul de interese", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare Formularul 9 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP. Prin abatere profesionala grava se întelege orice abatere care afecteaza reputatia profesionala a Op Economic, cum ar fi încalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel în scopul trucarii licitatiilor sau încalcarii de drepturi de proprietate intelectuala, savârsite cu intentie sau din culpa grava, demonstrabile cu mijloace adecvate de proba, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative. Persoane cu functie de decizie din cadrul DGASPC Iasi: Dir General Florin Ion, Dir General Adjunct Ticu Ioan, Dir General Adjunct Karacsony Niculina, Dir Exec Ungurean Cristina, Dir Exec Şerbescu Marian, Cons Juridic Serv Achizitii Publice Tehnic si Patrimoniu Hura Cezar Mihai, Sef Serv Juridic si Contencios Iuga Dana, Cons Juridic Serviciul Juridic si Contencios Rusu Claudia, Sef Serv Achizitii Publice Tehnic si Patrimoniu Matei Marian, Sef Serviciu Administrativ si Aprovizionare Sili-Cujbă Silviu Lucian, comisia de evaluare. Înscrierea în registrul comertului Orice Operator Economic participant la procedura, indiferent daca este Ofertant individual, membru al unei asocieri, Subcontractant sau Tert Sustinator, trebuie sa demonstreze capacitatea de exercitare a activitatii sale profesionale, prin înscrierea în registrul comertului sau, in cazul persoanelor juridice straine, într-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante din statul membru în care este stabilit. Modalitate de indeplinire Ca dovada preliminara pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime, Operatorul Economic trebuie sa utilizeze Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea A: Capacitatea de a corespunde cerintelor în DUAE, rubrica inscrierea in registrul comertului. La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 si urmatoarele din Legea 98/2016, în orice moment pe durata evaluarii Ofertelor dar nu mai târziu de comunicarea rezultatului procedurii, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) si orice alt Operator Economic implicat în procedura trebuie sa fie în masura sa prezinte documente care sa: 1. probeze toate afirmatiile incluse în DUAE la rubrica/rubricile solicitate; 2. sa demonstreze ca: a. Operatorul Economic este legal constituit în tara sa de origine si ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, b. desfasoara în mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv: i. exista corespondenta între obiectul principal al Contractului si activitatea economica înscrisa în documentul de constituire al Operatorului Economic; ii. exista corespondenta între activitatea asociata rolului Operatorului Economic în procedura si activitatea economica înscrisa în documentul de constituire al acestuia pentru Tert Sustinator. Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse în DUAE referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la: 1. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara în care Operatorul Economic este stabilit; 2. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legislatia tarii în care este stabilit, daca este cazul. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca o forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Persoane juridice straine: documente relevante echivalente, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, care sa dovedeasca o forma de inregistrare si, dupa caz, de vatestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTORA.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) va prezenta o lista cu principalele prestari de servicii de natura celor ce fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim: pentru lot 1 – 42.500,00 lei fără TVA, lot 2 – 42.500,00 fără TVA, pentru lot 3 - 99.900,00 lei fara TVA. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege servicii de elaborare/actualizare/revizuire de documentatii tehnice aferente unei faze de proiectare conform legislatiei specifice incidente (studiu de fezabilitate/Documentatie de Avizare a Lucrarilor de interventie/Proiecte tehnice, s.a.) pentru cladiri civile (noi si/sau existente) si servicii de asistență tehnică la executia lucrarilor. In cazul in care operatorii economici vor opta pentru depunerea ofertei pentru toate loturile, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită dacă candidatul/ofertantul îndeplineşte cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară pentru lotul cu cea mai mare valoare estimată, respectiv 99.900,00 lei fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte similare, conform prevederilor art. 3, alin. (9) si art. 6 alin. (3) din Instructiunea 2/2017 emisa de ANAP”. Pentru scopul prezentei proceduri: 1. perioada de referință, respectiv ultimii 3 ani, va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare simplificat (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei. 2. servicii similare prestate în mod corespunzător - înseamnă servicii realizate de Ofertant și acceptate de beneficiarul serviciilor, în limitele acordului/ contractului dintre Ofertant și beneficiarul serviciilor nominalizat de către Ofertant în DUAE. Tert/terti sustinator/sustinatori Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 - 184 din Legea nr.98/2016. În cazul în care Ofertantul utilizează capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, Terțul Susținător trebuie să: 1. îndeplinească cerința minimă referitoare la experienta similara în mod corespunzător"; 2. să nu se afle în una din situațiile descrise în Fișa de Date a Achiziției ca reprezentând motiv de excludere; 3. să fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comerțului, în țara în care este stabilit. Asociere Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si cea privind situatia economica si financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. - Operatorul economic va completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Docum solicitate in ved sustinerii cerintei (certificari/procese verbale de receptie/contracte/parti din contracte/alte docum care indica valorile, datele si beneficiarii serviciilor prestate emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar) vor fi incarcate în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), dupa finalizarea eval ofertelor, conf art. 196 alin (2) Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: obiectul contractului invocat drept experienta similara, valoarea, data inceperii si finalizarii contractului, beneficiarul. Pt terti - În cazul în care un Op Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pt a dem îndepl cerinței minime, atunci acesta trebuie:1.să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a.Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor ref la capacitatea tehnică și/sau profesională, în funcție de relația dintre op economic ofertant și entitatea ce acordă susținerea precum și caracteristicile și modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limitează la: i.o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Op Economic Ofertant, prin raportare la cerința min comunicată în FDA și cu ref la anexa/anexele angajamentului ferm;ii.modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei capacități se bazează Op Economic (Terțul Susținător) asig Autorității Contractante îndepl oblig asumate prin angajament în situația în care Op Economic Ofertant căruia îi acordă susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului (în situația în care capacitățile incluse în angajamentul ferm vizează resurse netransferabile);iii.anexa/anexele ce prezintă modul efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează Op Economic Ofertant va asig îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fără a se limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informații, docum, resurse și altele asemenea dintre entitatea ale cărei capacități Op Economic le utilizează și Op Economic Ofertant. b.un formular DUAE (răspuns) separat pt Op Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă inf solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns), rubrica ,,Pt contract de achiziție de servicii”, completat și semnat în mod corespunzător de Terțul Susținător. 2.Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea II: Informații ref la Op Ec, Secțiunea C: Inf priv utilizarea capacităților altor entități. Asociere In cazul în care un Op Economic Ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Op Ec la Procedura de Atribuire, în cond art. 53 Legea nr. 98/2016, pt a dem îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: i.să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a.Acordul de asociere; b.un formular DUAE (răspuns) separat pentru Op Economic cu care participă la această procedură, care să cuprindă inf solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns), rubrica ,,Pt contractele de achiziție de lucrari”, completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere;ii.Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Inf refer la Op Economic, Secțiunea A Inf priv Op Economic la rubrica „Op economic participa la proc de achiziții publice împreună cu altii 2.) Loturile: 1,2,3 Proportia de subcontractare Proportia de subcontractare Subcontractare Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta: a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; si b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 actualizata. In cazul in care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii: a) nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167; b) indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. - Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile mentionate la lit. a), precum si cele de la lit. b) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire respective. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la lit. a). Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele privind subcontractantii, respectiv Acord de subcontractare / Contract de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:22.01.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:22.04.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:22.01.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: A se vedea Notificarea ANAP nr. 247, disponibila la adresa http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea- detransmitere a solicitarilor- de-clarificari-prin-intermediul-seap/ Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificari în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP; operatorii economici vor transmite raspunsurile la solicitarile de clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronic extinsa; comunicarea rezultatului procedurii va fi transmisa de SEAP si prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati de comunicare: fax sau mail, cu specificatia confirmarii de îndata a faxului sau emailului primit si remiterea acestuia purtând numarul si data de înregistrare apartinând ofertantului. Operatorii economici au obligatia depunerii DUAE in SEAP odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. 2. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:700309 Cod NUTS:RO321 Bucureşti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:contact@cnsc.ro Telefon:+40 232474800 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Serviciul Achizitii Publice si Serviciul Juridic si Contencios din cadrul DGASPC Iasi
Adresa:Strada Vasile Lupu, Nr. 57A Cod fiscal:- Cod postal:700309 Cod NUTS:RO213 Iaşi Localitate:iasi Tara:Romania E-mail:dgaspc.achizitii@yahoo.com Telefon:+40 232474800 Fax:+40 232279654 Adresa Internet (URL):www.dasiasi.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

11.01.2021 16:32

Documente de atribuire

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents